Skrifter från Nationellt råd för kvinnofrid

Här kan du ladda ned skrifter från Nationellt Råd för Kvinnofrid, som under åren 2000–2003 verkade som rådgivningsorgan åt regeringen. Skrifterna går inte att beställa, utan finns endast tillgängliga elektroniskt.

Rådet producerade nio skrifter som finns tillgängliga som pdf-filer. Gun Heimer, chef för NCK, var en av rådets medlemmar. 

"Råd för kvinnofrid till regeringen" (2003)

Denna skrift utgör en slutrapport från Nationellt råd för kvinnofrid med samlade intryck av tre års arbete med förslag på åtgärder för det fortsatta kvinnofridsarbetet. Skriften innehåller exempel på hinder för kvinnofridsarbetet, en lägesbeskrivning samt råd till regeringen.
"Råd för kvinnofrid till regeringen" (2003) pdf

"Kvinna slår kvinna, man slår man: homosexuell partnermisshandel" (2003)

Lars Gårdfeldt – medlem i Nationellt Råd för Kvinnofrid – har sammanställt denna skrift om våld i samkönade relationer. Rådet har under sitt arbete kunnat konstatera att kunskaperna när det gäller våld i nära relationer fortfarande är bristfälliga hos många som möter människor som söker stöd och hjälp. Då det gäller homosexuell partnermisshandel är okunskapen mycket stor. Synliggörandet av att våld förekommer i homosexuella förhållanden måste påskyndas och bemötandet då det gäller den våldsutsatta/e måste förbättras.
"Kvinna slår kvinna, man slår man: homosexuell partnermisshandel" (2003) pdf

"Vi skulle inte bli svenskar. Vi skulle lyda: våld mot kvinnor och flickor från andra kulturer" (2003)

Denna skrift innehåller berättelser om kvinnor med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation. Skriften syftar till att belysa problemen ur ett jämställdhets-  och integrationsperspektiv.
"Vi skulle inte bli svenskar. Vi skulle lyda: våld mot kvinnor och flickor från andra kulturer" (2003) pdf

"Världens sämsta brottsoffer: om mäns våld mot missbrukande kvinnor och psykiskt funktionshindrade kvinnor" (2003)

En missbrukande kvinna eller en kvinna med psykiska funktionshinder känner sig ofta sviken och lurad. Ingen ser henne! Inom vården saknas ofta både tid och specialkunskaper. Att bli trodd är svårt! Personer som möter dessa kvinnor ser en missbrukare/sjuk person – inte en kvinna som utsatts för misshandel. Skriften syftar till att uppmärksamma den situation som vissa missbrukande och psykiskt funktionshindrade kvinnor lever i, och innehåller berättelser om våldsutsatta kvinnor, var hjälp finns att få samt forskning på området.
"Världens sämsta brottsoffer: om mäns våld mot missbrukande kvinnor och psykiskt funktionshindrade kvinnor" (2003) pdf

"Man slår! Vad gör man? En skrift om förövaren" (2002) 

I den här skriften presenteras Riksorganisationen professionella kriscentra för män i Sverige samt en bakgrund till etableringen av de verksamheter som ingår i organisationen. Syftet är också att beskriva nyttan med att kriscentra för män etableras och motivera till att en större satsning görs för att tillgängliggöra denna typ av resurs i hela landet.
"Man slår! Vad gör man? En skrift om förövaren" (2002) pdf

"Se till mig som liten är: när pappa slår mamma" (2002)

I denna skrift har fyra skribenter lämnat varsitt bidrag till den viktiga diskussionen om barns utsatthet för våld mot kvinnor; En vuxen kvinnas barndomsupplevelser i en familj där pappa slog mamma, forskning om kvinnor och utsatta barn, fakta om våld under graviditeten samt en rapport om vad barn berättar då de söker kontakt genom den hjälptelefon som BRIS erbjuder.
"Se till mig som liten är: när pappa slår mamma" (2002) pdf

"Han var väl inte alltid så snäll: våld mot äldre kvinnor" (2001) 

Skriften syftar till att belysa våld mot äldre som sker i en nära relation. Äldre kvinnor som utsätts för våld är en bortglömd grupp, och våldet kan få stora konsekvenser i form av traumatisering och rädsla. 
"Han var väl inte alltid så snäll: våld mot äldre kvinnor" (2001) pdf

"Kommunerna som blundar för mäns våld mot kvinnor" (2001)

Skriften beskriver situationen i kommunerna och det stöd och den hjälp som kommunerna erbjuder våldsutsatta. Skriften pekar på brister i förståelsen av den problematik som våldsutsatta utsätts för samt avsaknaden av ekonomiskt stöd till kvinnojourer. 
"Kommunerna som blundar för mäns våld mot kvinnor" (2001) pdf

"När man slår mot det som gör ont: våld mot kvinnor med funktionshinder" (2001) 

Skriften avser att belysa frågan om våld mot kvinnor med funktionshinder. 
"När man slår mot det som gör ont: våld mot kvinnor med funktionshinder" (2001) pdf

Senast uppdaterad: 2021-10-08