Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet.

En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att brott sker. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Gå till webbplats: www.bra.se

Publikationer i urval

Konstaterade fall av dödligt våld. En granskning av anmält dödligt våld 2018

För att kunna redovisa tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i Sverige tar Brå årligen fram särskild statistik, där samtliga polisanmälningar rörande dödligt våld granskas.

Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 26 fall av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018, vilket utgjorde nästan en fjärdedel (24 procent) av samtliga konstaterade fall av dödligt våld. År 2017 var motsvarande antal 11 fall (10 procent).

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation uppgick till 22 fall 2018, vilket motsvarade 67 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor. Av samtliga fall av dödligt våld mot män under året avsåg 4 fall (5 procent) dödligt våld i en parrelation.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Anmälda brott 2018 – slutlig statistik

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018 – Om utsatthet, otrygghet och förtroende

I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2007–2018. Av de 200 000 personer som ingick i urvalet i NTU 2018 var det cirka 74 000 personer som deltog.

Metoden för NTU reviderades under 2017, genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post- och webbenkäter, samt att urvalet utökades och vissa frågor omformulerades. Eftersom ett huvudsakligt syfte med NTU är att kunna göra jämförelser över tid har en metod tagits fram för att resultaten för perioden 2007–2016 ska kunna jämföras med 2017–2018. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Straffrättsliga reaktioner på ungas brott 2001–2016

I denna kortanalys görs en översiktlig beskrivning av lag­föringar mot pojkar och flickor i åldern 15–17 respektive 18–20 år, från perioden 2001–2016.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldtäkt från anmälan till dom. En studie av rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden

De senaste åren har omkring 5 av 100 anmälda våldtäkter resulterat i en fällande dom. År 2016 anmäldes 4 549 våldtäkter mot person som var minst 15 år. Samma år åtalades 384 våldtäktsbrott och det utdömdes 194 fällande domar. Mot den bakgrunden har Brå haft i uppdrag av regeringen att studera dels orsakerna till att andelen uppklarade våldtäkter är så låg, dels analysera om det finns en potential att öka uppklaringen.

Brå har studerat vad som utmärker anmälningarna om våldtäkt mot vuxen kvinna, hur utredningsarbetet bedrivs och vad som är orsaken till att så många utredningar läggs ned. Även domstolarnas verksamhet belyses. Slutligen har en mindre studie gjorts kring frågan ifall olika grupper av våldtäktsmisstänkta behandlas på ett likvärdigt sätt av rättsväsendet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017. Rapport 2019:5

Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna i Sverige. De senaste åren har även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. 

Inför 2018 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag av regeringen att undersöka utvecklingen av de polisanmälda sexualbrotten och den självrapporterade utsattheten för sexualbrott åren 2005–2017. I uppdraget ingår också att utifrån data om självrapporterad utsatthet och anmälda brott analysera om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt, situationer eller utsatta personer, och i den mån det är möjligt gruppen gärningspersoner.

I denna rapport har Brå analyserat utvecklingen av anmälda sexualbrott och data från Nationella trygghetsundersökningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Grov kvinnofridskränkning. Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017. Rapport 2019:08

Brå har fått i uppdrag att studera utvecklingen för brottet grov kvinnofridskränkning, och analysera orsakerna till minskningarna i rättskedjans olika led. En del i uppdraget har redovisats 2018 i skriften "Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott". Denna rapport utgör redovisningen av övriga delar av uppdraget.

Antalet anmälda brott med grov kvinnofridskränkning har minskat från drygt 2 700 år 2008 till knappt 1 900 år 2015. Därefter har antalet anmälningar legat stabilt. Minskningen av anmälningarna fram till 2015 tycks inte bero på att utsattheten för upprepat partnervåld mot kvinnor har minskat. Det verkar inte heller bero på förändringar i anmälningsbenägenheten, utan snarare på hur brotten registreras vid anmälan. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Dödligt våld i Sverige 1990–2017. Omfattning, utveckling och karaktär. Rapport 2019:6

I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldets karaktär och utveckling under perioden 1990–2017. Bland annat framkommer det tydligt att kvinnor respektive män drabbas i helt olika sammanhang, utifrån olika motiv och med olika våldsmetoder. Unga män från utsatta miljöer är överrepresenterade bland både offren och gärningspersonerna.

Rapporten beskriver även vilket förebyggande arbete som pågår på området, samt hur man kan gå vidare för att förhindra fler fall av dödligt våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kränkande fotografering. En uppföljning av lagens tillämpning. Rapport 2019:7

Den 1 juli 2013 infördes ett nytt brott i brottsbalken: kränkande fotografering. Den nya lagen kriminaliserar olovlig smygfotografering på platser där man förväntar sig vara i ett fredat utrymme (till exempel toaletter eller omklädningsrum).

