Våldsutsatthet i ung ålder stor riskfaktor för upprepat våld

2020-12-17

För kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i barndomen är risken högre att bli utsatt för sexuellt våld även i vuxen ålder. Det är ett av flera resultat i Mariella Öbergs kartläggning av våldsutsatthet i avhandlingen ”Exposed to violence”.

Mariella Öberg är obstetriker vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset och expert på Nationellt centrum för kvinnofrid. Hon disputerade med sin avhandling vid Uppsala universitet i oktober 2020. Den innehåller fyra olika delstudier som kartlägger olika aspekter av våldsutsatthet bland kvinnor och män i Sverige.

Den första delstudien undersöker erfarenheter av partnerrelaterat våld Bild på avhandlingens framsida. hos kvinnliga patienter på familjeplaneringsmottagningen på Akademiska sjukhuset. I studien fick 1226 kvinnor från 15 år och uppåt som sökte för abort och kvinnor som sökte preventivmedelsrådgivning svara på en enkät och intervjuas av personal om erfarenheter av våld.

Av de kvinnor som sökte för abort hade 29 procent erfarenhet av partnerrelaterat våld jämfört med 22 procent av de kvinnor som sökte för preventivmedelsrådgivning. Hos kvinnor som genomgått upprepade aborter hade 51 procent erfarenheter av partnerrelaterat våld.

Mariella Öberg
Mariella Öberg

– Tidigare studier visar på liknande resultat men att det var så pass många var ändå förvånande. Det visar att det är bra att ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården, säger Mariella Öberg.

27 procent av kvinnorna hade även erfarenheter av sexuellt våld och majoriteten av dem var yngre än 18 år.

– Att det är så många unga människor som är drabbade av sexuellt våld pekar på hur viktigt det är med våldspreventiva insatser bland barn och tonåringar. Där tror jag skolan spelar en viktig roll, säger Mariella Öberg.

Våld och hälsa

Två av avhandlingens studier är en del i forskningsprojektet ”Våld och hälsa” vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. I projektet genomfördes en folkningsundersökning där 10 000 kvinnor och 10 000 män mellan 18-74 år bjöds in att besvara en enkät om erfarenheter av våld.

En av aspekterna som undersöktes var kopplingen mellan flickors och kvinnors utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i barndomen och utsatthet för sexuellt våld i vuxen ålder.

– Tidigare internationella studier har endast undersökt sexuellt våld i barndomen och senare utsatthet i vuxen ålder men här tog vi med alla typer av våldsutsatthet i barndomen, säger Mariella Öberg.

Det framkom att det finns en högre risk att utsättas för sexuellt våld i vuxen ålder om man utsatts för någon form av våld i barndomen. Störst är risken om man har utsatts för sexuellt våld i kombination med andra typer av våld.

Erfarenheter av sexuellt våld i vuxen ålder var vanligare bland kvinnor som var ensamstående, var arbetslösa eller hade haft socialbidrag. Högre utbildning visade sig även vara en riskfaktor.

– Det går inte att säkert säga varför högre utbildning är en riskfaktor men en förklaring skulle kunna vara att vi lever i ett jämställt land vilket gör att kvinnor i hög grad befinner sig ute i offentliga miljöer.

En pusselbit

Mariella Öberg menar att resultaten i avhandlingen är en pusselbit men att det behövs vidare studier när det gäller preventiva insatser.

– Vi vet att många är drabbade av våld i barn- och ungdomen. För en stor grupp upprepas våldet senare i livet men inte för alla. Vad finns det för skyddande faktorer för att det inte ska upprepas igen? Är de insatser som görs idag effektiva?

Publikation: "Exposed to violence (Öberg 2020) fulltext i kunskapsbankens databas

Befolkningsstudien Våld och hälsa

Alla kunskapsbankens intervjuer

Senast uppdaterad: 2023-10-17