Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla 290 kommuner och 21 regioner. SKR är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Särskilt sakkunnig handläggare för kvinnofridsområdet finns på SKR:s avdelning för vård och omsorg, sektionen för socialtjänst.

Det här gör SKR inom kvinnofridsområdet:

• Ger stöd och råd till kommuner och regioner. 
• Stödjer kunskaps- och verksamhetsutveckling. 
• Bevakar kommuner och regioners intressen. 
• Samverkar med myndigheter. 

SKR:s kvinnofridssatsning
Åren 2018–2020 gör SKR en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre. Satsningen har särskilt fokus på socialtjänst, hälso- och sjukvård samt förskola och skola. 

Läs mer på skr.se/kvinnofrid

Publikationer i urval

Ungdomsmottagningar och ungas sexuella hälsa. Nuläge och vägar framåt

SKR har genomfört en nationell kartläggning av ungdomsmottagningarnas arbete med unga när det gäller sexualitet och egenmakt. Syftet med rapporten är att visa på möjligheter att stärka ungdomsmottagningarnas roll och arbete. För att stimulera till utveckling på alla nivåer visar rapporten på möjligheter som kan ligga till grund för initiativ i samverkan mellan huvudmän, av enskilda huvudmän eller på verksamhetsnivå.

Rapporten vänder sig framför allt till beslutsfattare inom någon av ungdomsmottagningarnas huvudmannaorganisationer men även till de som arbetar i eller nära verksamheten.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vården vid sexuellt våld. Nuläge och vägar framåt

SKR har genomfört en nationell kartläggning av vården för personer som utsatts för sexuellt våld. Syftet är att identifiera övergripande förbättringsområden och peka på vägar framåt för att bättre kunna möta patientgruppens behov. Utifrån en analys av patienternas behov av vård i relation till den vård som erbjuds idag har kartläggningen identifierat ett antal övergripande förbättringsområden.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning – lärdomar från fyra verksamheter

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) intervjuade hösten 2019 företrädare för fyra verksamheter som har särskild erfarenhet av att behandla och ge stöd till könsstympade kvinnor. Syftet är att sprida lärdomar från dessa verksamheter till andra medarbetare i vården. Eftersom patientgruppen är relativt liten, är det viktigt att kunskap som genereras på olika håll i landet tas omhand, sprids och fortsätter att utvecklas.

Den här skriften är tänkt att fungera som stöd till dig som arbetar i vården och som möter könsstympade kvinnor i din kliniska vardag. Skriften kan fungera som ett verksamhetsnära komplement till Socialstyrelsens skrift ”Könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete” och som ett inspel till Socialstyrelsens inventering 2019–2021 av vården för kvinnor som utsatts för könsstympning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Årsrapport 2019. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018–2020

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018–2020. Syftet är att främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen. Målen med överenskommelsen är att:

  1. Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan staten, SKL, kommuner och regioner
  2. Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen
  3. Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner utifrån målsättningen i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Föreliggande rapport beskriver kortfattat resultaten av aktiviteter som genomförts under 2019. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Öppna jämförelser av våld i nära relationer

På Socialstyrelsens webbplats kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete med våld i nära relationer.

En användarguide hjälper dig att tolka resultaten.

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

(O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt. [Digital rapport]

Denna kunskapsöversikt ger exempel på könsskillnader i vårdtillgång och vårdkvalitet samt belyser hälsoskillnader mellan olika grupper av kvinnor och män. Den tar upp hur idéer och föreställningar om kön påverkar praktik och beslut i vården. Inte minst ligger fokus på hur målet – en jämställd vård – ska uppnås och vilka fallgropar som bör undvikas.

Det ryms inte inom ramarna för denna kunskapsöversikt att beskriva jämlik vård i all sin komplexitet. Utgångspunkten för denna skrift är kön, men inte bara kön. Översikten handlar till allra största delen om vuxna personer – många av de folkhälsoproblem, den ohälsa och de behandlingar som tas upp blir aktuella för människor först i vuxen ålder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

(O)jämställdhet i hälsa och vård – En sammanfattning

Skriften sammanfattar SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, och analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Maskulinitet och jämställdhet. En introduktion till att förändra mansnormer

Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som helhet. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekrytering till offentlig sektor, mer jämställda relationer och minskat våld, och samtidigt höja kvaliteten inom skola, vård och omsorg.

Den här skriften beskriver möjliga strategier för att utveckla jämställdhetsarbetet med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet. Den vänder sig till dig som är politiker, chef eller strateg med ansvar för verksamhetsutveckling, men också till andra medarbetare inom kommuner och landsting.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Använd SIP – Ett verktyg vid samverkan. För alla över 18 år, vuxna och äldre

Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. Likalydande lagtext finns i såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.

Bestämmelserna om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.