Brottsförebyggande rådet (Brå) har på uppdrag av regeringen undersökt hur lagen fungerar i praktiken. Studien bygger på ärenden (anmälningar, förundersökningar och domar) som hanterats under 2016, liksom på intervjuer och kriminalstatistik.

Rapporten visar att de flesta anmälningarna gäller bilder med naket innehåll och att brotten främst riktar sig mot flickor och kvinnor. En annan viktig slutsats är att vissa typer av gärningar är svåra att komma åt med hjälp av lagen på grund av dess utformning, praxis och begränsningar kopplade till IT-forensiska undersökningar.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hot och kränkningar på internet. En jämförande beskrivning, utifrån kön och ålder

Den här kortanalysen redovisar vilka som utsätts för hot och kränkningar via internet och vilka som polisanmäler brotten. Dels undersöks köns- och åldersfördelningen bland de utsatta och de som polisanmäler, dels jämförs denna fördelning med hur olika grupper använder internet.

Det är en ungefär lika stor andel av kvinnorna som av männen som uppger utsatthet för nätkränkning (runt 2 procent), enligt NTU, och även vid näthat är bägge könen ungefär lika utsatta (13–14 procent) enligt Internetstiftelsen. Sett till näthat är det dock en större andel kvinnor än män som anser hatet vara mycket eller ganska allvarligt (44 respektive 25 procent). 

Även om det inte framgår några könsskillnader totalt sett finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män beträffande deras ålder. Framförallt unga kvinnor, i åldern 16–25 år, uppger att de varit utsatta för nätkränkning (5,2 procent), medan motsvarande andel bland unga män är 3,8 procent. Anmälda internetrelaterade brott som gäller flickor under 18 år är betydligt vanligare än de som gäller pojkar under 18 år.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017 – Om utsatthet, otrygghet och förtroende

I den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar drygt 12 000 personer via telefon på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till polisen.

I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten från den reguljära nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017 samt från NTU Lokal 2017. NTU Lokal genomfördes för första gången 2017 och cirka 80 000 personer deltog. Datainsamlingen i NTU Lokal gjordes genom webb- och postenkäter. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Anmälda brott 2017 – slutlig statistik

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brott i nära relationer bland unga. Kortanalys 6/2018

Den här kortanalysen redovisar omfattningen och karaktären på ungdomars utsatthet för brott i nära relationer. 

Nästan var femte ung person (18 %) i åldern 16-24 år, uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner. Bland tjejerna uppger 23 procent att de utsatts, jämfört med 14 procent av killarna. Vanligast är psykiskt våld; 21 procent av tjejerna och knappt 12 procent av killarna uppger att de utsatts.

Data har hämtats ur ett fördjupat frågeavsnitt från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) 2013. Data har även hämtats från NTU 2006-2017 baserat på frågor om brott och relation till gärningspersonen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kvinnors och mäns utsatthet som politiker. Kortanalys 4/2018

Rapporten är en fördjupad analys av eventuella könsskillnader i utsattheten bland politiskt förtroendevalda. Publikationen bygger på uppgifter från politikernas trygghetsundersökning (PTU), där politiskt förtroendevalda tillfrågas om sin utsatthet.

Risken att utsättas för hot och trakasserier tycks vara marginellt större för kvinnliga politiker än för manliga. Men det är vad politiker gör, snarare än vilka de är, som har störst betydelse för risken att utsättas. De som utsätts mest är yngre, aktiva på internet eller i sociala medier, omskrivna eller omtalade i medierna eller i sociala medier, eller som är Sverigedemokrater. Detta oavsett om de är kvinnor eller män.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006–2017. En rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella trygghetsundersökningen

Den här rapporten beskriver omfattningen och utvecklingen över tid – i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden – av faktorer såsom utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet. Kvinnors respektive mäns otrygghet och utsatthet särredovisas.

Särskilt stor är skillnaden vad gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet. Nästan hälften av kvinnorna (48 %) i socialt utsatta områden, uppger att de är otrygga på kvällstid i sitt eget bostadsområde, jämfört med en tredjedel (30 %) av kvinnorna i övriga urbana områden. Även bland män är det stora skillnader. I socialt utsatta områden uppger 22 procent av männen att de är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde på kvällen. Motsvarande siffra för män i övriga urbana områden är 9 procent.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott

Brå har fått i uppgift att analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats mot bakgrund av en straffskärpning som trädde i kraft 1 juli 2013.

Den andel av de som dömts till fängelse i minst nio månader har ökat kraftigt efter straffskärpningen.

