Utredare ska föreslå strategi för att bekämpa våld mot barn

2021-05-04

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Strategin ska lägga grunden för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, under de kommande tio åren. 

Utredaren ska ta fram mål för det långsiktiga arbetet mot våld mot barn. Utredaren ska också identifiera brister i dagens arbete och möjliga åtgärder inom områdena: 

  • samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra berörda aktörer
  • förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld mot barn
  • skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld
  • brottmålsprocessen för barn som upplevt våld
  • kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Regeringen tillsätter utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn" (4 maj 2021)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01