Magasinet Att arbeta mot våld

Magasinet "Att arbeta mot våld" har tagits fram av NCK och vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta. Magasinet, vars nummer har olika teman, har producerats inom ramen för ett flerårigt regeringsuppdrag om utvecklingsmedel och nationellt kompetensstöd som NCK genomför i samverkan med Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten. 

Som en del av regeringsuppdraget har ett nationellt kompetensstöd på webben med NCK:s kunskapsbank som nav skapats. Där finns också de mer yrkesanpassade "Webbstöd för kommuner" och "Webbstöd för vården".

Inspirera i arbetet mot våld

I magasinen samlas reportage från webbstöden med lärande exempel från olika verksamheter. Tanken är att materialet ska inspirera och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Målet är att höja kunskapsnivån och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar i hela landet för att kunna upptäcka våldet och ge ett professionellt och stödjande bemötande som utgår från individens behov.  

Nummer 1 av magasinet "Att arbeta mot våld" vänder sig till yrkesverksamma inom kommuner. Det innehåller till exempel ett reportage från Norrköpings kommun som har en byggt upp en nära samverkan mellan skola, socialtjänst och polis för att fånga upp barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Numret berättar också om FREDA bedömningsmetoder, om hur Webbkurs om våld används av kommuner samt ger fakta om utsatthet för våld.
Nummer 1 av magasinet "Att arbeta mot våld" (tillgänglighetsanpassad pdf, 2017) 

Nummer 2 har tema #upptäckvåldet och togs fram med utgångspunkt i de behov som påtalades i metoo-upprop från grupperna äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk och kvinnor i prostitution. I numret får läsaren bland annat möta företrädare för uppropen #slutvillkorat och #utanskyddsnät, lära sig mer om Eskilstuna kommuns arbete för personer med funktionsvariation samt om hur socialtjänsten och Polisen i Umeå arbetar mot prostitution och människohandel.  

Nummer 3 med tema vården lyfter hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens arbete med patienter som är utsatta för våld. I numret intervjuas professor Gun Heimer, tidigare föreståndare för NCK, om kopplingarna mellan utsatthet för våld och hälsa. Numret berättar också om att folktandvården i Skåne satsar på utbildning om våld samt om betydelsen av att fråga patienter om utsatthet för våld med fokus på mödrahälsovården. 
Nummer 3 av magasinet "Att arbeta mot våld, tema vården" (tillgänglighetsanpassad pdf, 2019)

I nummer 4 som har tema utbildning står betydelsen av kunskap i arbetet för våldsutsatta i centrum. Numret berättar bland annat om socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad som har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. Och om Karlshamn som ska utbilda alla anställda i kommunen, som en del i folkhälsoarbetet. Numret togs fram i samverkan mellan NCK, Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och Barnafrid vid Linköpings universitet.
Nummer 4 av magasinet "Att arbeta mot våld, tema utbildning" (tillgänglighetsanpassad pdf, 2020)

Nummer 5 har tema samverkan. Här lyfts lokala, regionala och nationella exempel på väl fungerande samverkan. Numret berättar bland annat om hur Sundsvalls kommun och Mora kommun har hittat lösningar för att hjälpa våldsutsatta med bostad, och om Barnahus Fyrbodal i Trollhättan som har byggt upp ett resurscentrum för barn, unga och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Nummer 5 av magasinet "Att arbeta om våld, tema samverkan" (tillgänglighetsanpassad pdf 2022)

Du beställer de kostnadsfria magasinen genom att mejla till info@nck.uu.se.

Webbstöd för kommuner
Webbstöd för vården

Lärande exempel på webbstöd för kommuner
Lärande exempel på webbstöd för vården

Regeringsuppdraget att fördela utvecklingsmedel och kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. på NCK:s webbplats

Senast uppdaterad: 2023-10-19