Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

För att genomföra uppdragen arbetar NCK med utbildning av yrkesverksamma och studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt med information, forskning och kunskapssammanställning. NCK driver sedan 2007 den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 samt sedan 1994 Sveriges första specialistmottagning för kvinnor som utsatts för våld – kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Gå till webbplats: www.nck.uu.se

Publikationer i urval

Jämställdhet och våldsutsatthet. Teoretiska perspektiv och begreppsanvändning NCK dnr 2023/39

En forskningssammanställning till utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck (A 2023:04) genomförd i samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Lärarhandledning : Första helgen i juni och Världens sämsta sommar

Nationellt centrum för kvinnofrid har publicerat serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar”, som handlar om sexuella övergrepp och vänder sig till unga.

NCK har också tagit fram en lärarhandledning för att använda serienovellerna i gymnasiet, SFI och gymnasiesärskolan. Med novellernas berättelser som utgångspunkt kan eleverna fördjupa sig i frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. I lärarhandledningen får du förslag på diskussionsfrågor att ställa utifrån innehållet. 

Serienovellerna kan användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål. De kan också vara en del i arbetet med skolans värdegrund.

Här kan du ladda ned serienovellerna och läsa mer om handledningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kunskap en nyckel till förändring – NCK:s arbete för kvinnofrid

25 års arbete för kvinnofrid, från 1990-talet då mäns våld mot kvinnor började synliggöras allt mer och fram till i dag, summeras i boken ”Kunskap en nyckel till förändring – NCK:s arbete för kvinnofrid”.

Boken publicerades i samband med att professor Gun Heimer avtackades som föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i december 2020. Den skildrar utvecklingen av NCK:s verksamhet från starten av föregångaren Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset 1994 och fram till idag. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Fysioterapeuters ansvar för patienter utsatta för våld i nära relation

Artikel i tidskriften Fysioterapi, nr 5, 2019. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Första helgen i juni (serienovell)

En serienovell om sexuella övergrepp som riktar sig till unga. NCK har tagit fram serienovellen i samarbete med konstnären Matilda Ruta. Det finns även en fristående fortsättning vid namn Världens sämsta sommar.

Reviderad version från 2018. Först publicerad 2009. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2018:1

Nationellt centrum för kvinnofrid fick 2017 i uppdrag att ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag om våld i samkönade relationer och annat våld mot hbtq-personer. Underlaget skulle fokusera på unga bisexuella kvinnor, transpersoner som utsätts för partnervåld och unga hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Som ett resultat av uppdraget presenterar NCK "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" (NCK-rapport 2018:1). Översikten har utformats som ett komplement till "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (NCK-rapport 2009:2) som publicerades 2009. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förslag på rutinfrågor om våld

Kvinnor berättar mycket sällan spontant att de har utsatts för våld, men studier visar att de allra flesta inte har något emot att få frågor om detta. Frågan kan ställas på olika sätt. Här listas några några exempel på frågor som har visat sig fungera väl. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppsalamodellen : att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1

Rapporten beskriver hur omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården i Region Uppsala har utvecklats sedan 1994 och fram till idag – från forskning till praktik. Fyra framgångsfaktorer i det arbetet har identifierats: kunskap, rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan.

Läs en sammanfattning av rapporten om Uppsalamodellen (länk till NCK:s webbstöd för vården)

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot äldre kvinnor – En forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1

Syftet med denna rapport som Nationellt centrum för kvinnofrid utkom med 2016 är att presentera en forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor. Vägledande frågor för litteraturgenomgången har varit i vilken utsträckning äldre kvinnor utsätts för våld, vilka former av våld det rör sig om och vilka förövarna är.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. (U2011/3939/JÄM)

Nationellt centrum för kvinnofrid fick 2011 i uppdrag av regeringen att under en fyraårsperiod utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Uppdraget syftade till att kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till våldsutsatta kvinnor och till att nå ut till fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp. Uppdraget löpte under perioden 2011–2014.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Violence and health in Sweden – A National Prevalence Study on Exposure to Violence among Women and Men and its Association to Health

The National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women (NCK) has initiated a research project on women’s and men’s exposure to violence from a life-course perspective. In the study, 10,000 women and 10,000 men between the ages of 18 and 74 were invited to participate in a survey and register study on exposure to violence. The study also includes questions regarding health and life circumstances. The purpose of this study is to use national prevalence to shed light on women’s and men’s exposure to sexual, physical and psychological violence over time, and to look at the connection between being subjected to violence and various indicators of ill-health. Statistics Sweden conducted the data collection. 

