Sälja sex som ung kan vara ett självskadebeteende

2019-03-20

Unga som säljer sex i Sverige gör det av olika anledningar. Många mår mycket dåligt och fler än var femte som säljer sex gör det som en form av självskadebeteende. Det visar ny forskning från Linköpings universitet. 

Forskaren och läkaren Cecilia Fredlund har i sin avhandling undersökt hur många unga i Sverige som uppger att de säljer sex, och varför de gör det. Hon har också tittat på vilka riskfaktorer som kan kopplas till att sälja sex som ung och hur unga använder sex som självskadebeteende. Det senare har aldrig tidigare studerats. 

Cecilia Fredlund
Cecilia Fredlund.

− Varför söker unga själva upp sexuellt riskfyllda situationer där de riskerar att fara illa? Det är i den frågan som mina forskarkolleger och jag har tagit avstamp, säger Cecilia Fredlund, som till vardags är ST-läkare i vuxenpsykiatri på psykiatriska kliniken i Linköping. 

Hennes avhandling bygger delvis på två tidigare enkätstudier där totalt 9337 elever från tredje året på svenska gymnasiet tillfrågades om de sålt sex. Eleverna var i genomsnitt 18 år. I den ena studien ställdes också frågor om vilka motiv de unga haft för att sälja sex. 

I studierna svarade runt 1−2 procent av eleverna att de sålt sex. Samma siffror återfinns i andra nordiska studier på temat. I båda studierna var det något fler pojkar än flickor som svarade ja på frågan. 

− I samtliga studier från Norden, USA och Baltikum är andelen killar som uppger att de sålt sex något större än andelen tjejer. Men på kliniken möter man fler hjälpsökande tjejer än killar, säger Cecilia Fredlund. 

Olika motiv   

De ungas motiv för att sälja sex kunde delas in i tre grupper. 

En grupp unga uppgav att de säljer sex av känslomässiga orsaker. Det kan handla om att få bekräftelse, närhet, uppmärksamhet eller hantera svåra känslor. I den gruppen svarade hälften att de sålde sex som ett sätt att skada sig själva. 

En annan grupp uppgav att de säljer sex av materiella anledningar, för att få pengar, saker eller droger. 

− De unga i de här två grupperna hade oftare sålt sex till köpare som var över 25 år. Ofta hade de sålt sex mer än en gång, och köparna hade de ofta fått kontakt med på internet, snarare än genom någon kompis, säger Cecilia Fredlund. 

En tredje grupp uppgav att de säljer sex för att det är roligt eller spännande. De flesta som svarade att de sålt sex av sådana anledningar var pojkar. Köparen var oftare någon jämnårig som de redan kände, och hälften hade bara sålt sex vid ett tillfälle. 

Koppling till sexuella övergrepp 

I avhandlingen har Cecilia Fredlund identifierat riskfaktorer för att sälja sex som ung. 

Att sälja sex är kopplat till att må sämre psykiskt jämfört med andra jämnåriga, och att skada sig själv på andra sätt. Även de som uppger att de har lustbetonade skäl till att sälja sex mår sämre än genomsnittet. De som säljer sex har oftare utsatts för sexuella övergrepp och har oftare symtom på PTSD. 

− I synnerhet finns det en stark koppling mellan att ha utsatts för penetrerande sexuella övergrepp och att sälja sex, säger Cecilia Fredlund. 

Tidigare svenska studier har visat att unga som identifierar sig som icke-binära (varken kvinna eller man) är överrepresenterade bland de som säljer sex.

− Det ser man också kliniskt. Men gruppen icke-binära som svarade på enkäterna var bara 25 personer totalt, varav det var fem som uppgav att de sålt sex, så det går inte att dra några generella slutsatser utifrån det här materialet, säger Cecilia Fredlund. 

Reglera plågsamma känslor

Cecilia Fredlund har också studerat hur unga använder sex som självskadebeteende. Att sälja sex kan vara ett sätt, att utsätta sig för sexuellt riskfyllda situationer ett annat. 

− Det handlar om unga som utsätter sig för sex som de egentligen inte har någon lust till. Det kan vara att söka upp äldre män, att stanna kvar i sexuella situationer som kan orsaka skada, eller att hela tiden söka nya sexkontakter. 

En del unga har utsatts för mycket allvarligt sexuellt våld.    

− De har fått rent fysiska skador, till exempel blivit utsatta för stryptag, och trott att det fanns risk för att de skulle dö, säger Cecilia Fredlund. 

I arbetet med avhandlingen har hon sett att sex som självskadebeteende fyller samma funktion som att till exempel skära eller bränna sig. Att ha sex blir ett sätt att reglera plågsamma känslor och hantera tidigare upplevelser. 

− Att ha sex kan ge personen en känsla av att de ”i alla fall är bra på nånting”. För andra kan riskfyllt sex eller att utsättas för sexuellt våld fungera som en bekräftelse på att personen ”inte är värd mer”. Så som man blir behandlad i de sexuella situationerna stämmer överens med ens egna känslor för en själv. 

Ett begrepp för fenomenet

Cecilia Fredlund menar att det är flera yrkesgrupper som behöver mer kunskap om sex som självskadebeteende. 

− Det är viktigt att ha ett begrepp för fenomenet, inte minst i rättssalen där man kan möta offer för sexuellt våld som själva har sökt upp situationer där de utsatts för brott.  

− Om man känner till hur sex som självskadebeteende fungerar kan man lättare se att det handlar om personer som befinner sig i en extra utsatt situation – det är därför förövarna vill ha kontakt med dem, säger Cecilia Fredlund. 

Ett annat område där kunskapen om sexuellt våld är viktig är vården, för att kunna erbjuda rätt vård och inte bara behandla symptomen. 

− Sextio procent av de som använt sex för att skada sig själva hade sökt vård för olika besvär. Men ofta ställer vi i vården inte rätt diagnos. I Sverige är vi bra på att behandla depression, smärtor och sömnstörningar – men vi måste jobba mer med traumabehandling och att hjälpa patienter hantera plågsamma känslor.  


Cecilia Fredlunds avhandling "Adolescents Selling Sex and Sex as Self-Injury" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17