Ändrade föreskrifter förtydligar ansvar

2022-11-01

Den 1 november 2022 trädde Socialstyrelsens uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Den ändrade författningen är bland annat anpassad till socialnämndernas lagstadgade ansvar för våldsutövare.

Föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer finns till för att säkerställa att arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården håller en jämn kvalitet i hela landet. Den som är utsatt för våld ska få samma nivå av stöd, skydd och vård oberoende av var hen bor. 

Shriti Radia, Socialstyrelsen.
Shriti Radia, jurist på Socialstyrelsen.

De nya föreskrifterna är en revidering av de tidigare föreskrifterna och allmänna råden från 2014, SOSFS 2014:4.

– Socialstyrelsens uppföljningar under 2020–2021 visade att vissa förtydliganden och ändringar var nödvändiga, berättar Shriti Radia, jurist på Socialstyrelsen. 

Nya bestämmelser, bland annat i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, hade också kommit till och var viktiga att ha med i föreskrifterna. 

– Författningen har fått en ny struktur bland annat för att förtydliga hälso- och sjukvårdens och tandvårdens respektive ansvar, säger Shriti Radia.

Förändringar och förtydliganden

I den reviderade författningen har delar om socialtjänstens arbete med våldsutövare utvecklats. Vidare har kraven förstärkts kring socialtjänstens riskbedömningar när det gäller våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld.

Socialstyrelsen ställer också krav på att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska fastställa rutiner kring att fråga om våld. Hälso- och sjukvården ska även fastställa rutiner kring att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp. 

Vad gäller samverkan har bestämmelserna inte förändrats i den ändrade versionen. Skrivningarna är desamma som tidigare. 

– Dock har det lagts till ett krav på att hälso- och sjukvården ska hjälpa våldsutsatta vuxna att komma i kontakt med socialtjänsten, om samtycke finns, säger Shriti Radia.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, HSLF-FS 2022:39 (fulltext i NCK:s kunskapsbank)

Meddelandeblad. Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Nr 3/2022 (fulltext i NCK:s kunskapsbank)


Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17