Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar på allvarliga brister i samhällets skyddsnät

2024-02-20

Socialstyrelsen har granskat 60 fall av allvarliga brott mot barn och vuxna. Trots omfattande samhällskontakter året före brotten, misslyckades samhällsaktörer som hälso- och sjukvård, socialtjänst och polis med att ge tillräckligt stöd.

Socialstyrelsen utreder ärenden när exempelvis ett barn har blivit grovt misshandlat av en närstående eller har dödats, eller när en vuxen person har dödats av en närstående. Vartannat år presenteras en rapport och årets rapport rör 60 ärenden där 26 barn och 43 vuxna är brottsoffer.

Utredningen visar brister i skydd och stöd från samhället. Ett exempel är att socialtjänstens inte utreder barns situation tillräckligt noga, trots allvarlig oro för försummelse, missbruk eller en konfliktfylld separation mellan föräldrarna.

Majoriteten av de vuxna brottsoffren är kvinnor som dödats av en manlig partner. Granskningen visar att gärningspersonerna i hög grad hade en belastad situation med till exempel psykisk ohälsa och missbruk. Brottet begicks ofta i samband med en separation.

I utredningarna framgår att riskbedömningar och säkerhetsplaneringar sällan gjordes och att våldsutsatta erbjöds få skydd- och stödinsatser. Det psykiska våldet tycks inte heller ha tagits på samma allvar som det fysiska våldet.

Både brottsoffer och gärningspersoner hade haft omfattande samhällskontakter, ofta kort tid innan brottet begicks. Vanligast var kontakter med hälso- och sjukvården, men många hade också kontakt med socialtjänst, polis och även andra samhällsaktörer.

Pressmeddelande på Socialstyrelsens webbplats 31 januari 2024: "Allvarliga brister i samhällets skyddsnät visar dödsfallsutredningarna"

Publikation: "Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2022–2023" (Socialstyrelsen 2024) i fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07