Länsstyrelsen Östergötland

 Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft olika nationella regeringsuppdrag för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Den 1 oktober 2022 blev uppdraget permanent i och med att Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättades.

Centrumet ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

Webbplatsen hedersförtryck.se

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Kartläggning av bortförda personer i en hederskontext (Rapport 2023:17)

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) vid Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en kartläggning av personer som förts bort i en hederskontext under 2022. Kartläggningen beskriver bland annat i vilka syften personer förs bort, vilka åtgärder kommuner har vidtagit gällande bortförda personer och i vilken utsträckning kommuner har fungerande rutiner och samverkansformer i arbetet med att förhindra och hantera bortföranden. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet. Att agera och ge stöd och skydd när barn och vuxna riskerar att bli eller har blivit bortförda till utlandet i syfte att utsättas för hedersrelaterad brottslighet

För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso-och sjukvård.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Slutredovisning (A2020/02708/JÄM)

I december 2020 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen att förbereda inrättandet av ett nationellt sektorsövergripande kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detta mot bakgrund av bland annat ny lagstiftning på området, behov av att öka kunskapen bland yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck samt behov av att förbättra information om stödinsatser på nationell nivå till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Ett permanent uppdrag medför större möjligheter till att utveckla ett mer strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbetssätt för det nationella, regionala och lokala arbetet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att synliggöra det osynliga : en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck

År 2020 gav Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark och nationalekonomen Ingvar Nilsson att analysera det hedersrelaterade våldet och förtryckets kostnader, och anlägga ett socialt investeringsperspektiv på insatser som syftar till att ge stöd, hjälp och skydd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet med rapporten är att introducera ett synsätt kring socialt investeringsperspektiv på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck som är begripligt för kommunala beslutsfattare. Med hjälp av konkreta räkneexempel visas de ekonomiska effekterna av sociala investeringar kring målgruppen.

Detta är första gången det görs socioekonomiska beräkningar på hedersrelaterat våld och förtryck. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

En väg ut! Det ekonomiska våldet i nära relationer

Det ekonomiska våldet i nära relationer är en allvarlig form av våld och förtryck. Konsekvenserna för utsatta kvinnor och barn sträcker sig ofta långt in i framtiden. Denna rapport är en sammanställning av utvecklingsprojektet En väg ut! Det ekonomiska våldet i nära relation, som Länsstyrelsen genomfört i samverkan med kvinnojouren Ellinor i Linköping.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Slutrapport 2018–2019. Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

I denna slutrapport redovisas länsstyrelsernas regeringsuppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019. Årsrapport 2019

I rapporten redovisar Länsstyrelsen Östergötland 2019 års genomförande av regeringsuppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Söderhamns kommun i Gävleborgs län, har sedan 2009 bedrivit ett strategiskt utvecklingsarbete för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld, förtryck och tvångsäktenskap.

Arbetet med strukturera en organisation för att ge stöd och skydd i Söderhamn har varit mycket framgångsrikt. Denna rapport handlar om det metodutvecklande arbetet såväl före som i och med kommunens deltagande i Länsstyrelsen Östergötlands projekt "Våga göra skillnad". Rapporten har fokus på och beskriver det arbete som bedrivits i Söderhamn, samtidigt som dessa erfarenheter lyfts in i "Våga göra skillnad"-projektets sammanhang.

Reviderad upplaga 2020. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationell kartläggning. Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019

En majoritet av landets kommuner behöver förbättra sitt arbete vad gäller hanteringen av ärenden rörande bortförda barn och vuxna. Det visar den nationella kartläggning av bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta som det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland genomfört.

I slutet av 2019 gav Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till SCB att genomföra en enkätundersökning på temat bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning och omfattade två enkäter, en till socialtjänstförvaltning och en till utbildningsförvaltning, i samtliga 290 kommuner.

