Polismyndigheten

Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Genom sitt arbete ska polisen medverka till att färre brott begås och att fler brott klaras upp. Uppdragen är fastställda i polislagen där det även stadgas att samarbete ska ske med andra myndigheter och organisationer.

Polismyndigheten är organiserad i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar och ett kansli. Rikspolischef är Anders Thornberg.

Polisen utreder bland annat brott i nära relation och ansvarar för att skydda hotade personer. När det gäller brottsoffer som utsatts för våld i nära relation erbjuder polisen information om vart de kan vända sig och har information om vilka myndigheter och stödfunktioner som finns.

Polisens webbsida om brott i nära relation

Våldet ska upphöra
Polismyndigheten förstärker sitt arbete mot brott begångna mot särskilt utsatta brottsoffer. Satsningen innebär att polisen ökar sina resurser för att utreda brott i nära relationer, våldtäkter och andra sexualbrott samt, vålds- och sexualbrott mot barn. Satsningen kommer också ge positiva effekter i arbetet att bekämpa de sexualbrott som sker via internet (till exempel barnpornografibrott och så kallade virtuella våldtäkter) och mot hedersrelaterad brottslighet.

Det är en extra satsning utöver den långsiktiga ambitionen att växa till närmare 40 000 medarbetare till år 2024. De resurser som satsas är inte heller tillfälliga medel utan en permanent satsning. Polisen ska arbeta offensivt för att ge dessa brottsoffer upprättelse.

Enhetlighet i utredningsarbetet
Polisen har nationella riktlinjer för hur verksamheten ska organiseras för att utreda brott i nära relation. Noa Utvecklingscentrum har i samarbete med polisregionerna och Åklagarmyndigheten tagit fram ett nationellt metodstöd för utredning av brott i nära relation. Metodstödet kompletteras med checklistor med åtgärder för poliser som ingriper mot brott i nära relation.

Gå till webbplats: www.polisen.se

Publikationer i urval

Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 23

Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild av människohandelns omfattning och utbredning i Sverige. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Målsägandebiträde. En gemensam tematisk tillsyn av polisens och åklagarens handläggning

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam granskning omfattande 1200 ärenden som har lottats från Polismyndigheten till Åklagarmyndigheten under perioden 1 juli 2019 till och med den 31 mars 2020. Ärenden från samtliga åklagarområden och åklagarkammare har granskats. De brott som har ingått i granskningen har utgjorts av misshandelsbrott, olaga hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott d.v.s. brott där målsäganden enligt lag typiskt sett har rätt till målsägandebiträde och ska underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde så snart som möjligt. Syftet med tillsynen har varit att identifiera eventuella brister i handläggningen och om det finns behov av att vidta åtgärder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna – En gemensam granskning av polisens och åklagarens handläggning

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden.

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda. Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av SARA:SV. Uppsalapolisens arbete med riskbedömningar för upprepade brott i nära relationer

Denna rapport presenterar resultatet från en utvärderingsstudie av polisens arbete med riskbedömning och riskhantering (samlingsnamn riskanalys) utifrån riskbedömningsverktyget SARA:SV som används för att bedöma risken för upprepat våld i nära relationer på individnivå. Materialet som analyserats omfattar 320 ärenden som efter initial bedömning blev föremål för SARA:SV-bedömning av riskanalytiker vid Polismyndigheten i Uppsala under åren 2011 och 2012. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18