Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger även bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar på regeringens uppdrag bland annat med att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga (Youmo).

Myndigheten har också regeringens uppdrag att utföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan samt stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Myndigheten ska vidare som en av regeringens utsedda hbtq-strategiska myndigheter främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten och vidta de insatser som myndigheten bedömer lämpliga.

Gå till webbplats: www.mucf.se

Publikationer i urval

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet

Öppna skolan är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Unga med attityd 2019, del 1. Samhällsfrågor och demokrati

Sjukvården har blivit den allra viktigaste samhällsfrågan för dagens unga. Polarisering bland unga ökar. Tjejer är mer positiva till jämställdhet och invandring än vad killar är. Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga – men få känner att de kan påverka. Detta är några av de saker som framkommer i studien, som är del 1 av 3 av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige.

Studien bygger på en enkät som skickats ut till 6000 unga, 16-29 år, och till 3000 äldre, 30–74 år. Detta, tillsammans med att studien gjorts flera gånger sedan 1993, gör att vi kan jämföra förändring av attityder över tid men också mellan den yngre och den äldre gruppen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Unga med attityd 2019, del 2. Arbete och arbetsmarknad

Unga med behovsanställning har svårigheter med löpande utgifter och oroar sig för sin ekonomi i samma utsträckning som unga arbetslösa. Rapporten visar även att dagens unga i större utsträckning vill att deras arbete ska vara meningsfullt och ge möjligheter till att kombinera arbetet med fritid- och familjeliv, än tidigare ungdomsgenerationer.

Studien bygger på en enkät som skickats ut till 6000 unga, 16-29 år, och till 3000 äldre, 30–74 år. Detta, tillsammans med att studien gjorts flera gånger sedan 1993, gör att vi kan jämföra förändring av attityder över tid men också mellan den yngre och den äldre gruppen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Unga med attityd 2019, del 3. Hälsa, fritid och framtid

Allt fler unga har symptom på psykisk ohälsa. Rapporten visar att tjejer i större utsträckning än killar har symptom på psykisk ohälsa och skillnaderna mellan könen ökar över tid. Den visar även att det är vanligare att tjejer upplever att fritiden inte räcker till, medan det bland killar tvärt om är en större andel som upplever att de har för mycket fritid. Detta är några av de saker som framkommer i studien. Rapporten beskriver även för första gången ungas attityder till religion och trosuppfattning.

Rapporten är den tredje och sista delen av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige. Studien bygger på en enkät som skickats ut till 6000 unga, 16–29 år, och till 3000 äldre, 30–74 år. Detta, tillsammans med att studien gjorts flera gånger sedan 1993, gör att vi kan jämföra förändring av attityder över tid men också mellan den yngre och den äldre gruppen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Olika verkligheter. Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor

Rapporten undersöker hur unga hbtq-personer ser på sina levnadsvillkor jämfört med andra unga. Resultaten visar oroande mönster. Det är genomgående vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar av sina levnadsvillkor. Det innebär att det är vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar på fritiden, symptom på psykiska ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtq-personer att alltid känna sig trygga, både i hemmet och på offentliga platser.

Rapporten bygger på resultat från den nationella ungdomsenkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomförde år 2018. Enkäten skickades ut till 5 000 slumpmässigt utvalda unga personer mellan 16 och 25 år och svarsfrekvensen var 46 procent. I enkäten finns frågor om den svarandes könsidentitet och sexuella läggning. Utifrån dessa frågor kan unga hbtq-personer särskiljas från unga heterosexuella cispersoner. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Youmo i praktiken. En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt.

Vägledningen ger stöd för att både hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp och den är skriven för att tilltala och passa olika professioner och vuxna som möter unga nyanlända. Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från sajten youmo.se som på sex olika språk presenterar information om hälsa, sexualitet, relationer och rättigheter till unga nyanlända. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Borås gör fler verksamheter våldsförebyggande

Att få fler aktörer involverade i det universella våldsförebyggande arbetet kan handla om att göra fler befintliga verksamheter våldsförebyggande. I Borås har projektledarna för "En kommun fri från våld" kompletterat redan befintligt arbete inom ramen för ungas delaktighet och inflytande med fungerande våldsförebyggande förändringsidéer. På detta sätt har fler verksamheter blivit en del av det våldsförebyggande arbetet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsförebyggande arbete i Botkyrka

