Polismyndigheten

Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Genom sitt arbete ska polisen medverka till att färre brott begås och att fler brott klaras upp. Uppdragen är fastställda i polislagen där det även stadgas att samarbete ska ske med andra myndigheter och organisationer.

Polismyndigheten är organiserad i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar och ett kansli. Rikspolischef är Anders Tornberg.

Polisen utreder bland annat brott i nära relation och ansvarar för att skydda hotade personer. När det gäller brottsoffer som utsatts för våld i nära relation erbjuder polisen information om vart de kan vända sig och har information om vilka myndigheter och stödfunktioner som finns.

Polisens webbsida om brott i nära relationer

Våldet ska upphöra
Polismyndigheten förstärker sitt arbete mot brott begångna mot särskilt utsatta brottsoffer. Satsningen innebär att polisen ökar sina resurser för att utreda brott i nära relationer, våldtäkter och andra sexualbrott samt, vålds- och sexualbrott mot barn. Satsningen kommer också ge positiva effekter i arbetet att bekämpa de sexualbrott som sker via internet (till exempel barnpornografibrott och så kallade virtuella våldtäkter) och mot hedersrelaterad brottslighet.

Det är en extra satsning utöver den långsiktiga ambitionen att växa till närmare 40 000 medarbetare till år 2024. De resurser som satsas är inte heller tillfälliga medel utan en permanent satsning. Polisen ska arbeta offensivt för att ge dessa brottsoffer upprättelse.

Enhetlighet i utredningsarbetet
Polisen har nationella riktlinjer för hur verksamheten ska organiseras för att utreda brott i nära relation. Noa Utvecklingscentrum har i samarbete med polisregionerna och Åklagarmyndigheten tagit fram ett nationellt metodstöd för utredning av brott i nära relation. Metodstödet kompletteras med checklistor med åtgärder för poliser som ingriper mot brott i nära relation.

Gå till webbplats: www.polisen.se

Publikationer i urval

Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 22

Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2019.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Målsägandebiträde. En gemensam tematisk tillsyn av polisens och åklagarens handläggning

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam granskning omfattande 1200 ärenden som har lottats från Polismyndigheten till Åklagarmyndigheten under perioden 1 juli 2019 till och med den 31 mars 2020. Ärenden från samtliga åklagarområden och åklagarkammare har granskats.

De brott som har ingått i granskningen har utgjorts av misshandelsbrott, olaga hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott d.v.s. brott där målsäganden enligt lag typiskt sett har rätt till målsägandebiträde och ska underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde så snart som möjligt. Syftet med tillsynen har varit att identifiera eventuella brister i handläggningen och om det finns behov av att vidta åtgärder.

Granskningen har visat att information om rätten till målsägandebiträde i stor utsträckning lämnas vid sexualbrott och fridskränkningsbrott och att framställan om målsägandebiträde ofta görs, dock att framställan bör göras med större skyndsamhet avseende sexualbrott. Det brister emellertid i informationslämnandet främst vad det gäller olaga hot och misshandelsbrott. Informationslämnande dokumenteras också i för liten utsträckning och framställningar görs inte i tillräckligt stor utsträckning eller tillräckligt skyndsamt.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel för sexuella och andra ändamål – Lägesrapport 21. Polismyndigheten rapport för 2019

Polismyndighetens rapport Människohandel för sexuella och andra ändamål − lägesrapport 21 avseende 2019 ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2018.

Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet, men också på information från myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och i viss mån internationellt. Den är framför allt avsedd för regeringen, berörda enheter inom Polismyndigheten, rättsväsendets myndigheter och myndigheter i allmänhet. Den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer, forskare och för allmänheten.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna – En gemensam granskning av polisens och åklagarens handläggning

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden.

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda. Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel för sexuella och andra ändamål – Lägesrapport 20. Polismyndigheten Rapport för 2018

Lägesrapporten ger Polismyndighetens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2017. Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar under 2018 som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet, men också på information från myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och i viss mån internationellt. Den är framför allt avsedd för regeringen, berörda enheter inom Polismyndigheten, rättsväsendets myndigheter och myndigheter i allmänhet, men den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer och för allmänheten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter. Förstudierapport

Målsättningen med förstudien har varit att identifiera brister och komma med rekommendationer och andra åtgärder som syftar till att förbättra och utveckla polisens handläggning av våldtäkter. Föreliggande rapport tar upp vissa, återkommande brister men fokus ligger på rekommendationer. Häri återfinns ett antal olika förslag på åtgärder som över tid skapar förutsättningar för att höja uppklaringen.

