Våldet går inte i pension

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till ett kunskapsseminarium om hur vi som yrkesverksamma kan upptäcka våld hos äldre och vad vi kan göra för att ge stöd och hjälp.

Ökad kunskap om våld mot äldre är av stor vikt för att veta hur man som yrkesverksam kan upptäcka våld hos äldre men även vad man gör för att ge stöd och hjälp. Under denna eftermiddag belyser vi olika former av våld i äldres nära relationer, faktorer som bidrar till våld, tecken på våld, demens som riskfaktor, förövare - vilka är de? Vad kan hända med eventuella husdjur? Du får också ta del av statistik, forskningsläget, fallbeskrivning och två korta filmer.

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom kommun, region och ideell sektor och organisationer som i sitt yrke möter äldre personer, till exempel inom omsorgen, LSS, anhörigstöd, hemtjänst, vård, aktivitetscentrum.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats