IVO: ”Brister hos kommuner och regioner kan få allvarliga konsekvenser för våldsutsatta”

2024-05-06

En ny tillsyn av kommuner och regioner har visat på brister i arbetet för våldsutsatta. Bristerna riskerar leda till att vuxna och barn blir kvar i destruktiva relationer eller sociala situationer där våldet kan fortgå med allvarliga konsekvenser, skriver Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

IVO, har under 2021–2023 genomfört en tillsyn av kommuner och regioner och funnit brister. Det handlar om brister i efterlevnaden av regler, i handläggningen och i samverkan som försvårar upptäckten av våld. Bristerna leder till att åtgärder inte sätts in för att förhindra att våldet fortgår, eller att barn och vuxna blir kvar i destruktiva miljöer. I tre ärenden som IVO granskat har barn och kvinnor dött till följd av det våld de utsatts för.

Kommunernas och regionernas åtgärder och insatser riskerar att inte bli vare sig relevanta, träffsäkra eller tillräckliga. Åtgärderna riskerar också att inte verkställas i tid eller inte verkställas alls, rapporterar IVO.

IVO:s webbplats: "Kommuner och regioner brister i arbetet mot våld i nära relationer" (2024-05-02)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07