Manliga förövare av dödligt våld studerade

2017-09-29

Manliga förövare av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer är oftare äldre, har oftare sysselsättning och har mer sällan haft tidigare kontakt med rättsväsendet än andra förövare av dödligt våld. Det är en bild som presenteras i en avhandling från Karolinska Institutet.  

Forskning har visat att de män som begår dödligt våld generellt oftare lever i ekonomisk utsatthet, i högre grad har alkoholrelaterade problem, att de i högre grad har haft kontakt med rättsväsendet tidigare samt att de inte sällan är yngre. Men den grupp män som dödar en person i en nära relation ser annorlunda ut. Det framkommer i Shilan Camans avhandling ”Intimate partner homicide rates and characteristics” från Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Shilan Caman
Shilan Caman

Shilan Caman ingår i ett större forskningsprojekt som leds av Joakim Sturup och Marianne Kristiansson vid Karolinska Institutet och Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning.

Med hjälp av ett antal svenska register, däribland lagföringsregistret och Nationella patientregistret samt register över rättspsykiatriska undersökningar, har forskargruppen skapat en databas för att kunna undersöka olika typer av dödligt våld.

Databasen innehåller information om samtliga uppklarade fall av dödligt våld i Sverige mellan 2007 och 2009.

Vidare baseras en av delstudierna i avhandlingen på en databas från Brottsförebyggande rådet. Denna databas innehåller samtliga fall av dödligt våld i Sverige mellan 1990 och 2013.

– Det har funnits en lång tradition av att studera gärningspersoner av dödligt våld som en homogen grupp. Min initiala frågeställning handlade om dem som utövar dödligt partnervåld i nära relationer: Särskiljer sig de individerna? Med den utgångspunkten studerade jag de uppgifter som fanns i databasen. När jag läste in tidigare forskning insåg jag också att det fanns väldigt få studier i Europa om dödligt våld i nära relationer, säger Shilan Caman.

Manliga förövare en egen grupp

Forskargruppen har undersökt olika aspekter på dödligt våld, som exempelvis vad som särskiljer dödligt våld i nära relationer från annat dödligt våld samt jämfört kvinnliga och manliga förövare av dödligt våld. 

En av slutsatserna i studien är att manliga förövare av dödligt våld i nära relationer är en egen grupp. 

– Männen uppvisar en annan riskprofil än andra män som dödar. Dessutom är även den gruppen heterogen. Det finns de män som blivit lagförda upprepade gånger, vilket ju inte är helt osannolikt eftersom vi talar om dödligt våld. Men det finns också en grupp män som inte alls har blivit dömda tidigare och ur ett preventivt perspektiv kan det vara problematiskt, säger Shilan Caman. 

Kvinnliga förövare oftare marginaliserade

De kvinnliga förövarna av dödligt våld i nära relationer skiljer sig åt från de manliga, enligt avhandlingen. Kvinnorna har oftare ett alkoholmissbruk, de är oftare utsatta för våld och inte sällan arbetslösa. 

– Kvinnorna liknar mer gärningspersonerna av generellt dödligt våld. De är en mer marginaliserad och utsatt grupp.

För de manliga förövarna av dödligt våld i nära relationer är våldet mindre relaterat till alkohol, enligt studien.  

– Alkoholpåverkan är en återkommande faktor, men i olika grad i olika grupper. Vid generellt dödligt våld och dödligt partnervåld begånget av kvinnor är majoriteten påverkade av alkohol vid tiden för gärningen, däremot är det något mindre vanligt bland de manliga gärningspersonerna av dödligt partnervåld, säger Shilan Caman. 

Sker ofta vid separation

Det är vid en separation som våldet tenderar att eskalera, enligt Shilan Camans studie och det visar även annan forskning. Minst 40 procent av dödligt partnervåld sker i samband med separation. Men, säger Shilan Caman, det är svårt att få praktisk nytta av att ha kännedom om att separation är en risksituation. 

– Separationer är ju väldigt vanliga. Det är viktig kunskap men den är otillräcklig för att bedöma risk.

Genom att undersöka olika faktorer som karaktäriserar män som utövar dödligt partnervåld kan vi bli bättre på att predicera risken för dödligt partnervåld, säger Shilan Caman. Och det är så hennes forskning kan göra nytta.

– När vi får en tydligare uppfattning om vad som karaktäriserar gärningspersonerna och fallen har vi större möjlighet att förebygga brott. 


Shilan Camans avhandling "Intimate partner homicide rates and characteristics" (2017) i fulltext i kunskapsbankens databas

Shilan Camans forskarpresentation i kunskapsbanken

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17