Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut. Domstolsverkets uppgift är att skapa förutsättningar för domstolarna att kunna uppfylla de mål som regering och riksdag ställt upp.

Utbildningsinsatser
Domstolsverket genomför utbildningar inom många olika områden, bland annat straffrätt, processrätt och familjerätt. Inom dessa områden erbjuds en mängd kurser med inslag av rättspsykologi, viktimologi, domares och övrig personals bemötande av förhörspersoner, värdering av teknisk och muntlig bevisning samt kunskap om andra kulturer. Utbildningsinsatserna syftar till att höja domarnas och övrig personals kompetens, förbättra förutsättningarna för riktiga domslut och därmed stärka allmänhetens förtroende för domstolarna.

Domar
Domstolsverket publicerar vägledande avgöranden på sin hemsida. I databasen finns rättsfallsreferat och avgöranden från bland annat hovrätterna, Högsta domstolen, kammarrätterna, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen.

För att söka vägledande avgöranden, klicka här

Gå till webbplats: www.domstol.se

Publikationer i urval

Säkerheten i domstol för målsägande och vittnen. Domstolsverkets rapportserie 2014:1

Domstolsverket har på uppdrag av regeringen utvärderat säkerheten i domstol för målsägande och vittnen. Rapporten är Domstolsverkets redovisning av uppdraget.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

För många brottsoffer (målsägande) och vittnen innebär kallelsen till en förhandling den första kontakten med en domstol. Alla vet inte hur en förhandling går till och det är vanligt att känna oro. För att skapa större trygghet för målsägande och vittnen finns det vittnesstöd vid tingsrätterna och hovrätterna i Sverige.
Vittnesstödsverksamheten bidrar till lugnare och tryggare målsägande och vittnen och leder i förlängningen till både ökad rättstrygghet och rättssäkerhet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vittnesstöd – Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Syftet med denna rapport är att presentera en utvärdering av vittnesstödsverksamheten och lämna förslag för den fortsatta verksamhetens utveckling i enlighet med det uppdrag Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick av regeringen i juli 2006.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Specialisering av domare i humanjuridik. Slutrapport

Under 2004-2006 har ett projekt med specialisering av domare i humanjuridik bedrivits vid vissa domstolar i Stockholmsområdet samt i Hovrätten för Västra Sverige. I projektet har utbildning genomförts med stöd av Domstolsverket. En slutsats är bland annat att effektiviteten i handläggningen av mål har ökat med specialiseringen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige

Som en del av kvalitetsarbetet vid Hovrätten för Västra Sverige har en intervjuundersökning genomförts med målsägande, vittnen och tilltalade (brukarna) i brottmål i syfte att få fram deras uppfattning om kvaliteten i hovrättens information, service och bemötande.

Kvalitativa intervjuer med totalt 65 brukare har genomförts direkt efter huvudförhandlingen i hovrättens lokaler.

De uppfattningar som brukarna har beträffande kvaliteten i hovrättens verksamhet varierar. Många brukare är nöjda med den information, service och det bemötande de får från hovrätten. Men det finns också brukare som lämnat synpunkter och haft önskemål om förbättringar för att höja kvaliteten i hovrättens verksamhet i dessa avseenden.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffren i rättsprocessen

Denna rapport redovisar resultaten från en pilotundersökning som har genomförts i syfte att utarbeta en metod för hur polis, åklagare och domstol skall kunna följa utvecklingen av hur brottsoffer upplever sig bemötta i sin kontakt med rättsväsendet. Undersökningen studerar brottsoffers upplevelser av polis, åklagare och domstol vad avser bland annat bemötande, tillgänglighet och information. Inom ramen för undersökningen har även samtliga berörda polismyndigheter, åklagarkammare och tingsrätter kontaktats i syfte att undersöka i vilken utsträckning information rutinmässigt ges till brottsoffer.

Den nya kvinnofridslagen: särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV

Artikelserien belyser frågan om våld mot kvinnor, hur berörda myndigheter arbetar och vikten av samverkan.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor. Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården

Om domstolarnas handläggning av ärenden som rör grov kvinnofridskränkning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)