Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet vars övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

• besluta om brottsskadeersättning
• kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
• finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
• vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsskadeersättning
Den som utsatts för brott kan ha rätt till statlig brottsskadeersättning om den som begått brottet saknar förmåga att betala skadestånd, och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna. Den rätten kan finnas även om gärningspersonen är okänd. Ersättningen kompenserar framför allt personskador och kränkning. Brottsoffermyndigheten publicerar vägledande avgöranden om brottskadeersättning i en referatsamling.

Brottsofferfonden
Brottsofferfonden finansierar projekt för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Organisationer inom civilsamhället, forskare samt offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag. Fonden byggs huvudsakligen upp av en särskild avgift som varje dömd person ska betala om brottet innebär svårare straff än penningböter i straffskalan och när en person avtjänar ett straff med fotboja. Varje år fördelas cirka 40 miljoner kronor ur fonden.

Kunskapscentrum
Brottsoffermyndighetens Kunskapscentrum samlar och sprider information och forskningsresultat för att bidra till bättre bemötande av brottsoffer. Det sker bland annat genom digital och tryckt information samt genom konferenser, temadagar och vidareutbildningar.

Regress
I Brottsoffermyndighetens uppdrag ligger också att kräva tillbaka den utbetalda brottsskadeersättningen av gärningspersonen. Myndighetens regressavdelning ansvarar för denna uppgift.

Brottsoffermyndigheten på webben: 

www.brottsoffermyndigheten.se går det att läsa mer om Brottsoffermyndighetens verksamhet. Där finns också information om rättsprocessen.

Brottsoffermyndigheten ansvarar även för fem andra webbplatser:

Brottsofferguiden – ger den som blivit utsatt för brott en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation som den är i nu. www.brottsofferguiden.se

Jag vill veta – information till barn och unga om deras rättigheter vid brott
www.jagvillveta.se

Liten och trygg – en handledning för personal i förskolan
www.jagvillveta.se/forskola

Av fri vilja – information om den nya sexualbrottslagstiftningen
www.frivilligtsex.se

Tystna inte – information och råd till personer i samhällsdebatten som utsätts för hot och hat
www.tystnainte.se

Publikationer i urval

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet. Att agera och ge stöd och skydd när barn och vuxna riskerar att bli eller har blivit bortförda till utlandet i syfte att utsättas för hedersrelaterad brottslighet

För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso-och sjukvård.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Näthat och demokratiskt deltagande – en kunskapsöversikt

På uppdrag av Brottsoffermyndigheten har forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad tagit fram en kunskapsöversikt om näthat och demokratiskt deltagande. Den belyser olika frågor om näthat och demokratiskt deltagande, såsom vilka områden som genererar hot och hat, vilka samhälls- och yrkesgrupper som är särskilt utsatta och vilka konsekvenser näthat leder till.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020

Brottsoffermyndigheten ger sedan 1998 ut en referatsamling i syfte att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. De fall som refereras har det gemensamt att de ska kunna utgöra en utgångspunkt i den praktiska hanteringen när kränkningsersättning ska bestämmas. Referaten, som bygger på avgjorda brottsskadeärenden, utgör ingen uttömmande beskrivning av praxis utan är tänkta att fungera avgörande för ersättningens storlek. 

Referatsamlingen riktar sig främst till yrkesverksamma jurister som verkar i brottmål men kan även användas av andra som är intresserade av ersättningsfrågor i anledning av brott. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vittnesstöd – Förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten

Syftet med denna rapport är att presentera förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten i enlighet med det uppdrag Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick av regeringen i juni 2014. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ofrid? Våld mot äldre kvinnor och män – en omfångsundersökning i Umeå kommun

En kartläggning av våld mot äldre baserat på enkäter.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18