Våldsprevention i Sverige : En forskningsöversikt

Information om publikationen

Denna rapport granskar forskning om utvärdering av metoder med genusperspektiv som förebygger mäns våld mot kvinnor på universell och selektiv nivå i Sverige. Rapporten tar också upp ett mindre urval av internationella våldspreventiva metoder som bedöms som relevanta för en svensk kontext. 

Forskning har identifierat en rad framgångsfaktorer för universell våldsprevention, bland annat dessa: 

Det finns evidens för program som riktar sig mot unga, bland annat eftersom de inte hunnit bli alltför påverkade av samhällets normer kring våld.

Program är mer effektiva om de fokuserar på att förändra – snarare än bara informera om – normer och attityder.

I preventivt arbete med pojkar och män har fokus på maskulinitet och normer kring manlighet som understödjer våld, samt insatser som möjliggör en positiv plats för män i arbetet mot våld visat sig vara framgångsrika.

Viss evidens finns för att effekten på attitydförändring är större för män om programmen levereras i könsseparata grupper, än i grupper med både män och kvinnor.

Rapporten är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Rapporten har tagits fram av forskare vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18