This report, "Violence and Health in Sweden – A National Prevalence Study on Exposure to Violence among Women and Men and its Association to Health", is the first to be published within the scope of the research project. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

En stödtelefon som alltid är öppen. Kvinnofridslinjen 2009–2012

Rapporten beskriver utvecklingen av den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen under perioden 2009-2012. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mediebevakningen av mäns våld mot kvinnor

Syftet med granskningen har varit att titta närmare på hur tre nyhetstidningar under år 2012 skriver om mäns våld mot kvinnor och genom detta försöka få en bild av hur rapporteringen av våld ser ut samt vilken betydelse denna rapportering kan ha för allmänhetens bild av våldet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld och hälsa : en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18–74 år har inbjudits att svara på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet. De fick också frågor om sin nuvarande hälsa och livssituation.

Resultaten i den första rapporten ger en aktuell och allsidig bild av kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa senare i livet.

Se också en sammanfattning i ämnesguiden om befolkningsundersökningen Våld och hälsa i NCK:s kunskapsbank. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av regeringsuppdraget "Utvärdering av utbildningar" (U2011/5671/JÄM)

Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) redovisning av resultatet av regeringsuppdraget att följa upp och utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen för regeringens "Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer" (skr 2007/2008:39) och regeringens "Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja" (skr 1009/10:229). 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Studier av våldsutsatthet internationellt och i Sverige – en översikt

En översikt över studier om våldsutsatthet internationellt och i Sverige. Översikten publiceras i anslutning till utgivningen av NCK-rapporten "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa". 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1

Rapporten synliggör kvinnornas våldsutsatthet genom att belysa kunskapsläget om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och vad som krävs för att förbättra bemötandet. Rapporten visar att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är mycket likt våld mot kvinnor generellt. För kvinnor med funktionsnedsättning finns emellertid även andra personer i deras närhet som kan bli förövare.

Rapporten lyfter fram att det förekommer missvisande föreställningar och myter om kvinnor med funktionsnedsättning, vilket kan få konsekvenser för såväl våldsutsatthet som bemötande.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Honour-based Violence – a Knowledge and Research Report

A summary in English of NCK report 2010:1. 

This report surveys Swedish research in the field of honour-based violence, as well as arranged and forced marriages. Important theoretical perspectives are presented as well as the various approaches within different disciplines. In order to put Swedish research in a larger context, influential international research, published in English, is referred to throughout the report.

The report starts with a discussion about the term honour-related violence and how the concept was introduced in Sweden, followed by a presentation of three major perspectives on honoured-based violence. Subsequently, research on arranged and forced marriages is presented. The report is finally summed up giving an verall picture of the research field. A number of areas and issues are highlighted and pointed out as particularly important for further studies. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Violence in Same-Sex Relationships – a Knowledge and Research Report

A summary in English of NCK report 2009:2. 

The purpose of this report is to describe the current state of international and Swedish research on violence in same-sex relationships. Different disciplines and fields in which this issue has been studied are presented; as well as the dominant theoretical perspectives and methodological approaches. 

In the initial chapter, the reader is introduced to the terminology and general concepts, which provide a background regarding the theoretical perspectives in this field. Subsequently, the major international studies and their subjects are described; followed by Swedish studies and reports. Central themes, problems and areas of particular interest are then discussed. Lastly, a number of topics in different disciplines are suggested, pointing out the need for further research, in a Swedish context. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

First weekend in June

"The first weekend in June" is a graphic short story highlighting the issue of sexual assault. The main objective is to make it easier to talk about sexual violence, to raise the questions of setting limits and showing respect for other persons. It is the story about an everyday teenage girl, Sara, who goes to a party where she meets a seemingly nice guy. The booklet is in the first place targeted at young people but it is also aimed at adults in contact with young persons.

"The first weekend in June"  and the follow up "The worst summer ever" are written and illustrated by Matilda Ruta for the National Centre for Knowledge on Men's Violence against Women. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Worst summer ever

"The worst summer ever" is a follow up of "The first weekend in June" telling what happens after a sexual assault.

Graphic short stories have proved an effective way to raise the questions of sexual assault and rape. In "The worst summer ever" the chaotic and confused reactions of a victim of sexual assault are described. It is important both for the victim and for the personnel taking care of the victim to be aware of these reactions.

In the first phase Sara tries to forget what she has been subjected to and pretends that everything is as usual. She is torn between her feelings, hesitating whether to report to the police or not. Finally, supported by a friend Sara goes to the healthcare service.

