Förslag om stärkta rättigheter för barn i vårdnadstvister

2021-02-12

Regeringen vill stärka barns ställning i vårdnadstvister. Det ska bland annat ske genom att förbättra förutsättningarna för barns delaktighet i processen. Man vill också ge föräldrar bättre möjligheter att nå samförståndslösningar utan att tvisten behöver gå till domstol. 

I en lagrådsremiss lägger regeringen fram flera förslag som ska stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. 

Man föreslår bland annat att barnets rätt till information och att komma till tals ska bli tydligare. Man vill också att föräldrar som vill inleda en vårdnadstvist ska ha deltagit i ett informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol. En tidsgräns på fyra månader ska införas för utredningar om vårdnad, boende eller umgänge. 

Ett annat förslag handlar om att man ska kunna utse en tillfällig vårdnadshavare till exempel i fall där den ena vårdnadshavaren dödat den andra. 

Regeringen kommer också att föreslå att det införs ett nytt brott, barnfridsbrott. Det nya brottet innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i nära relationer. 

Under våren ska en utredning tillsättas för att se över om lagen måste ändras för att säkerställa att barn med separerade föräldrar inte mot sin vilja måste träffa en förälder som utsatt barnet för våld.

Om lagrådsremissen på regeringens webbplats: ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister”

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01