Strafflängden för majoriteten av de som dömts till fängelse har påverkats på så vis att strafftiden oftast blivit längre efter straffskärpningen. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Rapport 2017:5

Rapportserien "Brottsutvecklingen i Sverige" har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Fokus i denna rapport är brottsutvecklingen under 2000-talet. Rapporten avslutas med fyra tematiska fördjupningskapitel som utgörs av Skjutvapenrelaterad brottslighet, Brottslighet och otrygghet i stad och på landsbygd, Ungdomsbrottsligheten i Sverige samt Ekonomisk brottslighet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kaerestevold. Finland, Sverige og Danmark

De nordiske kriminalpræventive råd i Sverige, Finland og Danmark besluttede i 2016 at udarbejde en oversigt over indsatser, som har til formål enten at forebygge kærestevold eller hjælpe ofre og gerningspersoner i relation til kærestevold. Kærestevold er en gennemgående problematik i alle de nordiske lande og udover de direkte konsekvenser ved at være udsat for vold, er der også sammenhæng mellem at blive udsat for kærestevold i ungdomsårene og risikoen for senere at havne i et voldeligt parforhold. I et kriminalpræventivt perspektiv er forebyggelse af kærestevold derfor vigtigt, fordi det både på kort og lang sigt kan have stor betydning for både ofre og gerningspersoner. 

At sætte fokus på kærestevold i et nordisk samarbejde er endvidere oplagt, fordi de nordiske lande er så tilpas ens, at der er gode forudsætninger for at overføre succesfulde indsatser fra et land til et andet. 

Men selvom der er store ligheder mellem Finland, Sverige og Danmark, så er der også stor variation i tilgangen til emnet. Der er derfor gode muligheder for at lade sig inspirere. Denne rapport forsøger at beskrive, hvordan man i Sverige, Danmark og Finland arbejder med kærestevoldsproblematikken. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015. Kortanalys 2/2017

Det är en liten grupp personer som utsätts för en stor del av alla brottshändelser som sker under ett år. Utsattheten för brott är därmed inte jämnt fördelad i befolkningen, då de flesta inte alls drabbas av brott, medan en mycket liten del utsätts för många händelser och därmed är upprepat utsatta för brott.

Under den studerade perioden har de frekvent utsatta för hot och våld i genomsnitt utgjort 1,3 procent av befolkningen respektive år. Trots att gruppen frekvent utsatta är liten i befolkningen, utsätts den för en stor del av alla hot- och våldshändelser. 61 procent av alla hot- och våldshändelser mot kvinnor drabbar de frekvent utsatta kvinnorna. De frekvent utsatta männen drabbas av 46 procent av alla hot- och våldshändelser mot män.

Kvinnors frekventa utsatthet omfattar i högre grad sexualbrott och hot jämfört med män, medan mäns frekventa utsatthet i stället i högre grad omfattar misshandel och personrån jämfört med kvinnor.

I 67 procent av brottshändelserna mot frekvent utsatta kvinnor är gärningspersonen en närstående eller bekant, medan motsvarande andel bland män är 39 procent. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kostnader för brott. En litteraturöversikt över metoder, resultat och utmaningar i forskningen om kostnader för brott

Denna rapport innehåller en litteraturöversikt av studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder. I rapporten återges exempel ur såväl den internationella som den svenska forskningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utsatthet för brott 2016 – Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017

Den här rapporten innehåller statistik om utsatthet för brott under 2016. Statistiken är delresultat från rapporten "NTU 2017 – om utsatthet, otrygghet och förtroende", som publiceras i januari 2018.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld – med fokus på våldsutövare

Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Förhindra våldsutövare rent fysiskt, göra det svårare för dem att upprepa sitt våld eller förmå dem att förändra sitt beteende? Vilka arbetssätt har prövats hittills, internationellt, och vilka är förutsättningarna och hindren för att polisen i Sverige ska kunna arbeta på liknande sätt?

Här presenteras en sammanställning av svensk och internationell kunskap om polisiära arbetssätt mot upprepat partnervåld. Tre specifika utländska arbetssätt beskrivs mer ingående. Samtliga tre är samverkansmodeller där polisen är huvudaktör och insatserna är tydligt inriktade på våldsutövaren.

Rapporten vänder sig främst till regeringen och till dem inom Polismyndigheten som arbetar med att planera, organisera, finansiera och genomföra satsningar mot upprepat våld i nära relationer. Den är resultatet av Brås regeringsuppdrag att identifiera lovande polisiära arbetssätt mot upprepat partnervåld. Fokus ligger på arbetssätt som kan förmå män att upphöra med partnervåld mot kvinnor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hatbrott 2016 – Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott

I Hatbrott 2016 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott.

