Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har en central och framskjuten roll när det gäller lagföringen av mäns våld mot kvinnor. Åklagaren leder förundersökningen vid dessa typer av brott och har det yttersta avgörandet för om ett brott skall prövas av domstol.

Åklagarmyndigheten publicerar sina regeringsuppdrag, rättspromemorior, handböcker samt rapporter om aktuella frågor, och har bland annat behandlat bevisvärderingsfrågor i sexualbrott, handläggning av fridskränkningsbrott, grov kvinnofridskränkning samt brottsoffer i rättsprocessen har genomförts.

Metod- och rättsutveckling
Åklagarmyndigheten har tre utvecklingscentra i Sverige, vilkas uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, ansvarar för frågor om fridskränkning, sexualbrott, kontaktförbud, könsstympning, brottsofferfrågor med mera.

Gå till webbplats: www.aklagare.se

Publikationer i urval

Kontaktförbud – rättslig vägledning 2023:1

Denna vägledning ersätter den tidigare handboken om kontaktförbud. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Bemötande av brottsoffer. Rättslig vägledning 2022:10

Denna rättsliga vägledning ersätter handboken med samma titel från februari 2012. Den rättsliga vägledningen är något annorlunda uppbyggd men är i allt väsentligt en överföring av texterna från handboken, med vissa ändringar och tillägg. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Målsägandebiträde. En gemensam tematisk tillsyn av polisens och åklagarens handläggning

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam granskning omfattande 1200 ärenden som har lottats från Polismyndigheten till Åklagarmyndigheten under perioden 1 juli 2019 till och med den 31 mars 2020. Ärenden från samtliga åklagarområden och åklagarkammare har granskats.

De brott som har ingått i granskningen har utgjorts av misshandelsbrott, olaga hot, fridskränkningsbrott och sexualbrott d.v.s. brott där målsäganden enligt lag typiskt sett har rätt till målsägandebiträde och ska underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde så snart som möjligt. Syftet med tillsynen har varit att identifiera eventuella brister i handläggningen och om det finns behov av att vidta åtgärder.

Granskningen har visat att information om rätten till målsägandebiträde i stor utsträckning lämnas vid sexualbrott och fridskränkningsbrott och att framställan om målsägandebiträde ofta görs, dock att framställan bör göras med större skyndsamhet avseende sexualbrott. Det brister emellertid i informationslämnandet främst vad det gäller olaga hot och misshandelsbrott. Informationslämnande dokumenteras också i för liten utsträckning och framställningar görs inte i tillräckligt stor utsträckning eller tillräckligt skyndsamt.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brott mot barn – Åklagarens barnhandbok

Denna handbok behandlar handläggningen av ärenden rörande olika former av övergrepp mot barn, framförallt avses då brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, BrB.

Uppdaterad februari 2019. 
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna – En gemensam granskning av polisens och åklagarens handläggning

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden.

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda. Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handläggning av brott i nära relation – handbok

Handboken har under våren 2017 fått en total översyn och omarbetats. Handboken hade tidigare titeln "Handläggning av fridskränkningsbrotten". För att tydliggöra att handboken inte bara är tillämplig vid handläggning av fridskränkningsbrotten har den fått ett nytt namn – Handläggning av brott i nära relation. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Somnambulism – om kunskapsläge, forskning och inhämtande av sakkunskap under förundersökning och rättegång

Utvecklingscentrum Göteborg har på uppdrag av riksåklagaren genomfört en kartläggning av kunskapsläget angående somnambulism och vilken forskning som pågår samt hur sakkunskap lämpligen kan inhämtas när sådana frågor aktualiseras under en förundersökning. Kartläggningen klarlägger att sömnexperter runt om i världen är eniga om att sexsomni (dvs. att en person utför sexuella handlingar i sömnen) existerar. Forskningsområdet är dock litet och det finns ännu inte någon svensk studie publicerad.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hatbrott – en granskning av åklagarnas handläggning

En granskning har genomförts av åklagarnas handläggning av hatbrott. Syftet har varit att närmare undersöka vilka brott som anmäls som hatbrott, om förekommande hatbrottsmotiv uppmärksammats och utretts så långt möjligt och hur många åtal som väckts.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel – Granskning av handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Tillsynsrapport 2015:2

