Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälso­rapportering.

Dåvarande Statens folkhälsoinstitut fick i september 2008 ett uppdrag av regeringen att undersöka hur våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna bemöts och stöds av offentliga myndigheter. Vidare fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att formulera en åtgärdsplan och att verkställa en rad aktiviteter i syfte att öka kunskaperna om mäns våld mot kvinnor, bemötandefrågor och nationella minoriteters skilda livsvillkor och förutsättningar. Detta arbete slutredovisades 2011. Då lanserades en informationsfolder till polisen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Under 2008 gavs kunskapsöversikten ”Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv” ut. Rapporten belyser fyra viktiga folkhälsoområden utifrån genusaspekter. Områdena är arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld.

Gå till webbplats: folkhalsomyndigheten.se

Publikationer i urval

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi med det övergripande målet en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Det övergripande målet är nedbrutet i fyra långsiktiga delmål: 

Sexualitet och sexuell hälsa: 
Alla har frihet att avgöra om, när och hur de vill vara sexuellt aktiva, välja sina sexualpartner i jämlikhet och samtycke, ha njutbara sexuella upplevelser, utan risk för sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

Reproduktion och reproduktiv hälsa: 
Alla har rätt till en god reproduktiv hälsa och kan välja om, när, hur många och på vilket sätt de önskar få barn samt har rätt till en trygg och säker vård vid graviditet, förlossning och abort.

Egenmakt, integritet och identitet med koppling till hälsa: 
Alla respekteras och stärks i sin egenmakt, i sin kroppsliga integritet och i sitt privatliv samt i sin sexuella identitet och könsidentitet, utan begränsningar och stigmatisering. Alla har rätt till frihet från diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier, samt våld eller förtryck.

Jämlika och jämställda relationer med koppling till hälsa: 
Alla har rätt att fritt välja om, när och med vem eller vilka de vill ha en relation eller leva tillsammans med i jämlikhet. Alla har också rätt att fritt välja om, när och med vem äktenskap ingås eller upplöses.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett spektrum av sexuella samtycken. En intervjustudie om samtycke hos sexuellt aktiva vuxna

Syftet med den här rapporten är att undersöka hur sexuellt samtycke förstås, praktiseras och upplevs i sexuella relationer bland vuxna i Sverige idag. Rapporten är baserad på en kvalitativ intervjustudie med 31 sexuellt aktiva personer 23–61 år där de flesta identifierar sig som heterosexuella.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner

Rapporten beskriver resultaten från undersökningen SRHR2017 med fokus på homosexuella, bisexuella och transpersoner i åldrarna 16–84 år som svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Rapporten beskriver resultat om deras upplevelser av sitt sexliv, digitala arenor och pornografi, relationer och egenmakt, reproduktiv hälsa, sex mot ersättning och sexuella trakasserier och våld.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med män och kvinnor i åldrarna 16-31 år som har lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar och riktar sig till personer som i sitt yrke eller i andra sammanhang kommer i kontakt med unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Migration, sexuell hälsa och hiv- och STI-prevention

Rapporten redogör för resultaten från en enkätundersökning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer – En kartläggande litteraturöversikt

Ett av de sex målen i den svenska jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Bruk av alkohol och narkotika pekas ofta ut som en orsak till våld. Det saknas dock aktuella sammanställningar av studier som specifikt studerar sambanden mellan alkohol eller narkotika och våld i nära relationer i den allmänna befolkningen.

Därför gav Folkhälsomyndigheten forskare vid Göteborgs universitet i uppdrag att ta fram mer kunskap om dessa samband. Detta genomfördes genom en kartläggning av forskningslitteraturen och en analys av svenska data om sambandet mellan alkoholkonsumtion, narkotikabruk och våld i nära relationer. Den kartläggande litteraturöversikten presenteras i denna rapport och tillsammans med analysen av svenska data i ett faktablad. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017

Denna rapport beskriver resultaten från befolkningsundersökningen SRHR2017, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rapporten handlar om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relation och egenmakt, sex mot ersättning, sexualitet och digitala arenor, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fakta om nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?

