Skolverket

Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket har ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor, miljöfrågor, frågor som rör nationella minoriteter och minoritetsspråk samt frågor som rör nyanlända elever. Skolverket arbetar med jämställdhetsintegrering och är även en hbtq-strategisk myndighet. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Gå till webbplatswww.skolverket.se

Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Skolverket ska som myndighet bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt elevers förbättrade kunskapsresultat. Skolverket har även som uppgift att främja barns och elevers tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket genomför och har genomfört en rad främjande och förebyggande uppdrag som ligger nära NCK:s ämnesområden. De rör områden som mobbning, värdegrundsarbete, hälsofrämjande skolutveckling, samverkan kring barn som far illa, samarbete skola–vårdnadshavare, elevhälsa och bemötandefrågor. Mycket av den verksamhet som Skolverket bedriver kan ses som en del av ett långsiktigt arbete med att främja hälsa och välmående samt förebygga olika former av våld och kränkande behandling i skolan.

Flera regeringsuppdrag har under de senaste åren fokuserat på stöd och fortbildning för att utveckla skolans jämställdhetsarbete, att främja likabehandling och stärka skolans sex- och samlevnadsundervisning. 

Se också: 

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga
Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här hittar du stöd för sådant arbete.

Skolverkets webbsida om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Skolans hälsofrämjande arbete 
Lärande och hälsa går hand i hand. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Här kan du läsa mer om Skolverkets olika stöd för hälsofrämjande skolutveckling. 

Skolverkets webbsida om skolans hälsofrämjande arbete

Elevhälsan i skollagen
Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011. Här följer ett utdrag ur 2 kap. skollagen, 25 – 28 §§, liksom ur prop. 2009/10:165. Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Främja likabehandling
Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Denna kompetensutvecklingsmodul har till syfte att öka kunskaperna om styrkor och utvecklingsområden i den egna skolans arbete med att främja likabehandling och en värdegrund i enlighet med skolans styrdokument.

Skolverkets webbsida om att främja likabehandling

Koll på arbetet mot sexuella trakasserier
Alla elever har rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. I webbverktyg Koll på arbetet mot sexuella trakasserier till kan skolan undersöka och utveckla arbetet för att motverka sexuella trakasserier.

Skolverkets webbsida om koll på arbetet mot sexuella trakasserier

Publikationer i urval

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Syftet med stödmaterialet är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. I boken refereras forskning, vanliga situationer i skolan och hur skolor som lyckats bra med dessa har arbetat. I boken finns också samtalsfrågor som är avsedda att användas av grupper av lärare och annan skolpersonal som tillsammans vill utveckla arbetet på skolan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter

Materialet ger stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Skriften beskriver ett arbete som omfattar fyra nivåer – från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, till den akuta situationen då eleven är utsatt för hot. 

Stödmaterialet togs ursprungligen fram 2010 och har reviderats i samband med utgivningen av den nya upplagan.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Skolan och hemmet – exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare

I skolans uppdrag ingår att främja en god samverkan och förtroendefulla relationer med vårdnadshavare. God samverkan mellan skola och vårdnadshavare kan i förlängningen bidra till högre måluppfyllelse för eleverna. Det är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och delaktighet samt möjlighet att påverka barnets skolgång.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18