Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Konferensprogram - Dag 1

År 2017 började en ny tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor att gälla i Sverige. Strategins fyra målsättningar går som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman.

Varje seminarieblock har sju parallella seminarier. Du önskar seminarium när du anmäler dig till konferensen.

Plats: Stockholm City Conference Centre, Folkets hus

Delar av konferensen kommer att filmas och sändas direkt via SKL Play. 

Nya medverkande kan tillkomma. 

Dag 1 - 29 maj

08.30   Kaffe och registrering

09.30   Stora kongresshallen

  • Inledning och välkommen
    Inledningstal av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
    Nationell myndighetssamverkan presenterar sig
     
  • 20 år efter kvinnofridspropositionen – vad har hänt och var står vi nu?

Medverkande
Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid
Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal-Bräcke Högskola
Marianne Ny, överåklagare, Åklagarmyndigheten
Margareta Winberg, särskild utredare ny socialtjänstlag, ordförande regionfullmäktige Jämtland

Moderator: Johanna Palmström

11.00   Valbara seminarier | Tema: ”Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld”

1. Offentliga kvinnors utsatthet – hur vanligt är det och hur kan det förebyggas?
Hot, hat och trakasserier är vardag för många offentliga kvinnor i Sverige. Vad säger lagen? Vad får utsattheten för konsekvenser, och hur kan den förebyggas? Seminariet fokuserar på situationen för kvinnliga politiker och journalister.

Medverkande
Anna Frenzel
Utredare på Brottsförebyggande rådet. Projektledare för Politikernas trygghetsundersökning

Moa Bladini
Lektor i straffrätt vid Göteborgs universitet. Hon har bland annat arbetat med rapporten ”Hat och hot på nätet – en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden ur ett jämställdhetsperspektiv” som publicerades i juni 2017.

Irena Pozar
Chefredaktör på Veckorevyn.com och social media manager på Bonnier Magazines & Brand. Hon har i flera år arbetat med frågor som rör näthat och hot.

Elisabeth Lindberg
Regionfullmäktiges ordförande i Region Norrbotten

2. Hur hänger pornografi och könsbaserat våld ihop? Ett samtal om internet, unga och pornografins påverkan 
Samtidigt som myndigheter och organisationer arbetar våldsförebyggande finns pornografin lätt tillgänglig på nätet – även för barn och unga. Hur ser användningen ut? Hur påverkas barn och unga, deras hälsa och sexualitet? Och finns det en koppling mellan pornografi, könsnormer och könsbaserat våld? Ett samtal om vad som behöver göras ytterligare.

Medverkande
Magdalena Mattebo
Forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Linda Jonsson
Universitetslektor vid Barnafrid , Linköpings universitet

Olga Persson
Generalsekreterare, Unizon

3. Ungas röster om våldsförebyggande arbete 
Är genusnormer trånga, kan vi utmana dem och har de något med våld att göra? Hur arbetar en kommun med våldsförebyggande insatser och samtal med unga om våld och genus? I seminariet deltar också en ungdomspanel som diskuterar sina erfarenheter av att ha deltagit i det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). Vad tänker de om att ha fokus på åskådaren när det gäller att förebygga våld? Och hur är det att prata om genus kopplat till frågan om våld?

Medverkande
Cecilia Narby
MUCF

Jan Jönsson
Rektor, Karsby international school

Unga som deltagit i det våldsförebyggande programmet MVP från Botkyrka kommun

4. Att förebygga våld genom samtal på nätet
Hur kan en chatt bidra till att förebygga unga personers våld och främja jämställdhet? Organisationen MÄN:s stödjour killfrågor.se skapar trygga rum där killar kan prata och få stöd. Organisationen 1000 möjligheter har en chatt dit alla unga upp till 25 år är välkomna att vända sig. Hör båda verksamheterna berätta om sina erfarenheter av samtal med unga och hur samtalen förebygger våld.

