Barn i skyddat boende ska få bättre stöd och skydd

2022-09-23

Regeringen vill stärka skyddet och stödet för vuxna och barn i skyddat boende. Bland annat ska barn på skyddat boende få status som egna ärenden hos socialtjänsten, med rätt till stöd och uppföljning. Det ska också bli ett krav att ha tillstånd för att få driva ett skyddat boende.

I ett utkast till en lagrådsremiss föreslås att skyddat boende ska föras in i socialtjänstlagen som en insats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Kommunen ska ansvara för att det finns tillgång till skyddade boenden.   

Egen placering

Eftersom barn på skyddat boende betraktats som medföljare till en förälder har det inte funnits krav på att utreda barnets eget behov av stöd och hjälp. Enligt förslaget ska barn kunna få en egen placering i skyddat boende tillsammans med en förälder, även utan samtycke från den andra föräldern. Barn ska också få gå i förskola och skola på ny ort även om den andra vårdnadshavaren inte har lämnat sitt samtycke.

Begränsa umgänget

Det ska bli möjligt för socialnämnden att begränsa ett barns umgänge med den andra föräldern om barnet är placerat på skyddat boende. Det kan till exempel handla om att minska risken för att den skyddade vistelseorten röjs genom umgänget.  

Tillståndsplikt

I dag saknas tillståndsplikt för den som driver skyddat boende, men nu föreslås att det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft i juli 2023.

Pressmeddelande på regeringens webbplats (31 augusti 2022): "Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende"

Utkastet till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (fulltext i kunskapsbankens databas)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20