"The first weekend in June" and "The worst summer ever" are written and illustrated by Matilda Ruta for the National Centre for Knowledge on Men's Violence against Women. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i myndigheters fortbildning. Delrapport 3

Nationellt centrum för kvinnofrid har kartlagt hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare. Kartläggningen är den tredje delen i en nationell inventering, där den första behandlade fristående kurser om våld mot kvinnor vid universitet och högskolor och den andra hur kunskapsområdet beaktas i program vid universitet och högskolor som leder till yrken där man möter problematiken.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01

Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse/könsstympning samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i dag. Målet är att öka kunskapen inom området och att undersöka motiven till att flickor utsätts liksom de sociala och medicinska konsekvenserna av ingreppet.

Rapporten lyfter fram de centrala teoretiska perspektiv som debatten utgår ifrån och hur olika vetenskapliga discipliner närmat sig frågan. Tongivande internationell forskning diskuteras i rapporten samt analys av framtida forskningsbehov.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att ställa frågan om våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården

NCK har tagit fram ett utbildningspaket bestående av tio utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården samt detta häfte om att ställa frågan om våld. 

Antologin Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen (NCK-rapport 2010:4) tydliggör hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom den svenska hälso- och sjukvården. Ett tjugotal experter medverkar i antologin, och samtliga har dragit slutsatsen att man bör fråga patienter som söker vård inom deras speciella områden om personliga erfarenheter om våld. 

Uppdaterad 2017. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Blott du mig älskar – trailer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har tagit fram ett utbildningspaket bestående av en novellfilm och ett pedagogiskt material om våld i samkönade relationer. Filmen ”Blott du mig älskar” handlar om Lo och Katja och deras kärleksförhållande där ömhet och värme existerar sida vid sida med rädsla, hot och kontroll. I filmen skildras maktlöshet och ordlöshet i ett samhälle där okunskap och fördomar kan få ödesdigra konsekvenser för den som behöver hjälp. ”Blott du mig älskar” är 28 minuter lång. Detta klipp är en trailer från filmen. 

Hela filmen och det pedagogiska materialet finns på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats.  

Se film (öppnas i nytt fönster)

Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder. NCK-rapport 2011:2

NCK fick 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida en handledning för hälso- och sjukvården. Handledningen vänder sig till anställda inom sjukvården, primärvården, skolhälsovården och ungdomsmottagningar och ska utgöra ett verktyg i bemötandet av flickor och kvinnor som kontaktar sjukvården med oskuldsproblematik och oro och funderingar kring frågor som rör sexualitet, ofta i kombination med hedersrelaterade begränsningar.

Syftet med rapporten är att möjliggöra och underlätta ett bra bemötande inom hälso- och sjukvården och höja kunskapen om dessa frågor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handbok. Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:1

På uppdrag av regeringen har NCK tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Målsättningen är att förbättra vården och omhändertagandet i hela landet. Handlingsprogrammet ska också bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i hanteringen av sexuella övergrepp. 

I det nationella programmet ingår "Handbok — Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp", och "Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp" som tagits fram i samarbete med Nationellt forensiskt centrum, NFC (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL). Om uppdraget på NCK:s webbplats

Observera att handboken är tryckt 2010. Vissa förändringar när det gäller lagstiftningen har skett sedan dess, bland annat trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft 1 juli 2018. För information om den nya sexualbrottslagstiftningen hänvisas istället till NCK:s kunskapsbank: Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om sexualbrottslagstiftningen

Även guiden för omhändertagande efter sexuella övergrepp har uppdaterats sedan handboken trycktes. Här hittar du den senaste versionen av guiden: Guide för omhändertagande av offer för sexuella övergrepp

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1

Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Antologi : sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2

I antologin "Sju perspektiv på våldtäkt" har NCK samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt. Här förenas teoretiska och praktiska perspektiv genom de medverkandes olika yrkesbakgrunder och erfarenheter från sju vetenskapliga discipliner. Några av författarna är Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, Gun Heimer, professor i kvinnomedicin vid Uppsala universitet, Stefan de Vylder, docent och nationalekonom vid Handelshögskolan och Maria Wendt, filosofie doktor och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Världens sämsta sommar (serienovell)

"Världens sämsta sommar" är en fristående fortsättning på serienovellen "Första helgen i juni". Båda serierna är skrivna och tecknade av Matilda Ruta i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid.