År 2016 identifierades uppskattningsvis 6 415 hatbrottsanmälningar. Det är 8 procent färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013. Liksom tidigare år var det främlingsfientliga/rasistiska motivet vanligast bland anmälningarna, följt av hatbrott mot sexuell läggning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kriminalstatistik 2015

Brottsförebyggande rådets sammanfattande redovisning av den officiella kriminalstatistiken för år 2015. Detta är den sista kriminalstatistiska årsboken som hädanefter utgår. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.
 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat skapas ständigt nya möjligheter för människor att enkelt kommunicera med varandra. Samtidigt har hot och kränkningar via olika sociala nätforum och elektroniska kommunikationstjänster uppmärksammats i allt högre utsträckning de senaste åren.

Brå fick 2013 i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av de polisanmälda hot och kränkningar riktade mot enskilda personer som har skett via internet. Den här kartläggningen beskriver de polisanmälda brottens karaktär och ger en beskrivning av såväl de utsatta individerna som av gärningspersonerna, med särskilt fokus på skillnader mellan könen.

Brå redovisar också i vilken omfattning de aktuella brotten leder till åtal och lagföring samt analyserar de skäl som finns till att ärenden läggs ner. Vidare ges en beskrivning av vilka problem rättsväsendet har i sitt arbete med att utreda och lagföra de aktuella brotten och förslag på åtgärder mot dessa problem. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Olaga förföljelse – tillämpningen av den nya straffbestämmelsen

Stalkning, eller systematisk förföljelse, innebär att någon upprepade gånger utsätts för hot, våld eller trakasserier, av en och samma gärningsperson. För att skärpa samhällets reaktion mot sådana beteenden infördes den 1 oktober 2011 en ny straffbestämmelse om olaga förföljelse i brottsbalken. Bestämmelsen ska fånga upp de fall som inte uppfyller kriterierna för grov frids- respektive kvinnofridskränkning, och samtidigt ge denna typ av brottslighet ett högre straffvärde.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur den nya straffbestämmelsen tillämpats. Rapporten visar bland annat att anmälningarna om olaga förföljelse har varit ganska få under de första åren, och att de flesta anmälningar inte leder till någon lagföring för det brottet. Brå analyserar olika möjliga förklaringar till detta.

Uppdraget redovisas i två delrapporter, varav denna är den ena. Den andra, Kontaktförbud (Brå 2013:3) följer upp och utvärderar ändringarna i lagen om besöksförbud.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Kontaktförbud

Stalkning, eller systematisk förföljelse, är ett beteende som innebär att en person upprepade gånger utsätter någon annan för hot, våld eller trakasserier. För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud.

Lagändringarna innebar främst att det blev möjligt att låta personer med särskilt utvidgat kontaktförbud övervakas elektroniskt med fotboja. Den maximala giltighetstiden för kontaktförbud vid gemensam bostad ökade också från en månad till två månader.

Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera lagändringarna och konstaterar i denna studie att de inte har gett någon större verkan. Elektronisk övervakning med fotboja har bara använts en gång fram till oktober 2014. Antalet beviljade kontaktförbud har ökat något men beror främst på att fler kontaktförbud förlängs. Kontaktförbuden vid gemensam bostad har dock blivit fler.

Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare, Polisen och Åklagarmyndigheten, men kan också vara relevant för andra med intresse för hur kontaktförbud används.

Uppdraget redovisas i två delrapporter, varav denna är den ena. Den andra, Olaga förföljelse (Brå 2013:2) beskriver tillämpningen av den nya straffbestämmelsen olaga förföljelse.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014. En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet. Rapport 2015:24

I den här rapporten analyseras den generella utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige och det dödliga våldet med skjutvapen. Studien gäller för landet som helhet, men tar också fasta på skillnader mellan regioner.

I Sverige har det dödliga våldet minskat totalt sett, både på 1990- och 00-talet och i början av 2010-talet. Minskningen gäller framför allt det spontana, alkoholrelaterade dödliga våldet mellan män, men även det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har minskat sedan mitten av 00-talet, från tidigare i snitt 17 offer per år till i snitt 13 per år under 2008–2013.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan: Kortanalys 9/2015

I denna kortanalys beskrivs med hjälp av kriminalstatistik rättsväsendets hantering av våldtäktsbrottet i rättskedjans olika steg. Resultaten visar att de lagstiftningsförändringar som genomförts har lett till ökningar i antalet anmälda våldtäkter och har påverkat volymerna i rättskedjans senare led. Motsvarande förändringar går dock inte att utläsa i källor som mäter utsatthet för sexualbrott.

