Nicole Ovesen

Nicole Ovesen, Nicole Ovesen

Titel: fil.dr i genusvetenskap

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Nationellt centrum för kvinnofrid

Annan hemvist: Centrum för genusvetenskap

E-post: nicole.ovesen@nck.uu.se

Webbsida: Nicole Ovesens forskarpresentation vid Uppsala universitet

Presentation

Nicole Ovesen har forskat om våld och hjälpsökande i lesbiska och queera relationer. I hennes genusvetenskapliga avhandling undersökte hon hur lesbiska och queera våldsutsatta personer definierar, förstår och bearbetar det våld som de varit utsatta för, hur de sökt hjälp och hur de upplever den hjälp de fick.

I avhandlingen ger hon en rad förslag på hur stödet till våldsutsatta lesbiska och queera personer kan förbättras, bland annat utbildning för att förstå och upptäcka utsatthet för våld samt bättre rutiner och riktlinjer för arbetet. 

Läs en intervju med Nicole Ovesen i NCK:s kunskapsbank

Forskningsprojekt


Teknologins roll i våld i nära relationer och hjälpsökande
Syftet med projektet är att undersöka dynamikerna för teknologibaserat våld, hur det kommer till uttryck i de våldsutsattas liv samt vilka vardagliga konsekvenser teknologin spelar för de våldsutsatta både under och efter relationens slut.

Projektet syftar också till att inkludera erfarenheter från de som möter hjälpsökande våldsutsatta. Stödinstansers perspektiv ska hjälpa till att belysa användningen av teknologi i hjälpsökande, identifiera potentiella utmaningar som yrkesverksamma möter i arbetet med att identifiera, bedöma och vägleda våldsutsatta som är utsatta för teknologibaserat våld eller använder teknologin som en del av deras hjälpsökande.

Projektet kommer inte enbart fokusera på de negativa aspekterna av teknologi utan även de möjligheter som teknologiska verktyg och plattformar kan utgöra för våldsutsattas hjälpsökande. Exempelvis är det genom digitala plattformar som många får kännedom om hjälplinjer och information om våldsutsatthet. 

Tidsperiod: 2022 –
Finansiär: Forte och Nationellt centrum för kvinnofrid

Publikationer i urval

Ovesen, Nicole (2023) Layers of Shame: The Impact of Shame in Lesbian and Queer Victim-Survivors’ Accounts of Violence and Help-seekingJournal of Family Violence (2023).

Ovesen, Nicole (2021) Intimate Partner Violence and Help-seeking in Lesbian and Queer Relationships: Challenging Recognition. Centre for Gender Research, Uppsala University. 

Ovesen, Nicole. ‘Transgressing Boundaries: Seeking Help against Intimate Partner Violence in Lesbian and Queer Relationships’. Bodily Interventions and Intimate Labour: Understanding Bioprecarity, Manchester University Press, 2020, pp. 169–87. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18