Nytt jämställdhetspolitiskt delmål ska utredas

2023-10-06

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bedöma om det bör införas ett särskilt jämställdhetspolitiskt delmål för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren ska också föreslå en ny formulering för det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Regeringen anser att området hedersrelaterat våld och förtryck bör ges ökat fokus i jämställdhetspolitiken och i samhället. Därför får en särskild utredare nu i uppdrag att bedöma om det bör införas ett till jämställdhetspolitiskt delmål för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Utredaren ska också analysera och föreslå en ny målformulering för det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor utgör merparten av det könsrelaterade våldet, men regeringen anser bland annat att det finns våldsutsatta grupper som riskerar att osynliggöras när målet är formulerat som det är. Det handlar till exempel om hbtqi-personers våldsutsatthet och det våld som män utsätts för av kvinnor.

Utredaren ska också ta fram förslag till en eller två långsiktiga strategier för att förebygga och motverka fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld samt hot om våld. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2025.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet: "Stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck" (7 augusti 2023)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20