Det är viktigt för läsaren att ha i åtanke att de resultat som redovisas med hjälp av kriminalstatistik knappast speglar någon utveckling av sexualbrottsligheten i samhället. Resultaten ska istället användas för att beskriva den ärendebelastning och det arbete som rättsväsendets myndigheter har till följd av de våldtäkter som genom polisanmälan kommer till deras kännedom.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar

I april 2010 beslutade regeringen att ge Rikspolisstyrelsen (RPS) i uppdrag att säkerställa att de som är utsatta för hot och förföljelse kan erbjudas larm och skyddspaket. Målet var att förstärka skyd­det för dessa personer samt att rutinerna skulle bli mer enhetliga över landet. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp om regeringens mål har nåtts.

Rapporten bygger på statistik och andra uppgifter från samtliga polismyndigheter. För att kunna beskriva skyddspersonernas egna erfarenheter har Brå både skickat ut enkäter och genomfört inter­vjuer med personer som haft larmtelefon.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brott i nära relationer. En nationell kartläggning

Rapporten beskriver människors utsatthet för olika former av psykiskt och fysiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Syftet med kartläggningen är att få bättre kunskap om brott i nära relationer i Sverige: Hur utbrett är problemet? Hur kan det ta sig uttryck? Vilka är de som utsätts?

Kartläggningen bygger på ett nytt frågeavsnitt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför årligen. Det nya frågeavsnittet är konstruerat för att kunna upprepas, vilket ger en unik möjlighet att använda som verktyg för att följa utsattheten över tid.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013

Denna kortanalys ingår i en serie som har tagits fram för att med hjälp av tillgängliga källor ge en så aktuell och lättförståelig bild av brottsutvecklingen i Sverige som möjligt. I kortanalysen redovisas en övergripande bild av brottsutvecklingen för ett antal brottstyper baserad på en genomgång av de lämpligaste källorna. I analysen beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån. Varje beskrivning avslutas med en sammanfattande bedömning över hur utvecklingen ser ut för respektive brottstyp.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utvärdering av koncept Karin – En samverkansmodell i Malmö för personer som utsatts för våld i nära relationer

Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag 2008 att utveckla och bygga upp en fysisk miljö som var särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor. Resultatet – koncept Karin i Malmö – är en samverkansmodell mellan specialiserad polis, socialtjänst och åklagare, och bygger på samlokalisering, uppsökande verksamhet och dagliga möten med åklagare.

Brå har haft i uppdrag av regeringen att utvärdera hur arbetsformen på koncept Karin fungerar, liksom vilken betydelse arbetsformen har för kvaliteten och effektiviteten i arbetet mot våld i nära relationer.

Av studien framgår att den modell som koncept Karin arbetar efter har flera värdefulla komponenter. Särskilt uppskattat av de berörda kvinnorna är det uppsökande stödjande arbetet, lokalerna och bemötandet. Däremot tyder studien inte på att arbetssättet per automatik leder till bättre polisutredningar. Konceptet tillgodoser heller inte kvinnornas behov av materiellt stöd och mer långsiktigt samtalsstöd.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Polisens utredningar av hedersrelaterat våld – Rapport 2012:1

Rapporten presenterar en studie av hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden och vad i polisens arbete som skulle kunna förbättras. Rapporten bygger på en genomgång av polisutredningar från 2009 och intervjuer med polisanställda, åklagare och representanter från skyddade boenden och stödverksamheter. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsutvecklingen i Sverige 2008–2011

Rapporten ger en aktuell genomgång av olika brottstrender under 2000-talet, med tonvikt på åren 2008–2011. Rapporten belyser allt från dödligt våld, hot och trakasserier till bedrägeri och rattfylleri. Det ingår även ett antal tematiska fördjupningskapitel om till exempel ungdomsbrottslighet och påföljdsutveckling.

Denna genomgång bygger främst på Brås datamaterial, dels Nationella trygghetsundersökningen (om utsattheten för brott i befolkningen), dels Sveriges officiella kriminalstatistik (om rättsväsendets hantering av brott).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det dödliga våldets utveckling. Fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på 1990- och 00-talet. Rapport 2011:5

Det dödliga våldet, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död genom misshandel, har i Sverige liksom i flera andra västländer minskat sedan 1990-talet. I denna rapport beskrivs det dödliga våldet och dess utveckling under 1990- och 00-talet. Även försök till mord och dråp analyseras. I rapporten studeras också uppklaringen av de fullbordade brotten.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Strukturerad riskanalys. En lägesbeskrivning av polisens arbete. vid våld mot närståendeRapport 2010:20