43 av 192 kommuner som svarade på socialtjänstenkäten uppgav att de hade kännedom om bortförda personer under 2019. Sammanlagt rör det sig om 199 personer, varav 86 procent barn. I samma enkät framkom att 27 av 192 kommuner hade kännedom om barn som uppges vara gifta, till det sammanlagda antalet av 36 barn. Eftersom drygt 30 procent av landets kommuner (såväl stora som små) inte har svarat på enkäterna, kan vi anta att det finns ett betydande antal bortförda personer och barn som uppges vara gifta som varken omfattas av enkätresultaten eller har uppmärksammats av ansvariga förvaltningar inom kommunerna.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Det här är den tredje reviderade upplagan (2020) av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken ger vägledning till yrkesverksamma främst inom skola och socialtjänst, kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2018. Årsrapport 2018

I rapporten redovisar Länsstyrelsen Östergötland 2018 års genomförande av det nationella uppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor (S2017/07421/JÄM).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Årsrapport – Mäns våld mot kvinnor 2018

Årsrapport om Länsstyrelsen Östergötlands verksamhet inom området mäns våld mot kvinnor under 2018.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förstudie inför uppdraget att utveckla resurscentra

Inom ramen för det intensifierade arbetet på området mäns våld mot kvinnor, fick länsstyrelserna 2017 i uppdrag att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Resurscentra ska också erbjuda stöd till personer som medverkar i brottsutredningar. Resurscentra kan vara fysiska platser dit personer som utsatts för våld av en närstående kan vända sig för att få stöd, råd och vägledning. För att underlätta för den utsatta personen kan resurscentra samla relevanta aktörer på en och samma plats. Regeringen föreslår därtill att resurscentra kan vara en plats för metodutveckling och kunskapsstöd. 

Länsstyrelsen Östergötland fick i april 2018 i uppdrag av länsstyrelsernas länsrådsgrupp att ta fram en förstudie för att ge riktning för utvecklandet av resurscentra. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Rutiner för handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län

Rutinen har kommit till för att vara ett stöd i handläggningen av misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn. Rutiner för myndigheternas handläggning och samarbete i frågan har funnits i Östergötland sedan början på 1980-talet. Rutinen är en reviderad upplaga av den rutin som antagits av ansvariga politiska organ i kommuner och Region Östergötland. Personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, åklagare och polis bör enligt sina huvudmän och länsmyndigheter följa dessa rutiner.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utveckling av program för våldsförebyggande arbete med föräldrar. Delrapport – Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck 2018

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft i uppdrag att utveckla ett våldsförebyggande program för arbete med föräldrar som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Patientinfo könsstympning – svenska

Detta dokument innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning.

Informationen finns på följande språk på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Könsstympningspass – svenska

Länsstyrelsen har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning.

Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Underlag till en nationell handlingsplan för arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som kan tas in i en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelsen Östergötlands förslag ska i första hand avse rättsväsendet, skola och förskola, fritidsverksamhet för barn och unga, det civila samhället samt verksamhet för asylsökande och nyanlända.

Det underlag till en nationell handlingsplan för arbetet mot könsstympning som Länsstyrelsen Östergötland lyfter fram i denna rapport bygger på erfarenheter från de tidigare regeringsuppdragen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Insatser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdrag till samtliga länsstyrelser

Länsstyrelsen Östergötland har haft ansvaret för att samordna slutrapporten av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport ger en övergripande bild av det arbete som bedrivs av länsstyrelserna i landet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett Östergötland fritt från förtryck och våld. Regional strategi 2018–2020 (med sikte på 2030)

Syftet med den regionala strategin för det sjätte delmålet är att tydliggöra arbetets inriktning, peka på prioriteringsområden och stärka ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete i länet. Länsstyrelsens förhoppning är att strategin kan bli en plattform för det fortsatta arbetet i länet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det (o)synliga våldet – en fråga för hela kommunen? En undersökning av hur socialtjänster i Östergötlands län arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag som syftat till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget att fortsätta driva det Nationella kompetensteamet, inklusive den nationella stödtelefonen.

Syftet med uppdraget är att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det Nationella kompetensteamet består av personer med stor erfarenhet av att arbeta inom området, bland annat på myndigheter lokalt, regionalt och nationellt.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja. En skrift om myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland fick 2011 regeringsuppdraget Gift mot sin vilja (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. En del av det uppdraget innebar att Länsstyrelsen Östergötland skulle vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. 