Utvärdering av SARA:SV. Uppsalapolisens arbete med riskbedömningar för upprepade brott i nära relationer

Denna rapport presenterar resultatet från en utvärderingsstudie av polisens arbete med riskbedömning och riskhantering (samlingsnamn riskanalys) utifrån riskbedömningsverktyget SARA:SV som används för att bedöma risken för upprepat våld i nära relationer på individnivå. Materialet som analyserats omfattar 320 ärenden som efter initial bedömning blev föremål för SARA:SV-bedömning av riskanalytiker vid Polismyndigheten i Uppsala under åren 2011 och 2012. 

Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2008–2010

I september 2008 uppdrog regeringen åt Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att förstärka de nuvarande operativa insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt att metod och kompetensutveckla polis- och åklagarorganisationerna på området. Rikspolisstyrelsen genomförde under uppdragsperioden 2008–2010 en rad åtgärder som förväntas ge ett bestående resultat avseende den förebyggande verksamheten och bekämpningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Slutredovisning av regeringsuppdrag IJ2007/349 JÄM IJ2007/2249 JÄM om brott i nära relationer

Slutredovisning av regeringsuppdrag. 

Våldsutsatta kvinnor berättar : en utvärdering av projekt Karin … man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig. Rapport 2010:2

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Polismyndigheternas handläggning av ärenden som rör mäns våld mot kvinnor. Inspektionsrapport 2010:9

I denna rapport redovisas en granskning av hur fem polismyndigheter handlägger ärenden som rör mäns våld mot kvinnor. Granskningen avser brottsanmälningar dels där en man misstänkts ha misshandlat en kvinna med vilken han har en nära relation, dels där en man misstänks för brottet grov kvinnofridskränkning i en motsvarande relation.

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Detta material innehåller kortfattad fakta om hedersnormer och hedersrelaterat våld.

Strategi för samverkan : kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategin som är framtagen av tre myndigheter ska vara ett stöd för långsiktig, stabil och framgångsrik samverkan till nytta för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. För att hjälpa barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är det nödvändigt att förskola, skola, barnhälsovård, polis, socialtjänst m.fl. verksamheter samverkar med varandra. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppföljande granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Under 2004/05 genomförde Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten en gemensam inspektion avseende brottsutredningar rörande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år. Huvudsyftet med inspektionen var att analysera om kvalitet och handläggningsrutiner i utredningarna uppfyller de krav som kan ställas och att upptäcka eventuella brister m.m. Uppföljningen syftar till att belysa de konkreta åtgärder som vidtagits med anledning av inspektionen 2005 och hur dessa åtgärder påverkat utredningsarbetet. 

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare är framtagen inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Handledningen riktar sig till poliser och åklagare och ger fakta och bakgrund om kvinnlig könsstympning samt relevant lagstiftning. Handledningen tar upp frågor som man bör tänka på i samband med polisanmälan, t ex när det gäller språkbruket vid förhör, när man använder tolk och vid läkarundersökning.

Granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam inspektion av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där offret är över 15 år. Granskningen har omfattat sammanlagt 109 ärenden. Syftet med inspektionen har varit att granska hur berörda myndigheter handlägger denna typ av utredningar samt att föreslå ett antal konkreta åtgärder. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffren i rättsprocessen : en undersökning genomförd på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Domstolsverket

Denna rapport redovisar resultaten från en pilotundersökning som har genomförts i syfte att utarbeta en metod för hur polis, åklagare och domstol skall kunna följa utvecklingen av hur brottsoffer upplever sig bemötta i sin kontakt med rättsväsendet. Undersökningen studerar brottsoffers upplevelser av polis, åklagare och domstol vad avser bland annat bemötande, tillgänglighet och information. Inom ramen för undersökningen har även samtliga berörda polismyndigheter, åklagarkammare och tingsrätter kontaktats i syfte att undersöka i vilken utsträckning information rutinmässigt ges till brottsoffer.

Om brott i samkönade parrelationer

Broschyr som vänder sig till homo-, bi- och transpersoner med information om vart man kan vända sig om man är utsatt för våld.

Senast uppdaterad: 2021-11-18