Brå har intervjuat representanter inom samtliga polismyndigheter för att ta reda på hur man arbetar med så kallade strukturerade riskanalyser i ärenden som rör våld mot kvinnor. Studien visar att en ganska liten andel av anmälningar från våldsutsatta kvinnor leder till en sådan analys. Det framgår också att det finns en hel del oklarheter och brister i arbetet. Det gäller när en analys bör göras, hur analysen ska tolkas, samt vilka skyddsåtgärder som vidtas. Det finns heller ingen kunskap om i vilken utsträckning analyserna bidragit till att minska att kvinnorna på nytt blir utsatta.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Upprepad utsatthet för våld. Polisens och socialtjänstens arbete i nio län. Rapport 2010:19

Brå har studerat polisens och socialtjänstens brottsofferstödjande arbete för att se om upprepad anmäld utsatthet för våld bland kvinnor kan användas som ett kvalitetsmått för hur väl polisen arbetar med relationsvåld. Studien visar att upprepade anmälningar inte kan användas som mått på hur de brottsförebyggande insatserna lyckas – för det krävs uppföljande samtal med kvinnorna.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En första uppföljning av regeringens handlingsplan. Rapport 2010:5

Den 10 juli 2008 presenterade regeringen en handlingsplan mot prostitution och människohandel. Den innehåller 36 åtgärder som syftar till att stärka arbetet mot sexuell handel samt förbättra situationen för de individer som är utsatta. Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera handlingsplanen. Detta är en första delrapport. En slutrapport ska lämnas den 31 januari 2012.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. En första uppföljning av regeringens handlingsplan. Rapport 2010:4

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som fått allt större uppmärksamhet i Sverige under de senaste decennierna. År 2007 lade regeringen fram en samlad strategi för arbetet med mäns våld mot kvinnor under mandatperioden. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera handlingsplanen. Detta är en första delrapport. Främst fokuseras här hur de olika aktörerna genomfört sina uppdrag och om det finns brister i genomförandet. Uppdraget ska slutredovisas i december 2010.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2010:18

Brå har haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Brå presenterade en delre­dovisning i januari 2010. I den här slutrapporten gör Brå en samlad bedömning av hur planen genomförts, vilka resultat åtgärderna gett och vilka utvecklingsområden som identifieras. Brå konstaterar att handlingsplanen har resulterat i en imponerande mängd aktiviteter men att effekter för målgrupperna, i form av mindre utsatthet för våld, är mer osäkra.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Effectiveness of Interventions with Adult Male Violent Offenders

Interventions to prevent criminal behaviour among offenders are vital in modern societies criminal policies. A number of programs have been implemented and some of them focus on violent offenders specifically. But how well do they work? What does the research tell us?

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Partner violence against women and men

This report is a summary of the Swedish report Våld mot kvinnor och män i nära relationer, report 2009:12. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning. Rapport 2009:4

Lagen om målsägandebiträde (1988:609) infördes år 1989 för att ge stöd åt kvinnor som utsatts för våldtäkt och andra sexualbrott. Den har efter sin tillkomst utökats ett antal gånger till att i dag omfatta målsägande vid flera olika typer av brott. Regeringen gav i juni 2008 i uppdrag åt Brottsförebyggande rådet att studera hur lagstiftningen används i dag och hur ofta och vid vilka typer av brott målsägandebiträden förordnas.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot kvinnor och män i nära relationer – Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet

Med hjälp av resultat från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) om allmänhetens utsatthet för brott och mötet med rättsväsendet belyser rapporten hur våld i nära relationer ser ut och vilken omfattning det har. Ett särskilt avsnitt ägnas åt vad offer för relationsvåld har för erfarenheter av rättsväsendet och vilket förtroende de har för rättsväsendets olika aktörer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre: utvecklingen under åren 1995-2006. BRÅ-rapport 2008:13

I föreliggande rapport presenterar Brå unika data över våldtäktsutvecklingen i Sverige. Resultaten bygger på en analys av innehållet i polisanmälda våldtäkter åren 1995–2006. Genom att utgå från de utsatta kvinnornas berättelser kan Brå beskriva den förändrade karaktären i de våldtäkter som kommit till rättsväsendets kännedom. Den bild som framträder utifrån kvinnornas anmälningar ger en ny och bättre grund för att bedöma våldtäktsutvecklingen i Sverige.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Effects of Early Family/Parent Training Programs on Antisocial Behavior and Delinquency

The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå) has initiated the publication of a series of systematic reviews, in the context of which internationally renowned researchers are commissioned to perform the studies on our behalf. In this study Alex R. Piquero, David P. Farrington, Brandon C. Welsh, Richard Tremblay and Wesley G. Jennings have carried out a systematic review, including a meta-analysis, of 55 high quality evaluations from different parts of the world.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Sexuell människohandel. En fråga om tillgång och efterfrågan. Rapport 2008:24

