40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

2021-06-16

Regeringen har den 16 juni presenterat ett paket med åtgärder för att ytterligare förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Totalt 40 åtgärder ska förebygga våld, utöka stödet och skyddet till utsatta, skärpa straffen för förövare samt förbättra kunskap och metoder. 

Det handlar bland annat om att ge kvinnojourerna bättre möjligheter att planera sitt arbete på lång sikt. Behovet av ökade ekonomiska medel till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen ska ses över. En utredning ska undersöka om gemensamma lägenheter i högre grad ska kunna överlåtas från förövare till våldsutsatt. Socialtjänsten ska stärkas. 

Andra åtgärder handlar om att undersöka om det går att fånga upp och straffa förövare av psykiskt våld, som ofta föregår fysiskt våld, i högre utsträckning än idag. Straffen för olika våldsbrott mot kvinnor ska höjas. 

Ett nationellt forskningsprogram mot brottslighet ska inrättas som ska inkludera bland annat mäns våld mot kvinnor, vålds- och sexualbrott mot barn och våld i ungas relationer samt sexuella trakasserier. Forskningsfältet våld i nära relationer ska kartläggas för att identifiera kunskapsluckor.  

Pressmeddelande på regeringens webbplats: ""Regeringen presenterar ett åtgärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor" (16 juni 2021)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29