Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet vars övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen. Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

• besluta om brottsskadeersättning
• kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
• finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
• vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsskadeersättning
Den som utsatts för brott kan ha rätt till statlig brottsskadeersättning om den som begått brottet saknar förmåga att betala skadestånd, och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna. Den rätten kan finnas även om gärningspersonen är okänd. Ersättningen kompenserar framför allt personskador och kränkning. Brottsoffermyndigheten publicerar vägledande avgöranden om brottskadeersättning i en referatsamling.

Brottsofferfonden
Brottsofferfonden finansierar projekt för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag. Fonden byggs huvudsakligen upp av en särskild avgift som varje dömd person ska betala om brottet kan straffas med fängelse. Varje år fördelas cirka 40 miljoner kronor ur fonden.

Kunskapscentrum
Brottsoffermyndighetens Kunskapscentrum samlar och sprider information och forskningsresultat för att bidra till bättre bemötande av brottsoffer. Det sker bland annat genom digital och tryckt information samt genom konferenser, temadagar och vidareutbildningar.

Regress
I Brottsoffermyndighetens uppdrag ligger också att kräva tillbaka den utbetalda brottsskadeersättningen av gärningspersonen. Myndighetens regressavdelning ansvarar för denna uppgift.

Brottsoffermyndigheten på webben: 

www.brottsoffermyndigheten.se går det att läsa mer om Brottsoffermyndighetens verksamhet. Där finns också information om rättsprocessen.

Brottsoffermyndigheten ansvarar även för fem andra webbplatser:

Jag vill veta – information till barn och unga om deras rättigheter vid brott
www.jagvillveta.se

Liten och trygg – en handledning för personal i förskolan
www.jagvillveta.se/forskola

Av fri vilja – information om den nya sexualbrottslagstiftningen
www.frivilligtsex.se

Tystna inte – information och råd till personer i samhällsdebatten som utsätts för hot och hat
www.tystnainte.se

Publikationer i urval

Näthat och demokratiskt deltagande – en kunskapsöversikt

På uppdrag av Brottsoffermyndigheten har forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad tagit fram en kunskapsöversikt om näthat och demokratiskt deltagande. Den belyser olika frågor om näthat och demokratiskt deltagande, såsom vilka områden som genererar hot och hat, vilka samhälls- och yrkesgrupper som är särskilt utsatta och vilka konsekvenser näthat leder till.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020

Brottsoffermyndigheten ger sedan 1998 ut en referatsamling i syfte att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. De fall som refereras har det gemensamt att de ska kunna utgöra en utgångspunkt i den praktiska hanteringen när kränkningsersättning ska bestämmas. Referaten, som bygger på avgjorda brottsskadeärenden, utgör ingen uttömmande beskrivning av praxis utan är tänkta att fungera avgörande för ersättningens storlek. 

Referatsamlingen riktar sig främst till yrkesverksamma jurister som verkar i brottmål men kan även användas av andra som är intresserade av ersättningsfrågor i anledning av brott. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vittnesstöd – Förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten

Syftet med denna rapport är att presentera förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten i enlighet med det uppdrag Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick av regeringen i juni 2014. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

För många brottsoffer (målsägande) och vittnen innebär kallelsen till en förhandling den första kontakten med en domstol. Alla vet inte hur en förhandling går till och det är vanligt att känna oro. För att skapa större trygghet för målsägande och vittnen finns det vittnesstöd vid tingsrätterna och hovrätterna i Sverige. Vittnesstödsverksamheten bidrar till lugnare och tryggare målsägande och vittnen och leder i förlängningen till både ökad rättstrygghet och rättssäkerhet.

De nationella riktlinjerna för vittnesstödsverksamheten riktar sig framför allt till personal vid domstolar och ideella organisationer, inte till aktiva vittnesstöd och inte heller till målsägande och vittnen. Brottsoffermyndigheten har tagit fram riktlinjerna i samarbete med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Captured Queen : Men's Violence against Women in "Equal" Sweden. A Prevalence Study

Originaltitel: "Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsstudie" (2001). 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ofrid? Våld mot äldre kvinnor och män – en omfångsundersökning i Umeå kommun

En kartläggning av våld mot äldre baserat på enkäter.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige : en omfångsundersökning

Den första omfångsundersökningen av våld mot kvinnor som har gjorts i Sverige. Undersökningen visar att mäns våld mot kvinnor är utbrett och finns i alla samhällsgrupper. 

Undersökningen riktades till 10 000 kvinnor i åldrarna mellan 18 och 64 år. Studien visar att nästan hälften av kvinnorna, 46 procent, har utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag. Den våldsform som är vanligast inom parrelationer är fysiskt våld. Var fjärde kvinna som har brutit upp ur relationen till en man har utsatts för fysiskt våld av tidigare make eller sambo. Den våldsform som är vanligast utanför en parrelation är sexuellt våld. Var fjärde kvinna har utsatts för det utanför en sexuell relation. Fler än var tionde kvinna, 13 procent, har erfarenheter av att vara utsatt för grövre sexuellt våld av en man utanför en sexuell relation. Våldet utövas av män inom alla samhällsklasser och av män med olika etniska bakgrunder. De svenska männen står för mer än 80 procent av det pågående våldet i äktenskap och samborelationer.

Publikationen finns också på engelska under namnet "Captured Queen".

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18