NCK:s publikationer

Här finns publikationer från Nationellt centrum för kvinnofrid att läsa som pdf-filer. 

Publikationerna presenteras kronologiskt med den senast publicerade först i listan. 

Vissa av NCK:s publikationer finns också i tryckt format och går att beställa kostnadsfritt i begränsat antal. Beställ NCK:s publikationer i tryckt format

NCK:s material får inte användas i kommersiellt syfte.


Jämställdhet och våldsutsatthet. Teoretiska perspektiv och begreppsanvändning
En forskningssammanställning till utredningen om en stärkt styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck (A 2023:04) genomförd i samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid.

Jämställdhet och våldsutsatthet. Teoretiska perspektiv och begreppsanvändning (pdf)

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar 
"Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor. Boken ges ut av Studentlitteratur och används som kurslitteratur på NCK:s universitetskurser. Fjärde upplagan. 

Beställ "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" från Bokus.com
Beställ "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" från Adlibris.com

Framsidan på rapporten Våld i samkönade relationerVåld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2018:1
Rapporten fokuserar på unga bisexuella kvinnor, transpersoner som utsätts för partnervåld och unga hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.


Ladda ned "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" NCK-rapport 2018:1 (pdf)Enbart tillgänglig som pdf
Se också "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (NCK-rapport 2009:2), fulltext i kunskapsbankens databas 

Omslag rapporten UppsalamodellenUppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1
Rapporten beskriver hur omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården i Region Uppsala har utvecklats sedan 1994 och fram till idag - från forskning till praktik.


Ladda ned "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" NCK-rapport 2017:1 (pdf)eller beställ "Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården" i tryckt format


Omslag rapporten Våld mot äldre kvinnorVåld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1
Rapporten är en forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor. Vägledande frågor för litteraturgenomgången har varit i vilken utsträckning äldre kvinnor utsätts för våld, vilka former av våld det rör sig om och vilka förövarna är.

Ladda ned "Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt" NCK-rapport 2016:1 (pdf)Enbart tillgänglig som pdf


Framsida rapport om KvinnofridslinjenRedovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)
NCK fick 2011 i uppdrag av regeringen att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Uppdraget syftade till att kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till våldsutsatta kvinnor och till att nå ut till fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp.

Ladda ned "Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen" (pdf)Enbart tillgänglig som pdf 

Omslag rapport om Kvinnofridslinjen 2009-2012En stödtelefon som alltid är öppen. Kvinnofridslinjen 2009–2012 
Rapporten beskriver utvecklingen av den nationella stödtelefonen
under perioden 2009-2012. 
 Ladda ned "En stödtelefon som alltid är öppen. Kvinnofridslinjen 2009–2012" (pdf)Enbart tillgänglig som pdf 


Omslag rapporten Våld och hälsaVåld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1
10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år har inbjudits att svara på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet. De fick också frågor om sin nuvarande hälsa och livssituation.

Ladda ned "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa (NCK-rapport 2014:1) pdfeller beställ "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa" i tryckt format

Redovisning av regeringsuppdraget "Utvärdering av utbildningar" (U2011/5671/JÄM). 
Nationellt centrum för kvinnofrids redovisning av resultatet av regeringsuppdraget att följa upp och utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen för regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (skr 2007/2008:39) och regeringens Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr 1009/10:229).

Ladda ned "Redovisning av regeringsuppdraget Utvärdering av utbildningar" (pdf)Enbart tillgänglig som pdf 

Omslag rapporten Våld mot kvinnor med funktionsnedsättningVåld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1
Rapporten synliggör kvinnornas våldsutsatthet genom att belysa kunskapsläget om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och vad som krävs för att förbättra bemötandet. Rapporten visar att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är mycket likt våld mot kvinnor generellt.


Ladda ned "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" (NCK-rapport 2013:1) (pdf)Enbart tillgänglig som pdf. 

Omslag rapporten om myndigheters fortbildning, del 3Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i myndigheters fortbildning – delrapport 3
Nationellt centrum för kvinnofrid har kartlagt hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare. Kartläggningen är den tredje delen i en nationell inventering, där den första behandlade fristående kurser om våld mot kvinnor vid universitet och högskolor och den andra hur kunskapsområdet beaktas i program vid universitet och högskolor som leder till yrken där man möter problematiken. 

"Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i myndigheters fortbildning – delrapport 3" (pdf)Enbart tillgänglig som pdf 

Omslag rapporten Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och hederAtt möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder. NCK-rapport 2011:2
NCK fick 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida en handledning för hälso- och sjukvården. Handledningen vänder sig till anställda inom sjukvården, primärvården, skolhälsovården och ungdomsmottagningar och ska utgöra ett verktyg i bemötandet av flickor och kvinnor som kontaktar sjukvården med oskuldsproblematik och oro och funderingar kring frågor som rör sexualitet, ofta i kombination med hedersrelaterade begränsningar. 

