Utredning ska se över stärkt skydd för barn vid föräldraumgänge

2021-09-17

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska se över hur skyddet för barn kan stärkas när det handlar om barns umgänge med en våldsam förälder. 

Ett barn har enligt nuvarande lagstiftning rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. När beslut om umgänge tas ska barnet bästa vara den viktigaste utgångspunkten. Särskild hänsyn ska tas till barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna. Risken för att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp eller far illa ska också särskilt vägas in. 

En fråga för utredaren att se över är om det behöver göras tydligare i lagen att det finns situationer då utgångspunkten bör vara att inget umgänge ska ske. Regeringen skriver i direktivet till utredaren att: ”Det finns situationer då en förälder genom sitt beteende diskvalificerar sig som umgängesförälder utifrån principen att barnets bästa ska vara avgörande”. 

Utredningen ska särskilt titta på situationen då ett barn är i ett skyddat boende eller har skyddade personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2022. 

Sedan tidigare har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att gå igenom domar i mål om vårdnad, boende eller umgänge med barn, och göra en kartläggning av hur uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern eller ett barn beaktas i domarna. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och ska redovisas i december 2021. 

Starkare skydd för barn mot föräldrar som har utövat våld är en fråga som ingår i regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Pressmeddelande på regeringens webbplats, 16 september 2021: "Ökad trygghet för barn i utsatta situationer"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01