Här hittar du första delen: Första helgen i juni

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor. Delrapport 2

Nationellt centrum för kvinnofrid har kartlagt hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i vissa grundutbildningar vid universitet och högskolor. Kartläggningen är den andra delen i en nationell inventering, där den första delen behandlade fristående kurser om våld mot kvinnor vid universitet och högskolor och den tredje hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Anthology – to Ask about Experiences of Violence as Part of a Patient's History

An extract in English from the National Centre for Knowledge on Violence Against Women report 2010:4.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4

I antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen" har NCK samlat experter från ett antal olika delar av hälso- och sjukvården, bland annat primärvård, akutvård, äldrevård, kvinnohälsovård och psykiatri. Samtliga är överens om att det finns ett starkt stöd för att frågor om våld ska ställas rutinmässigt till alla kvinnor som söker vård. Några områden som tas upp i antologin är våldets konsekvenser för hälsan, ungas utsatthet, barn som lever med våld i hemmet samt mäns och äldres utsatthet för våld i nära relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Lättare att söka hjälp : Kvinnofridslinjens uppbyggnad och första år. NCK-rapport 2009:1

Samtalen till Kvinnofridslinjen kommer från hela Sverige och från kvinnor i alla åldrar. Det visar rapporten om stödtelefonens första år och uppbyggnad.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av fristående universitets- och högskolekurser i ämnet mäns våld mot kvinnor. Delrapport 1

Delrapporten är den första delen i en kartläggning som Nationellt centrum för kvinnofrid har genomfört av utbildning i Sverige om mäns våld mot kvinnor.

Den andra delen handlar om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i vissa grundutbildningar vid universitet och högskolor, och den tredje om hur samma frågor beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2

Kunskaps- och forskningsöversikten är en sammanställning av svensk och internationell forskning rörande våld i samkönade relationer. De mest framträdande teoretiska perspektiven och metodologiska ansatserna presenteras samt behoven av framtida forskning. 

Se också "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" (NCK-rapport 2018:1).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

The Development of a National Helpline for Women subjected to Violence

The Swedish government has therefore given the National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women (NCK) at Uppsala University, the mandate to build, develop and operate Kvinnofridslinjen, a helpline for women subjected to violence and their relatives, at Uppsala University Hospital.

In this report the construction and development of Kvinnofridslinjen during its first year in operation is presented.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Guide to Care Following Sexual Assault

A guide to care following sexual assault with practical instructions, including how to take samples and secure evidence.

Please note that this version in English is from 2008. The version in Swedish has been updated continuously since the publication of the English version. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Handbook : National Action Programme for the Health Care and Medical Services' Reception and Care of Victims of Sexual Assault. NCK-rapport 2008:1

A handbook to support healthcare professionals in their treatment of victims of sex crime. Included in the handbook is a guide with practical instructions, including how to take samples and secure evidence.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Den svenska hälso- och sjukvårdens arbete inom kompetensområdet våld mot kvinnor

Nationell kartläggning av hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor. Kartläggningen, som berör 19 av 23 landsting, är en inventering av förekomsten av dokument, skriftliga rutiner, samarbete och utbildningsinsatser. Den visar på stora skillnader mellan de olika landstingen. Av Cecilia Andréasson, Kristina Stenson, Annika Björck, Gun Heimer, 2006.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsutsatta kvinnors hälsa och livssituation – en longitudinell deskriptiv studie. Rikskvinnocentrums rapportserie 2006:1

Studie av kvinnor som gjort nybesök vid Rikskvinnocentrums klinik under ett års tid. Studien visar att våld mot kvinnor i nära relationer får långvariga och långtgående konsekvenser för kvinnor och deras barn. Av Kristina Stenson, Ingrid Claesson, Gun Heimer, 2006.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Beskrivning och analys av Rikskvinnocentrums telefonrådgivning. Rikskvinnocentrums rapportserie 2004:2

Rapporten beskriver samtalen till Rikskvinnocentrums telefonrådgivning, deras frekvens, längd, ämne och handläggning. Av Katarina Johansson, Anne-Marie Kalliokoski, 2004.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Den våldsutsatta kvinnan. En retrospektiv arkivundersökning av de kvinnor som behandlats på Rikskvinnocentrum januari 1995 till juli 2002. Rikskvinnocentrums rapportserie 2004:4

Arkivundersökning av kvinnor som behandlats på Rikskvinnocentrum på grund av våldtäkt eller misshandel från januari 1995 till juli 2002. Studien beskriver kvinnorna, deras erfarenheter av våld, och den behandling de har fått vid Rikskvinnocentrum. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18