Ladda ned "Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder" (NCK-rapport 2011:2) pdf

Omslag publikationen Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesenAtt fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4
I antologin "Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen" har NCK samlat experter från ett antal olika delar av hälso- och sjukvården, bland annat primärvård, akutvård, äldrevård, kvinnohälsovård och psykiatri. Samtliga är överens om att det finns ett starkt stöd för att frågor om våld ska ställas rutinmässigt till alla kvinnor som söker vård. 

"Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen" (NCK-rapport 2010:4) pdfEnbart tillgänglig som pdf

Omslag rapport kvinnlig könsstympning i SverigeKvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01
Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse/könsstympning samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i dag. Målet är att öka kunskapen inom området och att undersöka motiven till att flickor utsätts liksom de sociala och medicinska konsekvenserna av ingreppet.

Ladda ned "Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt" (NCK-rapport 2011:01) pdfeller beställ "Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt" i tryckt format

Omslag handbok för omhändertagande av offer för sexuella övergreppHandbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:1
Offer för sexuella övergrepp kan söka hjälp var som helst inom vårdkedjan. Beredskap måste därför finnas för att alla som kan komma i kontakt med sexualbrottsoffer ska kunna agera för att möta patientens medicinska, emotionella och rättsliga behov. Observera att vissa förändringar när det gäller lagstiftning har skett sedan handboken gavs ut, bland annat trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft 1 juli 2018.

Ladda ned "Handbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp" (NCK-rapport 2008:1) pdfeller beställ "Handbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp" i tryckt format

Omslag nationell kartläggningNationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor – delrapport 2
Nationellt centrum för kvinnofrid har kartlagt hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i vissa grundutbildningar vid universitet och högskolor. Kartläggningen är den andra delen i en nationell inventering, där den första behandlade fristående kurser om våld mot kvinnor vid universitet och högskolor och den tredje hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare. 

"Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor – delrapport 2" pdfEnbart tillgänglig som pdf

Omslag rapporten Hedersrelaterat våld och förtryckHedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. 
 

"Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" (NCK-rapport 2010:1) pdfEnbart tillgänglig som pdf

Omslag antologi sju perspektiv på våldtäktAntologi: sju perspektiv på våldtäkt NCK-rapport 2010:2
I antologin "Sju perspektiv på våldtäkt" har NCK samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt. Här förenas teoretiska och praktiska perspektiv genom de medverkandes olika yrkesbakgrunder och erfarenheter från sju vetenskapliga discipliner. 
 

"Antologi: sju perspektiv på våldtäkt" (NCK-rapport 2010:2) pdfEnbart tillgänglig som pdf

Omslag rapport Våld i samkönade relationerVåld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2 
Kunskaps- och forskningsöversikten är en sammanställning av svensk och internationell forskning rörande våld i samkönade relationer.
 


"Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (NCK-rapport 2009:2) pdfEnbart tillgänglig som pdf. 


Omslag publikationen Lättare att söka hjälpLättare att söka hjälp: Kvinnofridslinjens uppbyggnad och första år. NCK-rapport 2009:1
Samtalen till Kvinnofridslinjen kommer från hela Sverige och från kvinnor i alla åldrar. Det visar rapporten om stödtelefonens första år och uppbyggnad. 
 


"Lättare att söka hjälp: Kvinnofridslinjens uppbyggnad och första år" (NCK-rapport 2009:1) pdfEnbart tillgänglig som pdf. 
 

Omslag publikationen Kartläggning av fristående kurserKartläggning av fristående universitets- och högskolekurser i ämnet mäns våld mot kvinnor – delrapport 1
Delrapporten är den första delen i en kartläggning NCK genomfört av utbildning i Sverige gällande mäns våld mot kvinnor. Den andra delen handlar om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i vissa grundutbildningar vid universitet och högskolor, och den tredje om hur samma frågor beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare.​

"Kartläggning av fristående universitets- och högskolekurser i ämnet mäns våld mot kvinnor – delrapport 1" (pdf)Enbart tillgänglig som pdf. 