Medverkande
Zandra Kanakaris
Verksamhetschef 1000 möjligheter

Representant från MÄN

5. Män som använder våld – att välja att sluta och att få behandling
I den offentliga diskussionen om våld i nära relationer har det på senare år nästan blivit som ett mantra att vi måste fokusera på männen som utövar våld. Men hur får vi dem att söka behandling? Och vilka behandlingar kan vi erbjuda? Under seminariet presenteras Operation kvinnofrids film och kampanj ”Välj att sluta”, som riktar sig till personer i Stockholms län som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Vi får också en presentation av Utväg Skaraborg, "Med hoppet som drivkraft", om deras modell för stöd och behandling till personer som vill sluta utöva våld i en nära relation.

Medverkande
Christina Ericson
Utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län

Janna Öhd
Verksamhetsutvecklare, Länsstyrelsen i Stockholms län

Jennie Malm Georgson
Samordnare för personer som bär ansvar för våld inom Utväg Skaraborg

Michael af Geijersstam Ottow
Enhetschef för Kriscentrum i Kristianstad. Tidigare enhetschef inom Utväg Skaraborg

6. Med intersektionella ögon på arbetet mot mäns våld mot kvinnor
Genom en långsiktig strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor vill regeringen lägga grunden till ett mer målinriktat och samordnat arbete mot mäns våld mot kvinnor. Hur påverkar normer kring till exempel kön, etnisk bakgrund, sexualitet, ålder och funktionalitet arbetet mot våld? Hur hanterar den nationella strategin våld i hederns namn? Och vad kan intersektionella perspektiv innebära för förbyggande arbete mot våld? Länsstyrelserna har tagit fram regionala strategier och har i uppdrag att samordna arbetet på regional nivå. Vilka utmaningar och möjligheter ser länsstyrelserna i det regionala och lokala arbetet? I seminariet diskuterar forskare och tjänstepersoner hur ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att bättre uppnå strategins målsättningar.

Medverkande
Maja Lundqvist
Projektsamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning 

Minoo Alinia
Universitetslektor och docent, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Lucas Gottzén
Professor i Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Sofia Strid
Docent i genusvetenskap och lektor i statskunskap, Örebro universitet

Hanna Hansson
Utvecklingsledare, Länsstyrelsen Skåne

7. Vårdnadstvister med barnets bästa i fokus
En viktig del i det förebyggande arbetet är att barn ska leva fritt från våld och få det stöd och hjälp den har rätt till. Under lång tid har ett synsätt som bygger på att gemensam vårdnad bidrar till att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna präglat utvecklingen av vårdnadsreglerna. Det jämställda föräldraskapet är norm och styr utvecklingen. Men om det förekommer våld i familjen? Seminariet diskuterar utvecklingen kring gemensam vårdnad och umgänge med barn som upplevt våld och dess konsekvenser.

Medverkande
Annika Rejmer 
Fil dr i rättssociologi, Uppsala universitet

Karin Röbäck de Souza
Utredare på Barnombudsmannen och universitetslektor vid Barnafrid, Linköpings universite

Anna L Jonhed
Fil. dr i socialt arbete, Örebro universitet

12.00   Mingellunch med besök bland utställande myndigheter

13.30   Stora kongresshallen 

  • Presentation av arbetet i kommittén ”Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld”. 

Medverkande
Nils Öberg, särskild utredare, generaldirektör Kriminalvården

14.45   Paus

15.15   Valbara seminarier | Tema: ”Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn”

8. Våld mellan unga i nära relationer
Trots att unga utgör en stor grupp av dem som drabbas av våld är kunskapen om deras utsatthet låg. Det gäller inte minst våld i nära relationer. Hur ser våldet ut och varför tar vuxna inte unga tjejers utsatthet på allvar? Hur kan vi hjälpa dem vidare? Unga behöver få veta vad som är brottsligt, vilka rättigheter de har och var de kan få hjälp. Med mer kunskap ökar chanserna att de ska våga berätta för en vuxen om de har blivit utsatta för brott.

Medverkande
Carolina Överlien
Docent, Stockholms universitet

Sibel Korkmaz
Doktorand, Stockholms universitet

Fredrik Selin
Jurist, Brottsoffermyndigheten

Karin Wikman
Kommunikatör, Brottsoffermyndigheten

9. Att se och agera i sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer
Kunskapen om att det finns ett samband mellan våld mot djur och våld i nära relationer har ökat. Men hur kan vi utveckla metoder för att se och agera i sambandet? Länsstyrelsen Västmanland har arbetat med frågan sedan 2012. Under seminariet delar de med sig av sina metoder och arbetssätt för att inom ramen för ett djurskyddsärende upptäcka våldsutsatthet med fokus på både barn och vuxna.

