Utredning om bättre skydd och stöd för personer som utsatts för pornografi

2023-12-21

En statlig utredning föreslår en rad åtgärder för att stärka ett förebyggande skydd, stöd och vård till personer som utsatts för våld och utnyttjas sexuellt i pornografiska syften.

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om våld och andra övergrepp mot vuxna och exploatering av barn vid produktion och distribution av pornografi, och att föreslå hur tillgången till skydd, stöd och vård för vuxna och barn kan förbättras.  

Personer som utsatts för våld och utnyttjas sexuellt i pornografiska syften består av en bred grupp av barn och vuxna med mycket skiftande erfarenheter och behov. Våldet drabbar ofta kvinnor, men även hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättning och andra som befinner sig i en situation som innebär särskild sårbarhet. Samtidigt finns det brister i de utsattas tillgång till skydd, stöd och vård, konstaterar utredningen. 

Det finns bland annat ett behov av kunskapsstöd på nationell nivå som kommuner, regioner och idéburna organisationer i alla delar av landet kan ta del av för att kunna erbjuda adekvat skydd, stöd och vård. Samverkan behöver utvecklas inom och mellan kommuner och regioner, i samverkan med idéburna organisationer, för att kunna förebygga och upptäcka utsatthet och erbjuda en sammanhållen kedja av insatser utifrån individuella behov.

Utredningen föreslår också att arbetet mot sexuellt utnyttjande i pornografiskt syfte integreras i uppdrag och policydokument som avser att motverka och förebygga våld.

Pressmeddelande på regeringens webbplats 15 december 2023: "Utredning om bättre skydd och stöd för personer som utsatts för pornografi överlämnad till Paulina Brandberg"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20