Vad är NCK:s kunskapsbank?

Kunskapsbanken är en webbplats som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. NCK är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Centrumet arbetar på regeringens uppdrag med metodutveckling, utbildning, information, kunskapssammanställningar, analys av forskningsbehov och stöd till våldsutsatta kvinnor.

Gå direkt till kunskapsbanken
Så här söker du i kunskapsbanken

Kunskapsbanken är främst till för dig som är yrkesverksam inom ovanstående kunskapsområden, och för dig som är student. Beslutsfattare, journalister och den intresserade allmänheten som vill veta mer om våld ska också kunna ha nytta av kunskapsbanken. Syftet är att göra den samlade kunskapen lättillgänglig genom att ha forskning och erfarenhetsbaserad kunskap på en och samma webbplats. Innehållet i kunskapsbanken uppdateras och förändras i takt med att ny kunskap och forskning publiceras.

I kunskapsbanken kan du hitta ett brett innehåll på olika nivåer, från enkla ämnesguider till akademiska avhandlingar i fulltext. Ämnesguiderna ger en introduktion till ämnen som till exempel FN:s arbete mot våld, unga hbtq-personers utsatthet för våld eller kommunernas ansvar för att hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer. 

Publikationer i kunskapsbanken

I samarbete med 20 nationella myndigheter, alla länsstyrelser samt intresseorganisationen Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har NCK gjort ett urval av myndighetspublikationer som kan laddas ner via kunskapsbanken. Här hittar du också NCK:s rapporter och informationsmaterial. Publikationerna består bland annat av forskningsöversikter, metodhandböcker och statistik. I kunskapsbanken hittar du också SOU-tryck och annat offentligt tryck, samt uppgifter om aktuell lagstiftning.

I kunskapsbanken finns information om forskare och deras forskningsprojekt inom ovan nämnda områden. Genom en enkät har forskarna själva fått beskriva sin forskning och ge tips på relevanta publikationer.

Även vissa publikationer som finns tillgängliga i databaserna Libris och SwePub presenteras i kunskapsbanken, baserat på ämnesrelaterade sökord. Det innebär att sökningar i kunskapsbanken ibland resulterar i publikationer som går att läsa och ladda ner i sin helhet, och ibland i tips på böcker eller annat material som kan lånas på bibliotek.