Vad är NCK:s kunskapsbank?

Kunskapsbanken är en webbplats som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. NCK är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Centrumet arbetar på regeringens uppdrag med metodutveckling, utbildning, kunskapsspridning, kunskapssammanställningar, forskning och stöd till våldsutsatta kvinnor.

Gå direkt till kunskapsbanken
Så här söker du i kunskapsbanken

Kortfilm som presenterar kunskapsbanken (01:39 minuter, textad på svenska) 

I kunskapsbanken kan du hitta ett brett innehåll på olika nivåer, från enkla ämnesguider till akademiska avhandlingar i fulltext. Ämnesguiderna ger en introduktion till ämnen som till exempel FN:s arbete mot våld mot kvinnor, unga hbtqi-personers utsatthet för våld eller kommunernas ansvar för att hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer. 

Publikationer i kunskapsbanken

I kunskapsbanken finns vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter. 

I samarbete med 25 nationella myndigheter, alla länsstyrelser samt organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) har NCK gjort ett urval av myndighetspublikationer som kan laddas ner via kunskapsbanken.

Här hittar du också NCK:s rapporter och informationsmaterial. Publikationerna består bland annat av forskningsöversikter och metodhandböcker.

I kunskapsbanken finns SOU-tryck och annat offentligt tryck, samt uppgifter om aktuell lagstiftning. 

I kunskapsbanken hittar du sökbara presentationer av forskare och deras forskningsprojekt. 

Vissa publikationer som finns tillgängliga i databaserna Libris och SwePub presenteras i kunskapsbanken, baserat på ämnesrelaterade sökord. Det innebär att sökningar i kunskapsbanken ibland resulterar i publikationer som går att läsa och ladda ner i sin helhet, och ibland i tips på böcker eller annat material som kan lånas på bibliotek. 

Senast uppdaterad: 2023-10-27