Denna handbok är ett stöd till arbete med SIP för vuxna och äldre. Version 3.0.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Masculinity and gender equality. An introduction to transforming male norms

This paper describes possible strategies for developing gender equality initiatives with an understanding of inequality and masculinity norms as its starting point. It is aimed at politicians, managers or strategists responsible for operational development, but also at other municipal and county council employees.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Maskulinitet och jämställd skola. Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat

Både vuxnas och elevers föreställningar om hur pojkar ska vara påverkar skolans arbete på flera områden. Pojkars svagare skolprestationer, våld och otrygghet i skolmiljön har samband med normer för manlighet.

Den här skriften beskriver strategier för att utveckla skolans arbete, med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet. Den riktar sig i första hand till dig som är politiker, chef eller strateg med ansvar för verksamhetsutveckling inom skolans område.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Masculinity and the gender-equal school. Towards a more secure learning environment and better school results

The notions both adults and students have about how boys should be affect the work of schools in many areas. The poorer school results of boys, and the violence and insecurity in their school environment, are related to masculinity norms.

This publication outlines strategies for developing the work of schools in confronting gender inequality and masculinity norms. It is primarily directed to elected representatives, higher civil servants, and strategists responsible for improving operations in the school sector.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Changing violent men. Improving the quality of batterer interventions

One important aspect of efforts to prevent violence is an increased focus on changing men who engage in, or have engaged in, violence against women with whom they have or have had a close relationship, with special priority given to the safety and security of the victims of violence. The Swedish Association of Municipalities and Regions (SALAR) hopes that this publication will contribute to a deeper understanding of what is required in order to increase the sustainability and quality of these efforts.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förändringsarbete med våldsutövande män. Strategier för kvalitetsutveckling

Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i centrum?

Skriften utgår från bästa tillgängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med våldsutövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet. Förhoppningen är att skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter hos kommuner, landsting och regioner som erbjuder förändringsarbete för våldsutövare.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet. En undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner

Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart kommunalt kvinnofridsarbete med hög kvalitet?

I denna rapport presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner som enligt resultatet i "Öppna jämförelser 2015 – Stöd till brottsoffer" lyckas bättre än andra.

Rapporten syftar till att ge stöd och inspiration till enskilda kommuner som vill utveckla och förbättra sitt arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. I den avslutande delen av rapporten finns konkreta tips på hur yrkesroller och organisation kan utvecklas på kvinnofridsområdet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

För kvinnofrid – mot våld i nära relationer

Detta positionspapper redovisar SKL:s syn på hur arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer behöver utvecklas under kommande år.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsförebyggande arbete med män – en kunskapsöversikt

Syftet med kunskapsöversikten är att fungera som ett stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller systematiskt våldsföre­byggande arbete med män inom kommuner, landsting och regioner. Syftet är även att uppmuntra till en evidensbaserad praktik med dokumenterat effekt­iva metoder, professionell kompetens och erfarenhet, samt där brukarens behov och önskemål tas i beaktande.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utveckling pågår: en kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner.

Hur ser kvinnofridsarbetet ut i kommuner, landsting och regioner? SKL har genomfört en kartläggning av medlemmarnas arbete mot mäns våld mot kvinnor. I SKL:s kartläggning Utveckling pågår - en kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner belyses bland annat vilka sorters kommunal eller landstingskommunal kvinnofridsverksamhet som bedrivs, vilka stöd- och skyddsinsatser som erbjuds för våldsutsatta kvinnor och barn, hur samverkan ser ut, framgångsfaktorer för kvinnofridsarbetet och vilka framtida behov som medlemmarna har.

Målsättningen med kartläggningen var att ge en övergripande bild av arbetet för kvinnofrid men också att inspirera och visa på utvecklingsmöjligheter. De tre faktorer som ansågs viktigast för ett framgångsrikt kvinnofridsarbete var att kvinnofridsarbetet sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer, att arbetet sker i ordinarie verksamhet samt att verksamheten har en handlingsplan för kvinnofridsarbetet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Men's Violence to Women – a Swedish Perspective

Men’s violence to women in close relationships – gender based violence – is a major social problem. It is a public health problem that brings with it serious, costly consequences for both the individual and society. This booklet provides a brief overview of the problem. The various forms of violence are discussed, as are explanations as to how violence is able to occur to the extent it does. Good examples of working with women subjected to violence and their children are described, as well as indications of how to work in a preventative manner.

With this booklet, the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) wishes to stimulate and reinforce gender based violence prevention activities at local, regional and national levels. 

På engelska. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – en kunskapsöversikt

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. SKL:s kunskapsöversikt är tänkt att vara en kunskapsbank och ett verktyg för att inspirera och vägleda arbete för kvinnofrid. Skriften syftar till att täcka in hela bredden av problemkomplexet mäns våld mot kvinnor i nära relationer – från våldets utbredning och former, samhällets ansvar, våldets orsaker samt möjligheter att arbeta förebyggande. I skriften presenteras också ett antal goda exempel på framgångsrikt arbete för kvinnofrid. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)