Så gör du om någon är utsatt för sexuellt våld

Skolan har ett ansvar att förebygga och förhindra att elever på skolan utsätts för kränkande behandling och övergrepp, och ska bidra till att främja elevers hälsa och välbefinnande. Skolan har också en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och där sexuella trakasserier inte normaliseras. 

När det finns en misstanke om att ett barn far illa har huvudmannen och personalen i skolan en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden. Med barn avses här alla elever under 18 år. Skyldigheten att anmäla gäller oavsett om verksamheten är offentlig eller fristående.

Vad gör du om en elev har blivit utsatt för sexuella övergrepp? 

Att våga se, att våga fråga och att lyssna respektfullt är avgörande för att kunna fånga upp ungdomar som farit illa. Det är viktigt att som vuxen ställa frågor, och verkligen stanna upp och lyssna om den unga personen börjar berätta. Man behöver inte kunna allt eller förstå exakt vad som har hänt för att ställa frågor och inleda ett samtal. Din insats som vuxen är viktig för att eleven ska få rätt stöd och hjälp.

Det viktigaste är att först låta eleven prata till punkt i lugn och ro. Och därefter fundera över nästa steg utifrån skolans rutiner. Barn och unga har ingen skyldighet att berätta, men de behöver få chansen och att ställa frågor är att se och bekräfta. Eleverna måste känna förtroende för vuxenvärlden, och veta att här finns stöd, hjälp och kunskap att få. 

Råd för det fortsatta omhändertagandet

Illustration från lärarhandledningen för NCK:s serienoveller. En ungdom sträcker fram ett kort med Kvinnofridslinjens telefonnummer på till en annan ung person. llustration: Matilda Ruta

Vänd dig till skolans elevhälsoteam och rådgör med dem om det fortsatta omhändertagandet. Elevhälsoteamet har både medicinsk och psykosocial kompentens, och rutiner att följa. 

Förutom elevhälsan kan du också ta kontakt med Kvinnofridslinjen eller den lokala ungdomsmottagningen. Det kan finnas behov av att ta prover och göra en medicinsk bedömning av den som har blivit utsatt.

Har övergreppet skett längre tillbaka i tiden, kan det bli aktuellt med andra insatser. Rådgör även här med elevhälsoteamet eller med Kvinnofridslinjen eller ungdomsmottagningen. 

Tänk på det här: 

  • Ta dig an eleven genast. 
  • Prata med eleven i enrum. 
  • Våga fråga vad som har hänt. Fråga till exempel: ”Jag har sett att du ser ledsen ut, hur är det? Hur mår du?”, ”Har någon gjort något mot dig som du inte ville?” eller ”Har någon gjort något mot dig som du inte var med på?”
  • Lyssna aktivt och visa förståelse. Var tydlig med att du tror på det eleven berättar. 
  • Undvik egna värderingar kring det som har skett men var tydlig med att den som har blivit utsatt inte bär ansvar för händelsen.
  • Bekräfta elevens mod och att det var bra att hen berättade. 
  • Hjälp eleven till vidare stöd och hjälp men följ upp och låt hen vara med i processen.
  • Ordna hjälp och stöd även åt kamrater om det kommit fram i klassen eller bekantskapskretsen att eleven blivit utsatt. 

Vad gör du om en elev har utsatt andra för sexuella övergrepp?

Ibland kan det hända att även den andra parten går på skolan. Då är det viktigt att agera. Rådgör med elevhälsoteamet för vidare omhändertagande, i enlighet med skolans rutiner. 

Skollagen och kommunens styrdokument reglerar skyldigheten att polisanmäla vid misstankar om brott som begåtts på skolan. Det som är brottsligt i samhället i övrigt är brottsligt även om det sker i skolan. 

Hit kan du som lärare vända dig för råd:

Kvinnofridslinjens logotyp, vit text på röd botten.Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 
www.kvinnofridslinjen.se

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för personer som upplevt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Även yrkesverksamma, vänner och närstående kan ringa och rådgöra, och få vidare hjälp. Stödtelefonen är öppen dygnet runt. Den drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

Logotypen för sajten hedersförtryck.se. Svart text på rosa botten. Nationella kompetensteamet
010-223 57 60
 www.hedersfortryck.se

Om det finns en hedersproblematik med i bilden, rådgör med Nationella kompetensteamet (NKT) vid Länsstyrelsen Östergötland. De arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, och har en stödtelefon för yrkesverksamma. 

Senast uppdaterad: 2022-01-25