Fyra år av våldsförebyggande arbete med fokus på tidiga insatser ger många lärdomar. I detta exempel får vi ta del av Botkyrka kommuns arbete med att utveckla ett sammanhållet våldsförebyggande arbete med fokus på tidiga insatser. För att det universellt våldsförebyggande arbetet i Sverige ska utvecklas måste vi lära av varandras erfarenheter. Vad gick bra, vad gick mindre bra och hur kan vi utveckla arbetet i vår kommun? 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Unga, maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Mucf har sedan 2011 arbetat med regeringsuppdrag som har handlat om jämställdhet, maskulinitet och våld. I arbetet med dessa uppdrag har fokus ofta hamnat på den som har blivit utsatt. Att skydda och stötta personer som utsätts för våld är ett mycket viktigt arbete, men för att verkligen förebygga att unga blir utsatta för våld bör fokus riktas även mot de som faktiskt utsätter andra för våldet. Det har Mucf gjort i det här uppdraget.

Mucf har tittat på hur maskulinitetsnormer och inställningen till jämställdhet kan påverka benägenheten att utöva våld. Man har också tittat på hur universell våldsprevention med ett genusperspektiv kan fungera. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Inte ditt fel – Att förebygga sexuell utsatthet

Inte ditt fel! riktar sig till dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella övergrepp eller unga som har sålt sex eller
bilder av sig själva med sexuellt innehåll. Vägledningen syftar till att identifiera hur olika aktörer i ungas närmiljö, till exempel skolan, elevhälsan, fritidsledare, föreningsledare och socialtjänsten kan arbeta förebyggande. Den riktar sig även till dig som på ett strategiskt plan vill utveckla det lokala arbetet och de samverkansformer kring sexuell utsatthet bland unga som du ingår i. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter: En tematisk kartläggning

Fokus 15 är en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kartlagt hur unga får kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter och hur kunskapsförmedlingen kan förbättras. De har också undersökt hur ungas sexuella utsatthet ser ut och på vilka sätt det stöd och skydd de har rätt till kan förbättras. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fokus 13 – unga och jämställdhet

I Fokus 13 ges en bred beskrivning av jämställdhetssituationen för unga inom områdena utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid. Det är den första rapporten i sitt slag, som så tydligt ger en samlad bild av ungas jämställdhet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

Killar är betydligt oftare inblandade i olika våldshändelser jämfört med tjejer. I den här rapporten beskriver Ungdomsstyrelsen killars och unga mäns användning av och utsatthet för våld samt hur detta samspelar med deras attityder till jämställdhet och maskulinitet. Rapporten beskriver också det arbete som görs för att förebygga killars och unga mäns våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Före han slår – Om effektiva våldsförebyggande metoder med genusperspektiv

Syftet med artikeln att ge en sammanställning av vetenskapligt utvärderade och effektiva, framförallt primär och universellt, våldspreventiva metoder med genusperspektiv riktade till pojkar och unga män.

Sammanställningen ska fungera som ett tillgängligt underlag för politiker, beslutsfattare och praktiker som vill lära av, prova eller implementera omvärldens arbetssätt för att förebygga våld bland unga.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Låt 101 blommor blomma – Våldsförebyggande projekt för killar och unga män

Våldsförebyggande projekt för killar och unga män.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Äkta makar

Äkta makar (2012:1) är en kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier samt om ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer. Som underlag till rapporten har fem externa skribenter bidragit med fördjupande artiklar.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fokus 12 – levnadsvillkor för unga med funktionshinder

Fokus 12 är Ungdomsstyrelsens rapport till regeringen om unga med funktionsnedsättning. Gruppens levnadsvillkor har analyserats utifrån utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa samt kultur, fritid och föreningsliv.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hon hen han: en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2

Homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner har sämre hälsa än befolkningen som helhet. Samtidigt är det viktigt att framhåll att de allra flesta unga i de här grupperna mår bra. I rapporten analyseras den upplevda fysiska och psykiska hälsan, diskriminering i olika former samt utsattheten för hatbrott och förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet av analysen bekräftar den tidigare bilden av unga hbtq-personers utsatthet, men visar också på faktorer som kan stärka hälsan i den här gruppen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)