Om kvinnofridskonferensen 2018

Nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid bjöd in till nationell konferens för att lyfta det arbete som görs i verksamheter på nationell, regional och lokal nivå 29–30 maj. Konferensen som arrangerades för tredje gången presenterade konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. 

Målgrupp, tema och innehåll

Konferensen riktade sig till  personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor och barn, och/eller män som utövar våld samt till forskare och politiker.

För 20 år sedan antogs kvinnofridspropositionen i Sverige. Den förde med sig ny lagstiftning inom området och innebar också en tydlig markering av att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Många viktiga steg har tagits i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor. År 2016 presenterades en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategins fyra målsättningar gick som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken hade dessa mål som teman.

2018 års konferens var ett tillfälle att se tillbaka på det viktiga arbete som utförts sedan kvinnofridspropositionen – men också inhämta ny kunskap och få inspiration för att ytterligare stärka arbetet mot våld.

Programmets innehåll togs fram genom att medverkande myndigheter har fått skicka in seminarieförslag. Dessa förslag gicks igenom och diskuterades i samverkansgruppen samt i den arbetsgrupp som arbetade med konferensen. Arbetsgruppen bestod av representanter från NCK, Kriminalvården, SKL (en kommun och en region), Migrationsverket, Brå, Länsstyrelserna.

Tillbaka till konferenswebbens startsida