Skolverket

Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket har även ett sektorsansvar för handikappfrågor, miljöfrågor samt frågor som rör nyanlända elever. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Förebyggande arbete
Skolverket ska som myndighet bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt elevers förbättrade kunskapsresultat. Skolverkets har även som uppgift att främja barns och elevers tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket genomför och har genomfört en rad uppdrag som har anknytning till främjande och förebyggande insatser med anknytning till NCK:s ämnesområden. De rör områden som mobbning, värdegrundsarbete, samverkan kring barn som far illa, samarbete skola – föräldrar, elevhälsa och bemötandefrågor. Mycket av den verksamhet som Skolverket bedriver kan ses som en del av ett långsiktigt arbete med att förebygga olika former av våld och kränkande behandling i skolan.

Flera regeringsuppdrag har under se senaste åren fokuserat på fortbildning om mobbning och kränkande behandling, hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhetsarbete i skolan och sex- och samlevnadsundervisning. 

Gå till webbplats: www.skolverket.se

Publikationer i urval

Till rektor: Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter

Materialet ger stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Skriften beskriver ett arbete som omfattar fyra nivåer – från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, till den akuta situationen då eleven är utsatt för hot.

Stödmaterialet togs ursprungligen fram 2010 och har reviderats i samband med utgivningen av den nya upplagan.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Elevhälsan i skollagen

Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011. Här följer ett utdrag ur 2 kap. skollagen, 25 – 28 §§, liksom ur prop. 2009/10:165. Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Unga med skyddade personuppgifter

Stödmaterialet vänder sig till personal i förskola, skola samt till huvudmännen och ger konkreta råd om hur de kan ta emot unga med skyddade personuppgifter på ett bra sätt. Det är viktigt med system, rutiner, planering och förberedelser som ger säkerhet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Erfarenheter av samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Barn och unga i utsatta situationer måste fångas upp tidigt och barnets behov ska stå i fokus. Publikationen sammanfattar Skolverkets rapport till regeringen med resultat från samverkan mellan skola, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatri.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kraften av samverkan: om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa: en antologi om samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri

Då barn och unga far illa eller riskerar att fara illa behövs samverkan mellan myndigheter. När de samverkande parterna är samstämmiga och deras arbeten hakar i varandra blir det kraft i samverkan. Detta är en återkommande erfarenhet i de projekt som deltagit i Skolverkets nationella satsning i vilken en tredjedel av Sveriges kommuner deltagit. Publikationen är en antologi där Skolverket "öppnar en dörr" in till olika kommuner och visar, genom ett spektrum av bilder, det intensiva samverkansarbete som pågår runtom i vårt land till stöd för barn och unga som far illa.

Syftet med materialet är att bidra till ökad kunskap inom området och att visa exempel på hur samverkan mellan olika parter kan gå till. "Kraften av samverkan" vänder sig till rektor, skolledare, arbetslag, skolhälsovård och elevhälsa samt kommunala samverkansteam och kommunala förvaltningar. Målgrupp är även förtroendevalda och personal inom samverkansparternas verksamheter.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vi lämnar till skolan det käraste vi har ... om samarbete med föräldrar – en relation som utmanar

Om samarbete med föräldrar – en relation som utmanar. Stödmaterialet handlar om det viktiga samarbetet mellan förskola/skola och föräldrar. Stödmaterialet är upplagt som en antologi och består av femton artiklar. Myndighetens förhoppning är att de olika perspektiven och exemplen på föräldrasamarbete ska stimulera till många diskussioner både bland personal och ledare inom förskola och skola men också hos blivande lärare vid högskolor och universitet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Till rektor. Om skolans ansvar och möjligheter i frågor om heder, familj, kön och makt

Häftet kan användas i värdegrundsarbetet och det förebyggande arbetet internt på skolan för diskussioner bland personal och skolledning.