Nu gäller Socialstyrelsens ändrade föreskrifter och allmänna råd

2022-11-01

Från och med den 1 november gäller Socialstyrelsens ändrade föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Den nya författningen har bland annat anpassats efter socialnämndernas ansvar för arbete med våldsutövare. 

I föreskrifterna har kraven stärkts på att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ha rutiner för att fråga om våld. Det handlar om både våldsutsatthet, våldsutövande och barn som har bevittnat våld. Kraven har också stärkts på att socialtjänsten ska bedöma risken för att utsättas för ytterligare våld. 

Föreskrifterna säger att hälso- och sjukvården ska ha rutiner för barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder, eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med, utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp. 

Nytt är att hälso- och sjukvården ska hjälpa våldsutsatta vuxna att komma i kontakt med socialtjänsten om den vuxne vill det. 

Läs mer om förändringar och förtydliganden i föreskrifterna på Socialstyrelsens webbsida: "Våld och förtryck måste få ett slut" (2022-10-24)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. HSLF-FS 2022:39 (fulltext i NCK:s kunskapsbank)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20