Hur kan vi stärka det återfallsförebyggande arbetet mot våld i nära relation?

  • Datum: –16.30
  • Plats: Digitalt
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Västerbotten med flera
  • Utbildning

Länsstyrelserna i de fyra Norrlänen hälsar välkommen till en utbildningsdag om våldsutövare. Dagens syfte är att stärka arbetet med personer som utövar våld.

Personer som utövar våld i nära relationer har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende. Det kan även ses som förebyggande insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Socialnämndens ansvar för våldsutövare förstärktes i och med den nya bestämmelsen i 5 kap. 11 a § SoL som infördes i augusti 2021. Bestämmelsen innebär ett krav på socialtjänsten att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Utbildningsdagen riktar sig till representanter från kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, civilsamhället, vård och omsorg, stödorganisationer med flera.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats

Senast uppdaterad: 2024-02-07