Länsstyrelsen Västernorrland

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. 

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Läs mer på Länsstyrelsen Västernorrlands webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Regional handlingsplan för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Regional handlingsplan för Västernorrlands län 2022-2026

I Sverige har regeringen beslutat om en nationell strategi för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Utifrån den nationella strategin ska regionala handlingsplaner tas fram. Denna handlingsplan är en revidering av Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Västernorrland 2018-2022 . Den ingår nu som en del av Västernorrlands jämställdhetsstrategi 2018-2023 samt 2022-2026 och är kopplad till bland annat det regionala arbetet med Agenda 2030 samt länets Regionala utvecklingsstrategi (RUS).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn och ungas erfarenheter av prostitution i Västernorrland och Jämtland hösten 2020

Under våren 2020 genomförde Länsstyrelsen i Jämtlands län en kartläggning av prostitutionens omfattning i Jämtland och Västernorrland. Det innebar sökningar på olika escortsidor vid tre olika tillfällen.

Ett tydligt resultat av kartläggningen var att de allra flesta som befann sig i prostitution var mellan 18 och 35 år. Utifrån att det främst var unga personer som befann sig i prostitution i de två länen framkom ett behov av denna kartläggning som nu presenteras i rapportform.

Syftet med kartläggningen är att ge ansvarig personal en bild av och kunskap om hur utsattheten ser ut bland barn och unga som säljer sex via bland annat sociala medier. Det kan handla om att förstå varför ungdomar börjar sälja sex och vad som leder fram till att gränser överskrids. Kartläggningen syftar också till att fånga vilken typ av stöd unga med erfarenhet av prostitution efterfrågar och hur samhällets insatser bör förbättras för att motverka och förebygga att barn och unga utsätts.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samtycke till salu? En kartläggning av prostitutionen på internet i Jämtland och Västernorrland 2020

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland genomförde under hösten 2016 en gemensam kartläggning av internetannonser gällande prostitution.

Under våren 2017 genomfördes ytterligare en kartläggning av internetannonser på området, som denna gång kompletterats med intervjuer från yrkesverksamma som mötte utsatta personer i prostitution.

Avsikten med kartläggningarna var att öka kunskapen om omfattningen samt uppmärksamma vilka åtgärder det fanns behov av för ett verkningsfullt arbete mot prostitutionen.

I den här kartläggningen har resultat samlats in från ett antal hemsidor där prostitution förekommer och jämförs med de bägge kartläggningarna genomförda 2016 och 2017.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett jämställt Västernorrland. Strategi för jämställdhetsintegrering 2018–2021

Länsstyrelsen har i regeringsuppdrag att ta fram en länsstrategi för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Ett jämställt Västernorrland är en revidering av och ersätter den tidigare Strategi för jämställdhetsintegrering 2014–2016.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förslag på utvecklad myndighetssamverkan kring våld i nära relationer. Västernorrlands län. Rapport 2016:03

Länsstyrelsen har utifrån sitt övergripande samordningsuppdrag gällande mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utrett möjligheterna till en fördjupad myndighetssamverkan. Denna utredning föreslår ett konkret samarbete myndigheterna emellan som ska höja kvalitén och kvalitetssäkra myndigheternas gemensamma arbete och ge förutsättningar för kvalitetshöjning av varje myndighetsarbete, med målsättning att våldsutsatta och våldsutövare ska få tillgång till samhällets stödinsatser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18