Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att stödja och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar.

För att bidra till en rättssäker och effektiv verksamhet arbetar Domstolsverket även med att driva på och stödja utvecklingen inom domstolarna och i vissa fall leda och samordna domstolarna, till exempel när det gäller resursfördelning och utfärdande av föreskrifter. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut. Domstolsverkets uppgift är att skapa förutsättningar för domstolarna att kunna uppfylla de mål som regering och riksdag ställt upp.

Utbildningsinsatser
Domstolsverket och Domstolsakademin anordnar utbildningar för domstolspersonal inom många olika områden, bland annat straffrätt, processrätt och familjerätt. Inom dessa områden erbjuds en mängd kurser med inslag av rättspsykologi, viktimologi, domares och övrig domstolspersonals bemötande av parter och andra som kommer till domstolen, värdering av teknisk och muntlig bevisning samt kunskap om andra kulturer. Utbildningsinsatserna syftar till att säkerställa att domare och övrig domstolspersonal har hög kompetens i de aktuella frågorna och därmed i förlängningen bidra till att upprätthålla ett högt förtroende för domstolarna hos allmänheten.

Jämställdhetsarbete
Sedan 2016 stöttar Domstolsverket domstolarna i arbetet med jämställdhetsintegrering. Bland annat har sex pilotdomstolar under ett års tid arbetat särskilt för att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Pilotdomstolarna har genomfört olika kartläggningar av hur jämställdheten ser ut i verksamheten. Domstolsverket erbjuder också domstolarna utbildning i systematiskt kvalitetsarbete med fokus på jämställdhet och erfarenhetsutbyten på temat.

Domar
Domstolsverket publicerar vägledande avgöranden på webben. I databasen finns rättsfallsreferat och avgöranden från bland annat hovrätterna, Högsta domstolen, kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Sök vägledande avgöranden på webbplatsen domstol.se

Webbplatser: domstol.se, domstol.se/domstolsverket och lagrummet.se

Publikationer i urval

I andras ögon – Sveriges Domstolars arbete med förtroendefrågor igår, idag – varje dag

Inom Sveriges Domstolar pågår sedan tio år tillbaka ett arbete med förtroendefrågor såsom bemötande och domskrivning. I rapporten ”I andras ögon – Sveriges Domstolars arbete med förtroendefrågor igår, idag – varje dag” sammanfattar rådmannen Fredrik Bohlin och verksamhetsutvecklaren Helena Jönrup det här arbetet hittills. Rapporten beskriver vad som är viktigt för parter och vittnen i sina kontakter med domstolarna och hur arbetet behöver bedrivas framåt. Rapporten innehåller checklistor och intervjuer med bland annat språkkonsulter och domstolschefer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Vittnesstöd – Förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av verksamheten

Syftet med denna rapport är att presentera förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten i enlighet med det uppdrag Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick av regeringen i juni 2014. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Specialisering av domare i humanjuridik. Slutrapport

Under 2004-2006 har ett projekt med specialisering av domare i humanjuridik bedrivits vid vissa domstolar i Stockholmsområdet samt i Hovrätten för Västra Sverige. I projektet har utbildning genomförts med stöd av Domstolsverket. En slutsats är bland annat att effektiviteten i handläggningen av mål har ökat med specialiseringen.

Senast uppdaterad: 2021-11-18