Europarådet har granskat Sveriges arbete mot våld mot kvinnor

2019-01-24

Europarådets expertgrupp om våld mot kvinnor, GREVIO, har granskat hur väl Sverige lever upp till bestämmelserna i Europarådets konvention mot våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen. 

I rapporten lyfter GREVIO fram Sveriges insatser mot våld mot kvinnor och pekar på ett antal framsteg, bland annat den svenska samtyckeslagstiftningen gällande sexualbrott. Sverige beskrivs som en ledare i arbetet mot våld mot kvinnor.

Men GREVIO påpekar också att våldsutsatta kvinnors tillgång till hjälp och stöd varierar stort över landet. Tillgången till stöd kan vara extra begränsad för kvinnor som befinner sig i en särskilt utsatt situation. GREVIO ber också Sverige att se till att rättsväsendet snabbare kan hantera inkomna ärenden som rör våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs ett pressmeddelande på Europarådets webbplats (på engelska)

Publikation: "GREVIO:s rekommendationer till Sverige (på svenska)" fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens ämnesguide om Istanbulkonventionen
 

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01