Brister i samhällets skyddsnät vid dödligt partnervåld

2022-01-31

Socialstyrelsen har granskat 44 fall där en vuxen kvinna eller man dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av partner under åren 2018-2021. Granskningarna visar att samhällets skyddsnät brister på ett flertal punkter. 

I 35 av de granskade fallen handlade det om kvinnor som utsatts för brott av en manlig partner eller tidigare partner. Nio av fallen handlade om män som utsatts för brott av en kvinnlig partner eller tidigare partner. 

Totalt 25 av de 35 kvinnor som utsatts för brott av en manlig partner hade utsatts för våld av gärningspersonen tidigare. När det gäller de män som utsatts för brott av en kvinnlig partner hade fem av de nio männen utsatts för tidigare våld av kvinnan. I tre av de nio fallen hade kvinnan (gärningspersonen) utsatts för våld av mannen före brottet.

I lite mer än hälften av fallen hade brottet begåtts i samband med en separation, som skulle ske eller redan skett på brottsoffrets initiativ. I ett fall fanns det ett fastställt hedersmotiv och i ett annat fall fanns det tecken på att motivet var hedersrelaterat.

Skyddet är otillräckligt
I sin rapport pekar Socialstyrelsen på brister i samhällets arbete för att skydda våldsutsatta och förhindra och förebygga att våld utövas. Trots att brottsoffer och/eller gärningsperson i flera fall haft upprepade kontakter med myndigheter hade våldet inte förhindrats. 

Socialtjänsten frågar inte om våldsutsatthet eller våldsutövande mot närstående. Riskbedömningar saknas. Hälso- och sjukvården informerar inte socialtjänst och polis trots en uppmärksammad risk för att en patient ska utöva våld mot närstående.

Migrationsverket ger inte våldsutsatta stöd för att kontakta socialtjänsten. Polisen tar i vissa situationer inte upp polisanmälan och arbetar inte tillräckligt aktivt för att brottsoffret ska medverka i utredningen. Kriminalvården informerar inte polis och socialtjänst om risken för att en klient kommer att utöva våld mot närstående. 

Det råder också brist på samverkan mellan samhällsaktörer för att förebygga våld. 

Publikation: "Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–2021" (Socialstyrelsen 2022), fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20