Denna rapport riktar fokus på sexuell människohandel i Sverige med utgångspunkt i två perspektiv: tillgång och efterfrågan. Genom att hela traffickingkedjan skildras – från rekryteringen av kvinnor i ursprungsländerna fram till mötet med de svenska sexköparna – har också förslag på brottsbekämpande strategier och metoder formulerats som täcker hela verksamheten. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

The Organisation of Human Trafficking. A Study of Criminal Involvement in Sexual Exploitation in Sweden, Finland and Estonia. Rapport 2008:21

Each year, hundreds of thousands of people are recruited and transported for the purpose of exploitation. The majority are women and girls, and the main purpose is sexual exploitation. This is something many of us already know. But who are the people behind this kind of criminal activity and how is it organised? This and other questions regarding the organisation of trafficking in human beings for sexual exploitation are answered in this report.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Rapport 2008:23

Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har kommit ut sedan år 1976. Årets rapport ger en aktuell genomgång av olika brottstrender med tonvikt på perioden 1975–2007.

I genomgången utnyttjas förutom kriminalstatistik också Brå:s Nationella trygghetsundersökning (NTU) och andra kompletterande datakällor. Årets rapport innehåller även ett fördjupningsavsnitt som behandlar fem särskilt angelägna frågeområden. Det handlar bland annat om ungdomsbrottslighet, kvinnors brottslighet och jämförelser av brottsligheten i olika länder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer. Rapport 2008:25

Det finns stora skillnader mellan olika polismyndigheter i hur stor andel av anmälningarna om våld mot kvinnor i nära relationer som klaras upp. Brå har gått igenom 600 förundersökningar från fyra polismyndigheter. Genomgången visar att ju mer systematiskt man arbetar med utredningarna, desto högre är personuppklaringen. Brå bedömer att andelen personuppklarade ärenden i riket skulle kunna öka från omkring 28 procent i dagsläget till mellan 40 och 50 procent. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Restraining orders in Sweden

English summary of the Swedish report Besöksförbud, report No 2007:2.

The Restraining Orders Act was introduced in Sweden in 1988. On 1 September 2003, the law was extended by the inclusion of two new forms of restraining order: the specially extended restraining order and the domestic exclusion order. Under a specially extended restraining order, individuals may be ordered to stay away from areas of particular importance to the victim. Under the domestic exclusion order, the victim’s partner may be ordered to stay away from the couple’s shared residence for a maximum of one month. At the time the law was extended, Brå was instructed by the government to evaluate the new regulations and this report presents the results.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Rapport 2007:6

Rapporten bygger på uppgifter från samtliga polisanmälda fall av dödligt våld i nära relationer under perioden 1990–2004 i Sverige. I ett avslutande kapitel diskuteras riskgrupper och samhällets åtgärder och möjligheter att förebygga dödligt våld i nära relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Var går gränsen? En skolhandledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott

Handledningen innehåller fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Materialet är nivågrupperat och går att använda från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. De frågeställningar som tas upp i handledningen är alla av den art som berör människors identitet, känsloliv, sexualitet och värdegrund. Målet är att medvetandegöra, slå hål på myter, förebygga negativa, destruktiva och kränkande beteenden och samtidigt förstärka det positiva. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Besöksförbud: de berörda och deras erfarenheter. Rapport 2007:2

Som ett led i arbetet att förebygga våld och otrygghet i nära relationer, infördes 1988 lagen om besöksförbud. År 2003 infördes två nya regler: särskilt utvidgat besöksförbud och besöksförbud avseende gemensam bostad. Brå har på regeringens uppdrag utvärderat den utvidgade lagen och hur den tillämpats. Brå har också undersökt de berördas livssituation och vilka erfarenheter de har av lagen samt belyst deras behov av stöd och hjälp. Barnens situation har också uppmärksammats. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot personer med funktionshinder

Kunskapen om våld mot personer med funktionshinder i Sverige är i dag otillräcklig. Området är relativt outforskat och det saknas en samlad bild av våldet. De datakällor som används för att belysa utbredningen av och karaktären på våld och annan våldsbrottslighet generellt har relativt lite att erbjuda när det gäller utsattheten bland personer med funktionshinder.