I nätverket ingår följande myndigheter (2015): Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Västra Götaland, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nationellt centrum för kvinnofrid, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Sveriges Kommuner och Landsting samt Åklagarmyndigheten. 

Denna rapport belyser de insatser som gjorts inom myndigheterna under åren 2007–2015 gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella kompetensteamet – slutredovisning

Länsstyrelsen Östergötland har uppdrag från regeringen att utveckla och driva ett Nationellt Kompetensteam för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det Nationella Kompetensteamet driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideellt verksamma kan vända sig för stöd och rådgivning som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är slutredovisningen som lämnats till regeringen. 

Från starten i mars 2014 till och med 31 december 2015 tog stödtelefonen emot 485 samtal. Samtalen rörde 698 personer, varav nästan nio av tio utsatta var flickor eller kvinnor. Över hälften var under 18 år och nästan var fjärde under 15 år. Många är upprepat utsatta och utsatta för flera olika typer av våld och förtryck av flera olika förövare.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att sprida Våga göra skillnad – slutredovisning

I denna rapport redovisas arbetet med regeringsuppdraget att sprida vägledningen Våga göra skillnad – om skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella kompetensteamet – delrapport

I rapporten delredovisas det pågående uppdraget att utveckla och driva ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet består av ett antal personer som har stora praktiska och teoretiska kunskaper samt erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det Nationella Kompetensteamets arbete omfattar kompetens- och metodutveckling samt att anordna föreläsningar i landet genom samarbete med länsstyrelser och nationella myndigheter. Sedan 2012 har Länsstyrelsen Östergötland totalt genomfört 343 utbildningsinsatser. 

Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats under 2014. Till den kan yrkesverksamma och ideellt verksamma ringa för att få råd och vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck, tvångs- och barnäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett stort antal regeringsuppdrag som syftat till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning föräldrastöd – slutredovisning

Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en kartläggning om föräldrastöd samt lämnat förslag till regeringen på hur föräldrastöd kan behöva utvecklas för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att sprida "Våga se" – slutredovisning

I denna rapport redovisas den del av Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag att sprida vägledningarna Våga göra skillnad och Våga se som rör vägledningen Våga se. Den del av uppdraget som rör att sprida vägledningen Våga göra skillnad redovisas i en separat rapport (2016:05).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vägledningsuppdraget Våga göra skillnad – slutrapport 2014:30

Länsstyrelsen i Östergötland har haft nationella regeringsuppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2005. I denna rapport slutredovisas vägledningsuppdraget ”Våga göra skillnad” och hur det har kommit att utvecklats.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Slutrapport

Länsstyrelsen Östergötland slutredovisar regeringsuppdraget att ta fram, utveckla och sprida en vägledning ”Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja”.

De erfarenheter Länsstyrelsen fått i arbetet med att sprida vägledningen tillsammans med flera kommuner, och som stärks av den bild som framkommer genom samtalen till stödtelefonen visar på ett tydligt och omfattande behov av fortsatt arbete med att organisera den lokala nivån. Det finns mycket kvar att göra för att bygga ett hållbart system, såväl nationellt som lokalt, för att se till att arbetet fortsätter att utvecklas så att de utsattas grundläggande behov tillgodoses. Länsstyrelsen ser ett behov av att fortsätta och utveckla spridning av vägledningen ”Våga göra skillnad” i samarbete med övriga länsstyrelser i landet.

Mognad och livsutrymme : Ett stödmaterial för hur skolan kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och med skolans värdegrund som verktyg

"Mognad och livsutrymme" från Länsstyrelsen Östergötland är ett stödmaterial för hur grundskolan kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet. Stödmaterialet är resultatet av en utvecklingssatsning som pågick 2012–2015, där arbetssättet utvecklats och testats på tre grundskolor i Linköpings Kom­mun. Utgångspunkten är att ge elever kunskap, skapa dialog, diskussion och reflektion och därmed öka blivande tonåringars inre resurser och verktyg. Materialet utgår från ett barnrättsperspektiv med stöd av skolans värdegrund.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser

Länsstyrelsen Östergötland fick i regleringsbrevet för 2014 ansvaret för att samordna slutrapporten av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att förebygga såväl hedersrelaterat våld och förtryck som att motverka att unga blir gifta mot sin vilja. Östergötland ansvarade också för delrapporteringen av länsstyrelsernas uppdrag: "Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser" (rapport nr 2012:22). Underlaget till denna slutrapport bygger på resultaten som presenterades i delrapporten.

