Våldsutsatta kvinnor i missbruk

Länsstyrelsen Västmanland bjuder in till dialog om hur arbetet med att upptäcka, utreda och bedöma våldsutsatthet hos kvinnor som har en missbruksproblematik kan utvecklas och stärkas. Syftet med dialogmötet är att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och samverkan.

Målgrupp: chefer, utvecklingsstrateger och arbetsledare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Västmanlands län. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats