Flera nya lagar från 1 juli 2021

2021-07-01

Den 1 juli 2021 träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft i Sverige. Det handlar bland annat om det nya brottet barnfridsbrott och ett förbud mot att erkänna utländska månggiften. Dessutom stärks barns rättigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. 

Barnfridsbrott har nu införts som en ny bestämmelse i brottsbalken. Det blir straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i en nära relation, till exempel vålds- och sexualbrott. Barnfridsbrott ska kunna ge fängelse i upp till två år. Ett grovt barnfridsbrott ska kunna ge fängelse i upp till fyra år.

Ett förbud mot att erkänna utländska månggiften har också införts. Förbudet gäller oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undantag ska bara kunna göras om det finns synnerliga skäl. Det kan till exempel handla om enskilda fall där en kvinna riskerar att drabbas orimligt hårt om hon mister rätten till exempelvis bodelning, underhåll eller arv om äktenskapet inte erkänns. 

Barnrättsperspektivet i ärenden som gäller vårdnad, boende eller umgänge stärks genom ändringar i föräldrabalken, äktenskapsbalken, rättegångsbalken och offentlighets- och sekretesslagen. Bland annat görs det tydligare i föräldrabalken att barnet har rätt till information och att få komma till tals. Socialnämnden ges möjlighet att höra ett barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt eller närvarar.  

Detn 1 augusti 2021 införs dessutom en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till Polismyndigheten för att förhindra ett allvarligare vålds- frids- eller sexualbrott.

Läs mer på regeringens webbplats om viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29