Regeringen vill att hedersförtryck blir eget brott

2022-03-09

Regeringen föreslår i en proposition att det ska införas ett särskilt brott för heders­förtryck. Det innebär att det ska bli straff­bart att begå vissa brotts­liga gärningar för att bevara eller upprätthålla en persons eller en släkts heder. 

För att dömas för brott ska syftet med gärningarna ha varit att bevara eller åter­upprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Var och en av gärningarna ska ha utgjort led i en upprepad kränk­ning av offrets integritet.

Den som bedöms skyldig till brottet ska dömas till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Pressmeddelande på regeringens webbplats, 1 mars 2022: "Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07