Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har en central och framskjuten roll när det gäller lagföringen av mäns våld mot kvinnor. Åklagaren leder förundersökningen vid dessa typer av brott och har det yttersta avgörandet för om ett brott skall prövas av domstol.

Åklagarmyndigheten publicerar sina regeringsuppdrag, rättspromemorior, handböcker samt rapporter om aktuella frågor, och har bland annat behandlat bevisvärderingsfrågor i sexualbrott, handläggning av fridskränkningsbrott, grov kvinnofridskränkning samt brottsoffer i rättsprocessen har genomförts.

Metod- och rättsutveckling
Åklagarmyndigheten har tre utvecklingscentra i Sverige, vilkas uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, ansvarar för frågor om fridskränkning, sexualbrott, kontaktförbud, könsstympning, brottsofferfrågor med mera.

Gå till webbplats: www.aklagare.se

Publikationer i urval

Brott mot barn. Rättslig vägledning 2023:9

Denna rättsliga vägledning är en fördjupning i tillämpningen av SUB avseende ärenden rörande brott mot barn som ska handläggas särskilt skyndsamt enligt 2 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) (FuK). Vägledningen ersätter ”Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok”. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kontaktförbud – rättslig vägledning 2023:1

Denna vägledning ersätter den tidigare handboken om kontaktförbud. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet. Att agera och ge stöd och skydd när barn och vuxna riskerar att bli eller har blivit bortförda till utlandet i syfte att utsättas för hedersrelaterad brottslighet

För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso-och sjukvård.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Bemötande av brottsoffer. Rättslig vägledning 2022:10

Denna rättsliga vägledning ersätter handboken med samma titel från februari 2012. Den rättsliga vägledningen är något annorlunda uppbyggd men är i allt väsentligt en överföring av texterna från handboken, med vissa ändringar och tillägg. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Målsägandebiträde. En gemensam tematisk tillsyn av polisens och åklagarens handläggning

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam granskning omfattande 1200 ärenden som har lottats från Polismyndigheten till Åklagarmyndigheten under perioden 1 juli 2019 till och med den 31 mars 2020. Ärenden från samtliga åklagarområden och åklagarkammare har granskats. De brott som har ingått i granskningen har utgjorts av misshandelsbrott, olaga hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott d.v.s. brott där målsäganden enligt lag typiskt sett har rätt till målsägandebiträde och ska underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde så snart som möjligt. Syftet med tillsynen har varit att identifiera eventuella brister i handläggningen och om det finns behov av att vidta åtgärder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna – En gemensam granskning av polisens och åklagarens handläggning

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden.

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda. Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handläggning av brott i nära relation – handbok

Handboken har under våren 2017 fått en total översyn och omarbetats. Handboken hade tidigare titeln "Handläggning av fridskränkningsbrotten". För att tydliggöra att handboken inte bara är tillämplig vid handläggning av fridskränkningsbrotten har den fått ett nytt namn – Handläggning av brott i nära relation. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hatbrott – en granskning av åklagarnas handläggning

En granskning har genomförts av åklagarnas handläggning av hatbrott. Syftet har varit att närmare undersöka vilka brott som anmäls som hatbrott, om förekommande hatbrottsmotiv uppmärksammats och utretts så långt möjligt och hur många åtal som väckts.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel – Granskning av handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Tillsynsrapport 2015:2

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012–2013. Granskningsmaterialet avser förhållandevis få ärenden och i endast tre ärenden har åtal för människohandel väckts. Det har därför inte varit möjligt att identifiera några andra framgångsfaktorer än redan kända.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn som vittnen i brottmål – Konflikten mellan vårdnadshavarens bestämmanderätt och utredningsintresset

Denna rättspromemoria är framtagen för att vara en vägledning för åklagare vad gäller några av de rättsliga och praktiska frågor som kan uppkomma i ärenden där barn är vittnen i brottmål. Syftet med promemorian är att ge rekommendationer om hur frågorna ska hanteras och därigenom åstadkomma större enhetlighet i handläggningen av ärenden där barn under 15 år är vittnen i brottmål oavsett om det är fråga om t.ex. barnärenden, relationsärenden, ungdomsärenden eller ärenden avseende grova brott. 

Kontaktförbud – en kartläggning av tillämpningen med synpunkter på iakttagelserna

Granskningen har visat på svårigheter i handläggningen men också möjligheter till utveckling. Granskningen är en uppföljning av den kartläggning som 2008 gjordes av åklagarnas tillämpning av besöksförbudslagstiftningen. Ett antal åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten i handläggningen planeras under 2014 och 2015.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tillsynsrapport våldtäkt mot vuxen – kvaliteten i den brottsutredande verksamheten

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn

Utvecklingscentrum Göteborg har under 2009 genomfört tillsyn vid sex åklagarkammare i landet avseende handläggningen av ärenden rörande vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Tillsynen har inriktats på att undersöka hanteringen av ärendena från anmälan fram till dess att förundersökningen är avslutad och åklagaren fattat beslut i åtalsfrågan. 

Sammanställning av rättspraxis i sexualbrottsmål

Den 1 april 2005 trädde ett nytt 6 kap. brottsbalken (BrB) i kraft och stora ändringar genomfördes i sexualbrottslagstiftningen. I november 2005 gjordes en praxisöversikt omfattande domar i vilka den nya lagstiftningen tillämpats, se RättsPM 2005:6. Föreliggande praxissammanställning innehåller ytterligare domar i vilka den nya lagstiftningen tillämpats.

Människohandel (för sexuella ändamål) – möjligheter och svårigheter vid rättstillämpningen. Rapport 2

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål – en kartläggning. RättsPM 2007:13

Sexualbrott är en brottstyp med särskilda bevissvårigheter. Avsikten med denna promemoria är att främst inom Åklagarmyndigheten sprida kunskap om domstolarnas bevisvärdering i mål om sexualbrott.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18