"Fakta om nationella folkhälsoenkäten" beskriver kortfattat syfte, urval, formulär, frågor, svarsfrekvens, bortfall samt vilka landsting/regioner som deltagit och vid vilka år.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16–29 år

Rapporten handlar om hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga och unga vuxna (16–29 år) på statliga ungdoms- och LVM-hem. Den är baserad på en enkätstudie som genomfördes under 2016. 

Rapporten visar att de unga och unga vuxna som besvarat enkäten har hög ohälsa inom SRHR-området och är riskutsatta. De har låg tillgång till skyddande faktorer som en avslutad utbildning, förtroliga relationer, känsla att vara lika bra som andra, ha kontroll över sitt liv och att se positivt på sin framtid. Många har varit utsatta för våld och använder droger. Där till har många har erfarenhet av psykisk ohälsa, diskriminering, sex mot ersättning, sex under påverkan av droger samt hög andel med erfarenhet av klamydia, abort och hepatit C. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år

Rapporten behandlar frågor om hälsa och sexualitet bland unga i Sverige. Den är baserad på en enkätstudie bland ett slumpmässigt urval av unga i åldern 16–29 år i befolkningen och utfördes under 2015. Rapporten belyser områden som: hälsa, trygghet och sociala relationer, diskriminering och kränkningar, fysiskt våld, sexualitet och relationer, sexuella handlingar, senaste sextillfället, preventivmedel och preventivmetoder, abort och samtalsstöd, sex mot sin vilja, sex mot ersättning, sexuellt överförda infektioner, hiv, testning samt samtalsstöd, kunskapsmätning och behov av hälsofrämjande insatser.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Resultat och erfarenheter från ett utvecklingsarbete

Tidig upptäckt, tidiga insatser, samverkan mellan verksamheter och ett hänsynstagande till både den enskilda och hela familjens behov. Det är några av nyckelfaktorerna som framträder i denna rapport när det gäller ett ändamålsenligt stöd till barn som växer upp med allvarliga svårigheter hemma. Kunskapen har tagits fram inom ramen för 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt som Folkhälsomyndigheten stöttat 2012–2015.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige

Denna rapport beskriver hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner i Sverige, utifrån en självselekterad, anonym, webbaserad enkätstudie med 800 respondenter.

Resultaten visar att majoriteten av respondenterna har ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, men få känner att de helt kan leva i enlighet med sin könsidentitet. Många har psykisk ohälsa i form av tankar på självmord och självmordsförsök. Det är främst livsvillkoren som påverkar förutsättningar för hälsa bland transpersoner. Dessa villkor inkluderar utsatthet för kränkande behandling, diskriminering, våld och lågt förtroende för samhällsinstitutioner.

Rapporten riktar sig till ideella organisationer, kommuner och landsting samt relevanta myndigheter inom området hbtq-hälsa. Förhoppningen är att rapporten kan bidra med kunskap om transpersoners livs- och hälsosituation, samt ge underlag avseende hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem

Syftet med rapporten är att utifrån insamlade och bearbetade data från ursprungsprojektet "Studie om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem" sammanställa resultat som speglar barns psykosociala familjesituation där modern har missbruksproblem och i många fall blivit utsatt för manligt våld av partner och/eller släkting, bekant, eller myndighetsperson. Den information som ges i rapporten om barnen kommer från deras mammor (kvinnor med missbruksproblem och erfarenhet av våld från man). 

Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer – Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Rapporten beskriver utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella, perioden 2005–2012.

Resultaten visar att de allra flesta homo- och bisexuella personer har ett bra eller ett mycket bra allmänt hälsotillstånd. Trots detta kvarstår stora skillnader i den självrapporterade hälsan och förutsättningarna för hälsa bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Under alla år rapporterar homo- och bisexuella personer ett sämre allmänt tillstånd än övriga befolkningen. 

Utsatthet för våld i nära och/eller samkönade relationer är i studien avgränsad till frågor om erfarenhet av våld i hemmet eller i annans bostad. Här har homo- och bisexuella personer mer erfarenhet av detta jämfört med heterosexuella personer. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18