Länsstyrelsen Blekinge

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Arbetet utgår från förordningen om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor. Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor (riksdagen.se)

Länsstyrelsen Blekinges webbsida om mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Barn och ungas erfarenheter av prostitution i Västernorrland och Jämtland hösten 2020

Under våren 2020 genomförde Länsstyrelsen i Jämtlands län en kartläggning av prostitutionens omfattning i Jämtland och Västernorrland. Det innebar sökningar på olika escortsidor vid tre olika tillfällen.

Ett tydligt resultat av kartläggningen var att de allra flesta som befann sig i prostitution var mellan 18 och 35 år. Utifrån att det främst var unga personer som befann sig i prostitution i de två länen framkom ett behov av denna kartläggning som nu presenteras i rapportform.

Syftet med kartläggningen är att ge ansvarig personal en bild av och kunskap om hur utsattheten ser ut bland barn och unga som säljer sex via bland annat sociala medier. Det kan handla om att förstå varför ungdomar börjar sälja sex och vad som leder fram till att gränser överskrids. Kartläggningen syftar också till att fånga vilken typ av stöd unga med erfarenhet av prostitution efterfrågar och hur samhällets insatser bör förbättras för att motverka och förebygga att barn och unga utsätts.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förstudie om etablering av koncept Karin i Blekinge 2019:2

Efter önskemål från socialtjänsterna i länet initierade Länsstyrelsen i Blekinge en förstudie om möjligheterna att etablera ett koncept Karin i länet. Koncept Karin är en samverkansmodell i Malmö mellan specialiserad polis, socialtjänst och åklagare och bygger på samlokalisering, uppsökande verksamhet och dagliga möten med åklagare. Genom särskilt anpassade lokaler skapas trygghet och hemkänsla för att öka de våldsutsattas välbefinnande och därmed öka deras motivation att delta i utredningen. Specialiserade poliser och socialarbetare i gemensamma lokaler skulle ge förutsättning för ett bra bemötande.   

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jämställt Blekinge 2018–2026

Länsstyrelsen Blekinges strategi för ett jämställt Blekinge 2018–2026.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18