Första svenska rapporten om Istanbulkonventionen

2017-10-03

2014 trädde Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, i kraft i Sverige. Rådets expertgrupp Grevio har nu fått en första redovisning av Sverige som visar hur konventionen implementeras här.

Ola FlorinGrevio, Europarådets expertgrupp för våld mot kvinnor och våld i hemmet, har till uppgift att kontrollera hur implementeringen går i de 24 stater som tillträtt Istanbulkonventionen. Ola Florin arbetar på Jämställdsenheten vid Socialdepartementet som har samordnat framtagandet av Sveriges första rapport till Grevio.

Vad fokuserar ni på i svaret?

– Sveriges rapport svarar på ett mycket detaljrikt frågeformulär från Grevio. Vi har betonat hur väl den svenska jämställdhetspolitiken stämmer överens med Istanbulkonventionen när det gäller grundläggande synsätt: till exempel att problemet med våld mot kvinnor inte kan betraktas isolerat från kvinnors ställning i samhället i övrigt. Vi redogör också för de insatser och verksamheter som konventionen förutsätter ska finnas i de länder som har anslutit sig till den. Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen är ett viktigt sådant exempel.

Finns det områden där vi inte ligger så bra till?

– Vi har använt den generella problembild som framkommer i de utredningar som föregick den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det finns många angelägna förbättringsområden. Konkreta exempel är frågor som regeringen nyligen har tillsatt pågående utredningar om: skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, situationen för barn i skyddat boende och återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. 

Hur går processen vidare nu?

– Rapporten är ett första steg. Sedan kommer vi att få besvara en mängd följdfrågor från Grevio. En svensk delegation åker till Europarådet i början av nästa år och Grevio kan också vilja komma till Sverige för att träffa olika aktörer. Därefter skriver Grevio ett utkast till en rapport om Sverige som den svenska regeringen får ha synpunkter på. Så småningom ska regeringen redogöra för hur Sverige har tillämpat Europarådets rekommendationer. Processen kommer att pågå i några år framöver.


Publikation: "Sveriges första rapport till Europarådet om arbetet med Istanbulkonventionens bestämmelser" (2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens ämnesguide om Istanbulkonventionen

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17