De övergripande syften som ingick i regeringens uppdrag till Brå har därför i denna rapport formulerats som tre delfrågor: att kartlägga den kunskap som finns om våld mot personer med funktionshinder, att identifiera vilken kunskap som saknas samt att redogöra för möjliga vägar för att förebygga våld mot personer med funktionshinder.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Stalking in Sweden. Prevalence and prevention

In order to obtain a better picture of how common stalking is in Sweden and what can be done to prevent it and combat it, Brå produced an information base for stalking. In order that people outside Sweden could read the study, the National Council is having parts of the report translated into English. The translation includes a comprehensive study of stalking prevalence, descriptions of legislation and measures taken by the Swedish legal system.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Stalkning i Sverige: Omfattning och åtgärder. Rapport 2006:3

Att det finns människor som blir upprepat trakasserade eller förföljda av någon som hotar dem, gör ovälkomna besök, ringer upprepade gånger på telefon och skickar brev eller e-post med kränkande innehåll har blivit allt mer uppmärksammat under de senaste åren. Företeelsen benämns ibland stalkning, från engelskans stalking.

För att få en bättre bild av hur vanligt det är att personer utsätts för stalkning och vad som kan göras för att förebygga och motverka sådana trakasserier och förföljelser, har regeringen givit Brå i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag avseende stalkning och studien är resultatet av uppdraget. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldtäkt: en kartläggning av polisanmälda våldtäkter

Brå har samlat in och bearbetat uppgifter från nära nog alla anmälningar avseende fullbordade våldtäkter från landets polismyndigheter för åren 1995 och 2000. Med detta datamaterial som grund belyses hur den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot personer under respektive över 15 år är sammansatt i flera avseenden, exempelvis när, var och av vem som våldtäkterna begås.

I rapporten görs också beskrivningar av olika typer av våldtäkter, bland annat utifrån offrets och gärningsmannens relation, våldtäkter av fler än en gärningsman, våldtäkter i anslutning till nöjeslivet respektive överfallsvåldtäkter.

Avslutningsvis belyses översiktligt utvecklingen för våldtäktsbrottsligheten och vad som sker med brottsutredningarna.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Besöksförbud: en utvärdering av lagen och dess tillämpning. Rapport 2003:2

I denna rapport presenteras en utvärdering av lagen om besöksförbud. Det övergripande syftet är att belysa lagens effekter på trygghet och brottslighet samt rättsväsendets tillämpning av lagen. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen och riksdagen samt polis- och åklagarväsendet, socialtjänsten, frivården och till alla dem som på olika sätt kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våld mot kvinnor i nära relationer: En kartläggning. Rapport 2002:14

Uppgifter har samlats in dels från ett urval på drygt 850 brottsanmälningar från åren 1990–1991 och 1998, dels genom en enkätstudie om kvinnors utsatthet för våld genomförd på ett antal slumpmässigt utvalda arbetsplatser (drygt 3 300 kvinnor har svarat). Undersökningen har gjorts i Stockholms, Gotlands, Dalarnas och Östergötlands län. Ett syfte med kartläggningen är att bidra till ökad kunskap om den polisanmälda misshandeln mot kvinnor i nära relationer. Ett annat syfte är att försöka bedöma vad som ligger bakom den 40-procentiga ökning av polisanmälningar som har skett sedan början av 1990-talet samt att reda ut hur vanligt förekommande våld i nära relationer är.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Upprepad utsatthet för brott: en utgångspunkt för brottsförebyggande verksamhet. Rapport 2001:3

I denna rapport redovisas en undersökning av upprepad utsatthet utifrån uppgifter om den polisanmälda brottsligheten. Undersökningen fokuserar på flera olika typer av brott. Det undersöks hur stora risker redan drabbade personer eller objekt löper att utsättas igen och hur stor del av brottsligheten som kan beskrivas som upprepad. Dessutom undersöks hur nära inpå varandra i tiden de upprepade brotten tenderar att inträffa och om det finns några skillnader mellan områden som är olika brottsbelastade.

Resultaten kan användas som utgångspunkt vid prioriteringar i det brottsförebyggande arbetet på olika nivåer, från nationell till lokal nivå. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Grov kvinnofridskränkning: en kartläggning. Rapport 2000:11

I denna rapport beskrivs hur rättsväsendet har tillämpat bestämmelsen grov kvinnofridskränkning, bland annat undersöks hur domstolarna har bedömt detta brott och vilka män som dömts för brottet grov kvinnofridskränkning

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förbud mot köp av sexuella tjänster: tillämpningen av lagen under första året. BRÅ-Rapport 2000:4

Köp av sexuella tjänster kriminaliserades den 1 januari 1999. Denna studie syftar till att kartlägga tillämpningen av lagen under dess första år. Den tar främst upp frågor om kontroll av lagens efterlevnad samt avgränsning och bevisning av den straffbara gärningen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)