Stor enkätundersökning om attityder till relationer och våld

2019-11-22

Jämställdhetsmyndigheten har skickat ut en enkätundersökning för att mäta svenskarnas attityder till jämställdhet, relationer och våld. Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige. 

Enkätundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB och vänder sig till ett slumpmässigt urval av 20 000 folkbokförda personer i Sverige över 16 år. Enkäten kan besvaras på papper eller via webben. 

Undersökningen är ett led i Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa samhällsutvecklingen utifrån regeringens jämställdhetspolitiska mål. Den är också en del av myndighetens uppdrag att följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01