Nya lagförslag för att stärka det förebyggande arbetet

2021-03-08

Kommunerna ska få ett ökat ansvar för personer som utövar våld i nära relationer. Barn som upplever våld eller övergrepp ska kunna få information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Socialtjänsten och vården ska kunna bryta sekretessen och lämna uppgifter till Polisen. Det föreslår regeringen i en ny lagrådsremiss. 

Lagförslagen innebär ett ökat fokus på arbetet med att förebygga våld i nära relationer, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

I lagrådsremissen föreslås att: 

Kommunernas socialnämnder ska uttalat verka för att personer som utövar våld mot närstående ska sluta med det. Bestämmelsen ska införas i socialtjänstlagen (2001:453). För att det ska vara möjligt att ge våldsutövare likvärdig behandling över hela landet, ska kommunerna permanent tillföras 60 miljoner kronor per år för ändamålet från 2022. 

Barn som upplever våld i nära relationer ska kunna få information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Det gäller även om det är en förälder eller någon annan som barnet bor tillsammans med, och inte barnet själv, som blivit utsatt. Bestämmelsen föreslås införas i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Det ska bli möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till Polisen, i syfte att förebygga ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot en enskild person. Den sekretessbrytande bestämmelsen ska införas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Regeringens arbete med att förebygga våld i nära relationer förstärks" (5 mars 2021)

"Förebyggande av våld i nära relationer", 5 mars 2021, lagrådsremiss på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01