Medverkande
Pernilla Börjesson
Utvecklingsledare våld i nära relationer, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Eva Eriksmarck
Djurskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Västmanlands län

10. Panelsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck
Många myndigheter arbetar aktivt med att förebygga och åtgärda hedersrelaterat våld och förtryck. Vilka utmaningar står verksamheter inför på kort och lång sikt? Behövs ändrade arbetssätt för att nå bättre resultat? Ett samtal om hedersrelaterat våld och förtryck ur ett strukturellt, nationellt och regionalt perspektiv.

Medverkande
Runa Baianstovu
Dr socialt arbete, Örebro universitetet

Dilek Baladiz
Enhetschef, Origo - resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Stockholm

Anna Andersson
Enhetschef socialkontor Vivalla, Örebro kommun

11. Stärkta rättigheter för barn på skyddat boende
Presentation av förslagen från utredningen om stärkt barnrättsperspektiv för barn som vistas på skyddat boende. När ska tillståndsplikt gälla? Vad är den juridiska definitionen av skyddat boende? Vad får detta för konsekvenser? Ett exempel från arbetet med statligt finansierade boenden i Finland kommer att presenteras.

Medverkande
Marit Birk
Tidigare utredningssekreterare i Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, nu Socialdepartementet

Mikael Thörn
Tidigare utredningssekreterare i Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, nu Jämställdhetsmyndigheten

Jenny Norén
Projektledare, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting

Helena Ewalds
Utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, Finland

12. Att ställa frågan om våld
För att våldsutsatthet ska upptäckas är det viktigt att frågor om våld ställs. Vid seminariet presenteras Socialstyrelsens nationella kartläggning av rutinmässiga frågor om våld till patienter/klienter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Seminariet lyfter också nationella och regionala exempel på arbete med förbättrad upptäckt.

Medverkande
Mariana Dufort
Forskare, Socialstyrelsen

Åsa Witkowski
Verksamhetschef, Nationellt centrum för kvinnofrid

Lilian Ivarsson Sporrong
Utredningssekreterare kvinnofrid, Region Örebro län

Anna Tsekas
Biträdande enhetschef, Skärholmen

13. Skydd och stöd till barn vid våld i familjen
Omkring en tiondel av alla barn upplever våld i familjen under sin uppväxt. Flera års utvecklingsarbete i samverkan mellan universitet, kommuner, landsting och verksamheter ger nu möjlighet att stärka arbetet i alla led: tidig upptäckt, en välgrundad behovsbedömning och ett anpassat stöd. I seminariet presenteras två delar i utvecklingsarbetet – en strukturerad risk- och skyddsbedömning och olika insatser för stöd och behandling.

Medverkande
Maria Eriksson
Professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal-Bräcke Högskola

Anna Norlén
Rektor vid Ericastiftelsen och doktorand i psykologi vid Karlstads universitet

14. Gifta barn – äktenskapstvång och heder
Socialstyrelsen gjorde på uppdrag av regeringen hösten 2017 en analys av socialtjänstens handläggning av barn som kommit till Sverige som gifta. Rapporten publicerades i november 2017. Våren 2018 kommer en vägledning som tydliggör regelverket kring barn som är gifta och ger stöd till socialtjänsten i deras arbete med gifta barn. Socialstyrelsen redogör för rapporten och innehållet i vägledningen. Socialstyrelsen har också tillsammans med Migrationsverket tagit fram ett informationsmaterial riktat till barn som är gifta, make/maka samt föräldrar och andra närstående. Även detta material presenteras. Åklagarmyndigheten berättar om deras arbete med utredningar kring äktenskapstvång.

Medverkande
Tina Trygg
Utredare, Socialstyrelsen

Katrin Westlund
Rättssakkunnig, Socialstyrelsen

Jim Westerberg
Kammaråklagare och ansvarig handläggare för bland annat äktenskapstvång på Utvecklingscentrum Göteborg, Åklagarmyndigheten

Eva-Katarina Ekermann
Verksamhetsexpert, Migrationsverket

16.30-18.00   Mingel