Färre brott registreras som grov kvinnofridskränkning

2019-08-01

Den första tiden efter att brottet grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken ökade antalet anmälda, uppklarade och lagförda brott. Men sedan 2008 har det skett en minskning. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en ny rapport analyserat varför det förhåller sig så.

Antalet anmälda brott med grov kvinnofridskränkning minskade från drygt 2 700 år 2008 till knappt 1 900 år 2015. Därefter har antalet anmälningar legat stabilt. 

I rapporten från 2019 konstaterar Brå att minskningen till stor del beror på hur brotten registreras vid anmälan. Numera registreras underbrotten vid anmälan för att sedan, eventuellt, samlas ihop till beteckningen grov kvinnofridskränkning i ett senare skede. Det minskade antalet anmälningar av grova kvinnofridskränkningar bedöms alltså inte bero på någon större förändring i utsatthet för våld i nära relationer och det beror inte heller på minskad benägenhet att anmäla. 

Läs rapporten från Brå 
Läs mer i ämnesguiden om grov kvinnofridskränkning i NCK:s kunskapsbank 

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019