Övrigt NCK-material

Kunskap en nyckel till förändring – NCK:s arbete för kvinnofrid
25 års arbete för kvinnofrid summeras i boken som publicerades i samband med att professor Gun Heimer avtackades som föreståndare i december 2020. Boken skildrar NCK:s utveckling från starten av föregångaren Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset 1994 och fram till idag. "Kunskap en nyckel till förändring – NCK:s arbete för kvinnofrid" (pdf)

Omslag boken Åttiosex rösterÅttiosex röster, ett dygn på Kvinnofridslinjen
Boken lyfter fram kvinnornas ord till den nationella stödtelefonen. Boken har tagits fram med hjälp av Kvinnofridslinjens personal med anledning av att stödtelefonen fyllde tio år 2017. Du beställer boken genom att mejla info@nck.uu.se.

Bild på omslaget till dvd:n Blott du mig älskarBlott du mig älskar 
Blott du mig älskar är en film och ett webbstöd om våld i samkönade relationer med fokus på lesbiska relationer. Filmen ger dig som lärare möjlighet att undervisa om våld med utgångspunkt i en berättelse som belyser hur våldet kan ta olika former och hur det påverkas av heteronormativa samhällsstrukturer. Syftet är att ge ökad kunskap så att det stöd och den hjälp som samhället ger till personer som utsätts för våld i samkönade relationer kan förbättras.
Till filmen och webbstödet för Blott du mig älskar

Omslag seriealbumet Första helgen i juniFörsta helgen i juni
En serienovell om en våldtäkt som riktar sig till unga. NCK har tagit fram serienovellen i samarbete med konstnären Matilda Ruta."Första helgen i juni" (pdf)
"Första helgen i juni" (pdf, tillgänglighetsanpassad)
Beställ "Första helgen i juni" i tryckt format

Omslag seriealbumet Världens sämsta sommarVärldens sämsta sommar
"Världens sämsta sommar" är en fristående fortsättning på serienovellen "Första helgen i juni". Båda serierna är skrivna och tecknade av Matilda Ruta i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid. 


"Världens sämsta sommar (pdf)
"Världens sämsta sommar" (pdf, tillgänglighetsanpassad)
Beställ "Världens sämsta sommar" i tryckt format

Omslag lärarhandledning serienovellerLärarhandledning: Första helgen i juni och Världens sämsta sommar
NCK har tagit fram en lärarhandledning för att använda serienovellerna Första helgen i juni och Världens sämsta sommar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och SFI. Med böckernas berättelser som utgångspunkt kan eleverna fördjupa sig i frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. I lärarhandledningen får du förslag på diskussionsfrågor att ställa. 

Ladda ned lärarhandledning för serienoveller (pdf, tillgänglighetsanpassad) eller beställ lärarhandledningen i tryckt format

Publikationer på engelska

Violence and health in Sweden – A National Prevalence Study on Exposure to Violence among Women and Men and its Association to Health
The National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women (NCK) has initiated a research project on women’s and men’s exposure to violence from a life-course perspective. In the study, 10,000 women and 10,000 men between the ages of 18 and 74 were invited to participate in a survey and register study on exposure to violence. 

"Violence and health in Sweden – A National Prevalence Study on Exposure to Violence among Women and Men and its Association to Health publication" (pdf)

The Development of a National Helpline for Women subjected to Violence
The Swedish Government has given the National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women (NCK) at Uppsala University, the mandate to build, develop and operate Kvinnofridslinjen, a helpline for women subjected to violence and their relatives, at Uppsala University Hospital. In this report the construction and development of Kvinnofridslinjen during its first year in operation is presented. 

"The Development of a National Helpline for Women subjected to Violence" (pdf)

Handbook: National Action Programme for the Health Care and Medical Services' Reception and Care of Victims of Sexual Assault. NCK-rapport 2008:1
A handbook to support healthcare professionals in their treatment of victims of sex crime. Included in the handbook is a guide with practical instructions, including how to take samples and secure evidence.
NOTE: In 2018 the law concerning sex crimes in Sweden was changed, a new sexual consent law came into force. The handbook has not been revised. 

"Handbook: National Action Programme for the Health Care and Medical Services' Reception and Care of Victims of Sexual Assault" (NCK-rapport 2008:1) pdf

Omslag seriealbumet First weekend in JuneFirst weekend in June
The first weekend in June is a graphic short story highlighting the issue of sexual assault. The main objective is to make it easier to talk about sexual violence, to raise the questions of setting limits and showing respect for other persons. 

"First weekend in June" (pdf)
"First weekend in June" (pdf, tillgänglighetsanpassad)


Omslag seriealbumet Worst summer everWorst summer ever
"The worst summer ever" is a follow up of “The first weekend in June” telling what happens after a sexual assault. Graphic short stories have proved an effective way to raise the questions of sexual assault and rape.

"The worst summer ever" (pdf)
"The worst summer ever" (pdf, tillgänglighetsanpassad)

Senast uppdaterad: 2024-02-07