Slutrapporten ger en övergripande, nulägesbeskrivning om det arbete som bedrivs runt om i landet för att motverka såväl hedersrelaterat våld och förtryck som barn- och tvångsäktenskap, och ger riktning åt det fortsatta arbetet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte vill eller kan ljuga om var de bor eller vilka de är leder till isolering (Barnombudsmannen 2012).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vi måste våga se. En informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade

Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Länsstyrelsen Östergötlands regeringsuppdrag (U2013/292/JÄM) om att ta fram ett vägledande material om könsstympning av flickor och kvinnor.

I uppdraget ingår att ta reda på hur myndigheter och verksamheter idag arbetar med frågan om könsstympning. Utifrån det presenteras förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta förebyggande och hur de kan arbeta med skydd och stöd i ärenden, där det finns oro att en flicka eller kvinna riskerar att könsstympas eller där en flicka eller kvinna redan har utsatts för könsstympning. Länsstyrelsen har även samlat in kunskap från andra länder om liknande arbete.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap – slutrapport

Länsstyrelsen Östergötland fick 2014 i uppdrag av regeringen (2014/266/UC) att se över och förstärka den pågående informationsinsats som Länsstyrelsen utarbetat för att informera barn och unga om relevant lagstiftning, för att uppmärksamma dem om deras rättigheter som samhället har i ansvar att tillgodose.

I december 2011 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja, som sedan kom att förlängas med det uppdrag som gavs till Länsstyrelsen 2014 och som redovisas i denna rapport – den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att undersöka och ge förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta med flickor och kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning – Slutrapport

I september 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen (U2013/5292/JÄM) att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetet för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor, och vilket stöd de som redan blivit utsatta får.

Länsstyrelsen har även undersökt hur arbetet bedrivs i andra länder för att kunna ta del av deras erfarenheter att arbeta med frågan. I uppdraget har det även ingått att ta fram förslag på vägledande material för hur myndigheter och verksamheter kan arbeta, och ge förslag på fortsatt spridning av detta material.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Lena Persson, konsult och sakkunnig om skyddade personuppgifter. Handboken är framtagen inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag mot hedersrelaterat våld och förtryck. På uppdrag av Länsstyrelsen har Lena Persson intervjuat tretton ungdomar och sammanställt deras berättelser och erfarenheter av att leva med skyddade personuppgifter. Genom sina berättelser ger de exempel på problem de upplever i sina egna liv, liksom konkreta förslag på hur problemen kan lösas och hur problematiska situationer kan undvikas. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ung och fri – eller? – Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv. Baserat på boken Stjärnlösa nätter.

Det här studiematerialet bygger på erfarenheter och lärdomar från en lärares arbete med att starta en process hos sina elever, framförallt pojkar och unga män, kring deras sätt att se på relationer med utgångspunkt i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter. En första utvärdering – vad säger eleverna och lärarna?

"Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter" startade i Norrköping 2008 för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Östergötland startade projektet tillsammans med Rädda Barnen och polisen i Norrköping. En metod togs fram för att driva samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Tillsammans går de ut i skolor och informerar ungdomar om deras rättigheter. 

Den här rapporten är en första del av en större utvärdering av projektet.

Våga göra skillnad – En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Metodstöd för samverkan. Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?

Det här är ett informationspaket som ska hjälpa din organisation i det fortsatta arbetet, inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Alla organisationer har kommit olika långt i sitt arbete med att möta och hjälpa flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Informationspaketet innehåller material som är relevant oavsett hur långt man kommit i denna process, använd det som ni tycker är tillämpbart i er situation. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att utveckla en handlingsplan i skolan. Ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld

Metodstöd särskilt framtaget för skolan för att ta fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jag! : om flickors livsutrymme

Boken innehåller en metod för att arbeta med samtalsgrupper för flickor och unga kvinnor i syfte att medvetandegöra dem om sina rättigheter och hjälpa dem stärka sin självkänsla.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18