Polismyndigheten

Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Genom sitt arbete ska polisen medverka till att färre brott begås och att fler brott klaras upp. Uppdragen är fastställda i polislagen där det även stadgas att samarbete ska ske med andra myndigheter och organisationer.

Polisen arbetar för att förebygga brott och ha ett effektivt och rättssäkert utredningsarbete när någon utsätts för brott eller begår brott. Polisens uppdrag går ut på att göra människor trygga, hjälpa utsatta och förhindra att brott händer. För den som utsatts för brott ska polisen göra skillnad. Brottsoffer ska ges upprättelse och gärningspersoner ska lagföras.

Barnkonventionen som lag är plattformen för polisens barnrättsarbete och berör alla frågor som direkt eller indirekt påverkar barn fram till deras 18-årsdag. Polisen prioriterar ärenden där barn är involverade och utredningen ska därför vara färdig så snabbt som möjligt, senast inom tre månader. Under utredningen samverkar polisen med flera olika myndigheter. 

Polismyndigheten är organiserad i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar och ett kansli. Rikspolischef är Petra Lundh.

Polisens webbsida om brott i nära relation

Våldet ska upphöra
Polismyndigheten prioriterar och utvecklar sitt arbete gällande brott begångna mot särskilt utsatta brottsoffer, vilket innebär våld i nära relationer, våldtäkter och andra sexualbrott samt, vålds- och sexualbrott mot barn. Prioriteringen gäller också de sexualbrott som sker via internet (till exempel barnpornografibrott och så kallade virtuella våldtäkter) och mot hedersrelaterad brottslighet. Polisen fokuserar nu även mer och tydligare gentemot våldsutövarna, de som ansvarar för våldet, genom både proaktiva och reaktiva insatser.

Enhetlighet i utredningsarbetet
Polisen har nationella riktlinjer för hur verksamheten ska organiseras för att utreda brott i nära relation. Noa Utveckling av Brottsbekämpning har i samarbete med polisregionerna och Åklagarmyndigheten tagit fram ett nationellt metodstöd för utredning av brott i nära relation, sexualbrott, hedersrelaterade brott och brott där barn är involverade. 

Gå till webbplats: www.polisen.se

Publikationer i urval

Riskbedömningar på individnivå. Tillsynsrapport 2023:2

De allra flesta av medborgarna utsätts sällan eller aldrig för brott. Det är därför viktigt att Polismyndigheten agerar i ett tidigt skede för att på så sätt kunna förebygga upprepad brottslighet. Ett sätt är att använda sig av riskbedömningar på individnivå för att värdera risker och kunna vidta rätt åtgärder. I den här rapporten har Tillsynsenheten granskat Polismyndighetens tillämpning av bestämmelserna som rör riskbedömningar på individnivå samt användningen av metoden med riskreducerande insatser.   

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Tillsynsrapport 2023:1

Av Polismyndighetens tillsynsplan för 2022 framgår att tillsynsenheten ska genomföra tillsyn avseende brott mot särskilt utsatta brottsoffer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 23

Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild av människohandelns omfattning och utbredning i Sverige. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förstudierapport. Mäns våld mot kvinnor – brottsförebyggande metoder

Regeringen har som mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. På senare år har det funnits ett större fokus på det förebyggande arbetet samt på att riskhantering i högre utsträckning ska innefatta våldsutövaren, vilket är i enlighet med Istanbulkonventionen. Att arbeta förebyggande för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av regeringens mål i sin tioåriga nationella strategi. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor uttrycker specifikt behovet av förbättrad kunskap och metodutveckling för att kunna stoppa våldet. Denna förstudie ämnar bidra med förbättrad kunskap om hur Polismyndigheten kan öka sin förmåga i förhållande till den nationella strategin. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet. Att agera och ge stöd och skydd när barn och vuxna riskerar att bli eller har blivit bortförda till utlandet i syfte att utsättas för hedersrelaterad brottslighet

För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso-och sjukvård.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Målsägandebiträde. En gemensam tematisk tillsyn av polisens och åklagarens handläggning

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam granskning omfattande 1200 ärenden som har lottats från Polismyndigheten till Åklagarmyndigheten under perioden 1 juli 2019 till och med den 31 mars 2020. Ärenden från samtliga åklagarområden och åklagarkammare har granskats. De brott som har ingått i granskningen har utgjorts av misshandelsbrott, olaga hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott d.v.s. brott där målsäganden enligt lag typiskt sett har rätt till målsägandebiträde och ska underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde så snart som möjligt. Syftet med tillsynen har varit att identifiera eventuella brister i handläggningen och om det finns behov av att vidta åtgärder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna – En gemensam granskning av polisens och åklagarens handläggning

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden.

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda. Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av SARA:SV. Uppsalapolisens arbete med riskbedömningar för upprepade brott i nära relationer

Denna rapport presenterar resultatet från en utvärderingsstudie av polisens arbete med riskbedömning och riskhantering (samlingsnamn riskanalys) utifrån riskbedömningsverktyget SARA:SV som används för att bedöma risken för upprepat våld i nära relationer på individnivå. Materialet som analyserats omfattar 320 ärenden som efter initial bedömning blev föremål för SARA:SV-bedömning av riskanalytiker vid Polismyndigheten i Uppsala under åren 2011 och 2012. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18