Stora skillnader i socialtjänstens stöd

2016-12-07

Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation ska få stöd och hjälp oavsett var i landet de bor. Men stödet varierar stort och inte sällan saknar personalen inom socialtjänsten verktyg för att kunna hjälpa kvinnorna. 

– Kommunerna erbjuder väldigt olika stöd och i olika stor omfattning. Ett exempel är samtalsstöd, där våldsutsatta i vissa kommuner kan få träffa en ämnesutbildad terapeut och i andra kommuner erbjuds ingen behandling alls. Stödet varierar från avancerat till ingenting. 

Veronica Ekström
Veronica Ekström. Foto: Markus Crépin
Sundström.

Det säger Veronica Ekström, lektor på Ersta Sköndal högskola, som har forskat om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och hur samhället organiserar stödet. I en nyligen utkommen avhandling från Linköpings universitet har hon bland annat intervjuat sexton anställda inom socialtjänsten i elva olika kommuner. I intervjuerna framträder en bild av de svårigheter personalen ställs inför när de ser behov hos de våldsutsatta kvinnorna som de inte kan möta.  

– I synnerhet bostadsfrågan är ett dilemma. Att få hjälp med att ordna en ny bostad är ofta avgörande för de våldsutsatta, men i många kommuner har socialarbetarna mycket få möjligheter att hjälpa till med detta, säger Veronica Ekström. 

I en av kommunerna i studien hade ett ganska stort antal lägenheter i det kommunala bostadsbolaget öronmärkts för ”social förtur”. Den kommunen var en av få där det inte rådde brist på lägenheter att erbjuda. 

– I andra kommuner kan kvinnorna bli hänvisade till vandrarhem eller att själva leta andrahandslägenheter på Blocket, berättar Veronica Ekström. 

Socialarbetarna blir ”besvärliga”

Att stödet ser olika ut har flera orsaker. En kan vara hur socialtjänsten är organiserad. 
Veronica Ekström beskriver hur socialtjänsten idag är uppdelad i olika enheter som arbetar med specifika frågor om missbruk, barn och unga, försörjningsstöd och så vidare. Hur väl dessa enheter samverkar blir centralt för hur bra stödet fungerar. 

– Våld mot kvinnor är en specialitet som kräver samordnade insatser från flera enheter, säger Veronica Ekström. 

– Socialarbetarna beskriver hur de uppfattas som ”besvärliga” på sina arbetsplatser när de jobbar för att stötta våldsutsatta. Som om deras arbete inte handlar om kunskap, utan om en politisk ”åsikt”. 

En marknadsanpassad socialtjänst

De insatser som erbjuds kvinnor som utsatts för våld styrs också av det utbud av lösningar som finns tillgängliga för kommunerna att köpa in. 

– Tanken är att kommunerna ska upphandla lösningar på en marknad där kommunala, privata och ideella aktörer tillhandahåller ett utbud av stöd. Om det inte finns någon som säljer stödet kan socialtjänsten inte heller erbjuda det, säger Veronica Ekström. 

I avhandlingen framkommer det att personalen använder sig av olika strategier för att minska glappet mellan behoven hos de som utsatts för våld och det stöd socialtjänsten kan ge. Ett sätt kan vara att avgränsa vilka som ska erbjudas hjälp. 

– En del ordnar plats på skyddat boende när de märker att en kvinna som utsatts för våld behöver hjälp och avlastning som hon inte kan få på till exempel ett vandrarhem. Andra ordnar skyddat boende enbart då det finns ett dödshot mot kvinnan, säger Veronica Ekström. 

Det informella stödet syns inte

I avhandlingen har Veronica Ekström också analyserat intervjuer med sex kvinnor som utsatts för våld. Kvinnorna berättar att de haft ett stort behov av någon att prata med. De syftar då inte på formella stödsamtal utan en tillgänglig, personlig kontakt som de kunnat hämta styrka och bekräftelse från, för att orka. 

– Det är oerhört angeläget att socialtjänsten kan erbjuda det här informella stödet. Men här underskattar socialarbetarna ofta sin roll eftersom det arbetet inte syns i någon statistik, säger Veronica Ekström. 

Kunskap, tid och resurser

Veronica Ekström framhåller att det viktigaste för att ge ett bra stöd är kunskap om våld, tillgängliga resurser och tid. 

– En socialarbetare måste ha en strukturell förståelse av fenomenet våld, och samtidigt kunna möta individen där hon befinner sig. Om man klarar av den utmaningen kan det bli riktigt bra. 


Veronica Ekströms avhandling "Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer" (2016) fulltext i kunskapsbankens databas

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17