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012–2013. Granskningsmaterialet avser förhållandevis få ärenden och i endast tre ärenden har åtal för människohandel väckts. Det har därför inte varit möjligt att identifiera några andra framgångsfaktorer än redan kända.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Barn som vittnen i brottmål – Konflikten mellan vårdnadshavarens bestämmanderätt och utredningsintresset

Denna rättspromemoria är framtagen för att vara en vägledning för åklagare vad gäller några av de rättsliga och praktiska frågor som kan uppkomma i ärenden där barn är vittnen i brottmål. Syftet med promemorian är att ge rekommendationer om hur frågorna ska hanteras och därigenom åstadkomma större enhetlighet i handläggningen av ärenden där barn under 15 år är vittnen i brottmål oavsett om det är fråga om t.ex. barnärenden, relationsärenden, ungdomsärenden eller ärenden avseende grova brott. 

Kontaktförbud – en kartläggning av tillämpningen med synpunkter på iakttagelserna

Granskningen har visat på svårigheter i handläggningen men också möjligheter till utveckling. Granskningen är en uppföljning av den kartläggning som 2008 gjordes av åklagarnas tillämpning av besöksförbudslagstiftningen. Ett antal åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten i handläggningen planeras under 2014 och 2015.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tillsynsrapport våldtäkt mot vuxen – kvaliteten i den brottsutredande verksamheten

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn

Utvecklingscentrum Göteborg har under 2009 genomfört tillsyn vid sex åklagarkammare i landet avseende handläggningen av ärenden rörande vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Tillsynen har inriktats på att undersöka hanteringen av ärendena från anmälan fram till dess att förundersökningen är avslutad och åklagaren fattat beslut i åtalsfrågan. 

Sammanställning av rättspraxis i sexualbrottsmål

Den 1 april 2005 trädde ett nytt 6 kap. brottsbalken (BrB) i kraft och stora ändringar genomfördes i sexualbrottslagstiftningen. I november 2005 gjordes en praxisöversikt omfattande domar i vilka den nya lagstiftningen tillämpats, se RättsPM 2005:6. Föreliggande praxissammanställning innehåller ytterligare domar i vilka den nya lagstiftningen tillämpats.

Människohandel (för sexuella ändamål) – möjligheter och svårigheter vid rättstillämpningen. Rapport 2

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottmål – en kartläggning. RättsPM 2007:13

Sexualbrott är en brottstyp med särskilda bevissvårigheter. Avsikten med denna promemoria är att främst inom Åklagarmyndigheten sprida kunskap om domstolarnas bevisvärdering i mål om sexualbrott.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppföljande granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Under 2004/05 genomförde Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten en gemensam inspektion avseende brottsutredningar rörande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år. Huvudsyftet med inspektionen var att analysera om kvalitet och handläggningsrutiner i utredningarna uppfyller de krav som kan ställas och att upptäcka eventuella brister m.m. Uppföljningen syftar till att belysa de konkreta åtgärder som vidtagits med anledning av inspektionen 2005 och hur dessa åtgärder påverkat utredningsarbetet. 

Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare är framtagen inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Handledningen riktar sig till poliser och åklagare och ger fakta och bakgrund om kvinnlig könsstympning samt relevant lagstiftning. Handledningen tar upp frågor som man bör tänka på i samband med polisanmälan, t ex när det gäller språkbruket vid förhör, när man använder tolk och vid läkarundersökning.

Granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam inspektion av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där offret är över 15 år. Granskningen har omfattat sammanlagt 109 ärenden. Syftet med inspektionen har varit att granska hur berörda myndigheter handlägger denna typ av utredningar samt att föreslå ett antal konkreta åtgärder. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffren i rättsprocessen : en undersökning genomförd på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Domstolsverket

Denna rapport redovisar resultaten från en pilotundersökning som har genomförts i syfte att utarbeta en metod för hur polis, åklagare och domstol skall kunna följa utvecklingen av hur brottsoffer upplever sig bemötta i sin kontakt med rättsväsendet. Undersökningen studerar brottsoffers upplevelser av polis, åklagare och domstol vad avser bland annat bemötande, tillgänglighet och information. Inom ramen för undersökningen har även samtliga berörda polismyndigheter, åklagarkammare och tingsrätter kontaktats i syfte att undersöka i vilken utsträckning information rutinmässigt ges till brottsoffer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18