Skolverket

Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket har ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor, miljöfrågor, frågor som rör nationella minoriteter och minoritetsspråk samt frågor som rör nyanlända elever. Skolverket arbetar med jämställdhetsintegrering och är även en hbtq-strategisk myndighet. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Gå till webbplatswww.skolverket.se

Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Skolverket ska som myndighet bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt elevers förbättrade kunskapsresultat. Skolverket har även som uppgift att främja barns och elevers tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket genomför och har genomfört en rad främjande och förebyggande uppdrag som ligger nära NCK:s ämnesområden. De rör områden som motverka kränkande behandling och diskriminering, värdegrundsarbete, hälsofrämjande skolutveckling, samverkan kring barn som far illa, motverka sexuella trakasserier, demokratistärkande insatser, elevhälsa och bemötandefrågor. Mycket av den verksamhet som Skolverket bedriver kan ses som en del av ett långsiktigt arbete med att främja hälsa och välmående samt förebygga olika former av våld och kränkande behandling i skolan.

Flera regeringsuppdrag har under de senaste åren fokuserat på stöd och fortbildning för att utveckla skolans jämställdhetsarbete, att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, att främja likabehandling och att stärka skolans undervisning om sexualitet samtycke och relationer.

Se också: 

Främja jämställdhet
Skolans arbete för jämställdhet omfattar bland annat elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevers lärande, val och utveckling. I alla skolformer har rektorn ett övergripande ansvar att inkludera arbetet med jämställdhet i verksamheten. Likaså har alla skolformer formuleringar i sina läroplaner om ansvaret att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

Aktivt jämställdhetsarbete i skolan (skolverket.se)
Leda jämställdhetsarbete (skolverket.se)

Främja likabehandling
Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det omfattar bland annat människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Denna kompetensutvecklingsmodul har till syfte att öka kunskaperna om styrkor och utvecklingsområden i den egna skolans arbete med att främja likabehandling och en värdegrund i enlighet med skolans styrdokument.

Främja likabehandling (Lärportalen, skolverket.se)

Arbetet mot sexuella trakasserier
Alla elever har rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. I webbverktyg Arbetet mot sexuella trakasserier till kan skolan undersöka och utveckla arbetet för att motverka sexuella trakasserier.

Skolans arbete mot sexuella trakasserier (skolverket.se)

Motverka hedersrelaterat våld och förtryck
Skolverket erbjuder flera olika stöd via sin webb. Skolväsendet arbetar både med kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck som en del i ett förebyggande arbete, samt att upptäcka utsatthet.

Motverka hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan (skolverket.se)
Motverka hedersrelaterat våld och förtryck i skolan (skolverket.se)
Motverka hedersrelaterat våld och förtryck inom Komvux (skolverket.se)

Skolans arbete med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer
Området sexualitet, samtycke och relationer omfattar frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer. Namnet visar på betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke.

På webbsidan Sexualitet, samtycke och relationer (skolverket.se) finns information, inspiration och stöd i arbetet med kunskapsområdet.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga
Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan förskola/skola, hälso- och sjukvården och socialtjänsten och andra verksamheter.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (skolverket.se)

Skolans gemensamma elevhälsoarbete
Elevhälsoarbete är skolans gemensamma och systematiska arbete med elevers lärande, utveckling och hälsa och har sin grund i skollagen och läroplanerna. Elevhälsoarbetet ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Skolans gemensamma elevhälsoarbete (skolverket.se)

Publikationer i urval

Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Hur kan skolan lyckas i arbetet mot mobbning? I denna kunskapsöversikt har forskare sammanställt de viktigaste gemensamma nämnarna för vad som faktiskt fungerar. Boken vänder sig till alla som är verksamma inom skolan och vinner på att läsas och diskuteras tillsammans. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet. Att agera och ge stöd och skydd när barn och vuxna riskerar att bli eller har blivit bortförda till utlandet i syfte att utsättas för hedersrelaterad brottslighet

För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso-och sjukvård.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter

Materialet ger stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Skriften beskriver ett arbete som omfattar fyra nivåer – från skolans uppdrag i läroplanen att främja jämställdhet och bedriva undervisning om sexualitet, samtycke och relationer, att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, samt öka skolans förmåga att upptäcka utsatta elever, till den akuta situationen då eleven är utsatt för hot. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Syftet med stödmaterialet är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. I boken refereras forskning, vanliga situationer i skolan och hur skolor som lyckats bra med dessa har arbetat. I boken finns också samtalsfrågor som är avsedda att användas av grupper av lärare och annan skolpersonal som tillsammans vill utveckla arbetet på skolan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18