Samverkan viktigt för förebyggande arbete

2017-12-01

Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Hur arbetar polisen i andra länder med att få våldsutövare att upphöra med sitt våldsamma beteende? Skulle polisen i Sverige kunna använda metoder som används utomlands? 

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet försöker svara på dessa frågor. Rapporten är ett regeringsuppdrag för att sammanställa kunskap om lovande polisiära metoder för att förebygga upprepat våld i nära relationer.  

I rapporten beskriver Brå tre arbetssätt som används av polisen i olika länder för att förebygga upprepat partnervåld: Multi agency tasking and co-ordination (Matac) som används i nordöstra England, Domestic violence intervention (DVI) från USA och Second Responder Program (SRP) som används i delar av Kanada.  

En av rapportens författare är Sara van der Meiden, utredare på Brå. 

Sara van der Meiden
Sara van der Meiden

Vilka är de huvudsakliga resultaten ni kommit fram till? 

− De metoder vi har hittat utomlands är alla olika modeller för samverkan mellan aktörer. En av förutsättningarna vi har identifierat för att det förebyggande arbetet ska fungera är att det finns rutiner för just samverkan. En annan förutsättning är att det finns samlad information tillgänglig om kända våldsutövare. En tredje är att det finns upparbetade rutiner för åtgärder och insatser. 

− En slutsats i rapporten är också att det saknas kunskap om de förebyggande effekterna av polisens arbete generellt, men också av de här specifika metoderna. Om den svenska polisen testar någon av metoderna bör man utvärdera resultatet. 

Hur har ni gått tillväga när ni samlat in underlag för rapporten? 

− Vi har sökt brett. Vi har letat i forskningsdatabaser och gjort vanliga Google-sökningar. När vi hittat något intressant har vi tagit direktkontakt med de poliser som nämns i materialet, även utomlands. I Sverige har vi intervjuat poliser och polisanställda, haft kontakt med myndigheter och länsstyrelser och även med verksamheter som arbetar med behandling av våldsutövare. Vi har också gått igenom granskningar av dödligt våld mot kvinnor.  

Hur ser ni på utvecklingen framåt för polisens våldsförebyggande arbete? 

− Det pågår redan våldsförebyggande arbete lokalt över landet, men det sker i mindre skala och dokumenteras inte alltid. Det följs inte heller upp och utvärderas. Bilden vi fått är att metoderna vi beskriver i rapporten inte är helt nya i polisens verksamhet. Liknande metoder finns för att förebygga andra brottstyper än våld i nära relation. 

− Arbetssätt som man implementerar hos den svenska polisen måste anpassas till svenska förhållanden. Polisen måste också först kartlägga vad det är man redan gör. Förhoppningen är att rapporten ska fungera som ett inspirations- och kunskapsunderlag för polisen när man utvecklar det våldsförebyggande arbetet. 


Publikation: "Polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld – med fokus på våldsutövare" (2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17