Länsstyrelsen Västra Götaland

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Läs mer på Länsstyrelsen Västra Götalands webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag

Föreliggande rapport är en utvärdering av projekt som fått utvecklingsmedel till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2007-2011 i Västra Götalands län. Rapporten är framtagen av fil. dr, docent Maren Bak vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs Universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fem steg : Ett bidrag till socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas. Rapport 2009:39

Fem steg är ett bidrag till socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas. I fem steg ingår metod och arbetsmaterial, intervjuguider och mallar för hur arbetet i familjer kan ske med den utsattas behov i fokus.

Stress och trauma. En undersökning av förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos personer utsatta för hedersrelaterat våld. Rapport 2009:20

Senast uppdaterad: 2021-11-18